Begreber karma fremstår for mange mennesker i Vesten som et mysterium. Der findes mange beretninger om, hvad karma er og ikke er. Jeg har valgt at bruge definitionen om karma, som Alice A. Bailey fremlægger den i sin litteratur.

Hvem var Alice A. Bailey (1880/1949)? Hun englænder, esoterisk lære, forfatter, og har skrevet en række esoteriske bøger. Hendes udgangspunkt var kristent, senere arbejdede hun under inspiration fra teosofien, men i en alder af godt 30 år begyndte hun, at arbejdede helt uafhængigt. Måden hendes forfatterskab er blevet til på, rummer i sig selv et mysterium. Fra 1919 og frem til 1949 skrev hun 24 bøger, hvoraf hun modtog de 18 af telepatisk vej. Det skete i samarbejde med et ikke fysisk væsen, nemlig Tibetaneren også kaldet Mester, Djwhal Khul. Alice A. Baileys forfatterskab er et af de dybeste og mest omfattende inden for det esoteriske og åndsvidenskabelige område. Hun var om nogen en åndsvidenskabelig pioner, og talskvinde for de indre dimensioner. I dag er hendes bøger oversat til mange sprog, og kendt over hele verden. Det er ikke uden grund. Når jeg gennem årene har læst hendes bøger og gerne flere gange, er blevet undervist i hendes lære og deltaget i studiegrupper, har jeg konstateret: Bøgerne er mentalt opbyggelige i deres virkning. Det er ikke bare viden, der bare bliver fyldt på. Bøgerne spejler Tibetanernes strøtanker, og tvinge læseren til refleksion. Pludselig forbindes en række mere eller mindre uforståelige punkter af den berømte røde tråd, og det udløser en aha-oplevelse. Ved disse oplevelser er mine holdninger blevet ændret, nogen gange lidt andre gange mere – mentalbevægelse. Derfor er Alice A. Baileys litteratur intet mindre end unik.

Dette rejser spørgsmålet: Hvad går de Vestlige teorier om karma nærmere ud på?

Definition af karma

Alice A. Bailey definere karma som følger:

– Karmaloven er den største lov i systemet, en lov som det er umuligt for det almindelige menneske overhovedet at forstå, for hvis man følger den tilbage ad dens centrale rod og forgreninger, når man til sidst et punkt, hvor man må beskæftige sig med årsager, der ligger før solsystemet, og det synspunkt kan kun højt indviede forstå på en fornuftig måde.

– Når jeg påpeger, at loven om karma, forstået og anvendt rigtigt, kan frembringe lykke, godhed og frihed fra smerte, letter end den bringer smerte med alle dens konsekvenser, føler I jer så i stand til at forstå betydningen af det, jeg siger? Loven om karma er ikke en lov om gengældelse, som man kunne få indtryk af, når man læser de almindelige udbredte bøger om emnet. Det er kun et aspekt ved loven om karmas virke.

– Menneskene fortolker disse vagt opfattede lov som endegyldige og ud fra deres eget begrænsede synspunkt. Fx løber forestillingen om gengældelse gennem en stor del af læren om karma, fordi menneskene søger en rimelig forklaring på forhold, sådan som de umiddelbart forekommer, og fordi de selv gerne vil udøve gengæld. Alligevel forekommer der langt mere god karma end dårlig, selv om I måske har vanskeligt ved at tro det ud fra den tid, vi befinder os i.

– Karma er således det, som mennesket … har indledt, overført, støtte, undladt at gøre eller har gjort rigtigt op gennem tiderne frem til dette øjeblik. I dag er høsten moden og menneskeheden høster det, den såede, og forbereder en ny pløjning i den nye tidsalders forår med efterfølgende ny såning af den udsæd som vil (lad os bede og håbe) giver en bedre høst.

Definitionen er hentet fra bøgerne ”Karma og Dharma” og ”Stof til eftertanke.” Så langt Alice A. Bailey og Tibetaneren. Deres fremlæggelse af karma er på et højt abstraktions niveau. Derfor står der en masse ubesvarede spørgsmål tilbage. Fx hvad er belønnende karma, hvad er gengældende karma? Hvordan virker systemet osv.?

Udsagn om karma

Her følger min egen overordnede betragtning om karma. Karma kan med rette kaldes: Kærlighedens lov. Symbolsk sagt: Karma er et pædagogisk princip hvis formål er, at lære det enkelte menneske at blive et kærligt væsen. Reinkarnation og døden er en del af kærlighedens lov og et gode. Sammen bortriver de vores slidte legemer og giver os nye. På den måde bliver det muligt for os igen og igen, at spille nye roller på livets scene og høste nye erfaringer og lærdom.
Her følger nogle betragtninger om karma, for at tydeliggør og uddybe begrebet. Det er ikke hængt op på nogen bestemt autoritet eller Mester. Det er ”mine” oplevelser af karma og ”mine” tanker om karma De er bl.a. inspireret af Alice. A. Baileys og Martinus litteratur, samt andre esoteriske værker. Udsagnene er listet i alfabetisk rækkefølge:

– Alle oplevelser begynder i dig selv, og de ender samme sted. Det er et karmiske princip.
– Antipati og sympati mellem to mennesker kan skyldes karmiske relationer, hændelser fra tidligere liv. Det mest almindelige er dog, at det skyldes projektioner.
– Den personlige karma ophører, den dag du elsker og forstår alt det, du indeholder. Den dag du kender dig selv og har tilgivet.
– Det centrale i forbindelse med karma er bl.a.: Udvikling af kvaliteter som årvågenhed, harmoni, sindsligevægt og kærlighed i forbindelse med de daglige aktiviteter.
– Du skaber eller udlever karma, når du: Tænker, føler, taler, vælger eller handler.
– Karma er garant for, at alle sjæle når frem – oplysning.
– Karma er noget du skaber ved dine tanker, følelser og handlinger. Da karma er en væsentlig faktor for din fremtid, kan man godt sige: Du er medskaber af din fremtid. Harmonisering af karma kan strækker sig over mange liv.
– Karma kommer tit til udtryk ved tiltrækning eller afstandtagen mellem mennesker.
– Kort efter din krop er død, er den personlig karma direkte synlig.
– Når du træder ind i livet, har du en bestemt ”portion” karma med dig. Gennem livet, det kan være langt eller ultra kort, harmoniserer den medbragte karma.
– Ordet karma stammer fra sanskrit og betyder på nudansk: Handling, arbejde og gerning.
– Symbolsk sagt: Personligkarma er som et edb program, hvor sjælen er operatør. Programmet præsenteres for personlighed og krop. Du reagerer når du præsenteres for programmet og kan vælger at handle på forskellig måde eller lader være.
– Ud over den personlige karma, er der flere andre former for karma, der har sekundær betydning i et menneskeliv. Det er fx: Kosmisk karma, planetarisk karma, en kædes karma, en klodes karma, jordens karma, et plans og underplans karma, naturrigernes karma, familie/gruppe karma.

Karma og lysarbejde:

– Ud af alle årsager og aktiviteter skaber karmas lysvævere et gigantisk felt af lys og vibrationer – jordens symfoni. Denne symfoni kan med fuld ret kaldes Akasha-krønikken.

Karma og hvad det er:

– Karma er både latent og aktiv.
– Karma er det godes princip.
– Karma er en esoterisk lov om respons. Det kan også siges på en anden måde: Karma er en esoterisk lov om kredsløb. Den højfrekvente energi du sender ud, vender tilbage.
– Karma er en universel måde, at skabe harmoni og udøver retfærdighed på.
– Karma er skabende og en stærk drivkraft.

Karma og hvad det gør:

– Karma bevirker, at alt liv vender tilbage til sit udgangs punkt i beriget tilstand og på et højere niveau.
– Karma er enkelt: Det du har delt ud, får du senere mulighed for, at forholde dig til.
– Karma er et princip, der tvinger dig ud i handlinger, hvor du indhøster erfaringer
– Karma gør, at du i et liv er magtfuld og i et andet magtesløs.
– Karma gør, at du i et liv bliver slået ihjel, og i et andet slår du ihjel.
– Karma gør, at du i et liv oplever fiasko, og i et andet oplever du succes.
– Karma kan virke belønnende eller gengældende.
– Karma medfører bevægelse, handling og ændring.
– Karma og reinkarnation væver langsomt menneskeheden sammen – enhedsskabelse.
– Karma og reinkarnation er drivkræfter i et kosmisk kredsløb.
– Karma skaber harmoni, balance og føre mod helhed og enhed.
– På længere sigt åbner karma for, at du som person bliver bevidst medskaber af dit liv. Det sker typisk i slutningen af en inkarnations runde.
– Stærke karmiske relationer til et andet menneske kan opleves som berusende lyksalighed eller destruktivt had og vrede.

Karma og hvad det ikke er:

– Karma er ikke blind gengældelse. Du har valgmuligheder på grund af en fri vilje.
– Karma handler om konsekvens. Det handler ikke om synd eller straf.
– Karma straffer ikke, den viser os konsekvensen af vores beslutninger og handlinger.

Karma og næstekærlighed:

– Karma er et følsomt emne, især i forhold til invalide, syge og handicappede. Tænk på: Når du udtaler dig om karma, bliver du måske prøvet på graden af din næstekærlighed eller empati.

Karma, handler det om at dømme?

– Hvis man skal snakke om dom: Da handler det om, hvordan der bedst skabes balance mellem de ubalancer, du selv har skabt. Det er ikke dom, men rådgivning på sjælsniveau. Der bliver tit anvist flere muligheder. Du vælger selv, hvordan du vil reagere.

Karma betragtet som et lager af fortjenester og forseelser:
– Karma kan betragtes som et lager af fortjenester og forseelser. Hvor positiv karma er fortjenester og negativ karma er forseelser.
– Negativ karma opleves først som dårlig samvittighed, den indre stemme kan tordne eller være svag.
– Negativ karma opleves bl.a. som lukkethed og afstandtagen, eller som handlingslammelse og et tungt sind. De oplevede følelser kan være af forskellig styrke.
– Når summen af negativ og positiv karma er lige ”store” er din karma og du som person i balance.
– Positiv karma opleves bl.a. som åbenhed, salighed, og et let sind. De oplevede følelser kan være af forskellig styrke.

Karma som lys:

– I lanternelys afgøres din skæbne.
– Karmas lys er lanternelys – en vejviser.
– Karmas signaler på din indre skærm: Rød; fuldt stop. Gul; forsigtig. Grøn; fuld speed.

Karma som læremester:

– Du vælger selv, hvordan du vil reagere på karmiske udfordringer.
– Karma er en universel læremester i etik og intelligent ansvar.
– Karma er et yderst intelligent princip for indlæring.

Karma som princip:

– Karma er et princip om retfærdighed og føre til retfærdighed.
– Karma er en fleksibel og dynamisk proces. Den er ikke blind skæbne eller slaveri.

Karma som spørgsmål:

– Karma er, som et evigt spørgsmål: Hvad skal jeg lære af dette? Spørgsmålet lyder hele tiden, men der er ingen der spørger eller svare.

Karma symbolsk betragtet:

– Karma er, at ligne som et puslespil. Når du går i inkarnation, får du et sæt billede klip med, som du gennem livet skal prøve at samle til et helt og harmonisk billede.
– Billede klippene udgør tankeformer fra tidligere liv – karmiske billeder. Samtidig er de en del af din livsplan. Det, der er planlagt, sjælen skal lære i et kommende liv. Næsten alle mennesker er ubevidst om dette.

Karmafri:

– Karmafri betyder ikke, at du fremover ikke mere skaber karma.
– Karmafri er et misvisende ord. Nogen tror: Når de er karmafri, kan de tænker og handler uden det får konsekvenser. Det kan du ikke!
– Karmafri vil sige, at du på et område er i karmisk harmoni her og nu i forhold til din livsplan.
– Karmafrihed gælder kun den personlige karma.
– Karmafrihed opleves tydeligt i et eller to liv før en inkarnations cyklus slutter.
– Martinus bruger ikke ordet karmafri, men taler om karmisk immunitet. Du har lært lektien, og behøver ikke at lide unødvendigt.

Karmas stemme:

– Et pålideligt kompas i dit liv er din samvittighed.
– Hvis du ikke har nogen samvittighed, har du en mega stor moralsk udfordring
– Ingen samvittighed, ingen moral.
– Lyt til din samvittighed og handel derefter.
– Når du overtræder egen moral melder samvittighed sig.
– Når din samvittighed taler, er der grund til at lytte.
– Når samvittigheden bliver tavs, er livet blevet farligt. Du er på vej ud i det umenneskelige.
– Samvittighed er en indre stemme, der til tider er høj og skinger.
– Samvittighed er en vejviser ud af mørke – sandhedssmerte.
– Samvittighed er karmas stemme. Tag dig i agt: Når du udøver slettegerninger og samvittighedens stemme udebliver. Da er livet blevet farligt.
– Fælles for reinkarnation og karma er: De åbner en mulighed for alles frelse. Ingen mennesker fordømmes eller fortabes – ubetinget kærlighed.

A.D.K. Luk skriver: Karmas Haller – Det karmiske Råd
På det æteriske plan eksisterer der en stor hvid bygning, som kenders som Karmas Haller, eller ”Dommens Haller,” hvor karmas Herre virker med hensyn til livsstrømmen, individuelt og kollektiv i forbindelse med deres ufuldkomne karma og deres fremtidige fremgang. Det karmiske råd blev etableret, da behovet opstod, dengang menneskeheden begyndte at frembringe skyggerne. Det er et barmhjertighedens instrument i stedet for et dommens instrument. Det består af syv store kosmiske væsner, der arbejder i kosmisk egenskab.

De syv medlemmer af Det karmiske Råd er i øjeblikke:
1. Stråle. Guddommelig leder. (Divine Director)
2. Stråle. Frihedens Gudinde.
3. Stråle. Nada.
4. Stråle. Pallas Athena.
5. Stråle. Vista. (Cyclopia)
6. Stråle. Kwan Yin.
7. Stråle Portia – Retfærdighedens Gudinde.

Det karmiske Råd blev etableret med Frihedens Gudinde som ordfører, hvilket hverv hun havde i mange tusinde år. Det er kun i de senere år, at forskellige har været ordfører. For nogle år siden, ved en ceremoni på de indre planer, overdrog Frihedens Gudinde autoriteten til Kwan Yin. Denne autoritet blev viderebragt fra Kwan Yin til Retfærdighedens Gudinde i 1954 for de næste to tusinde år, til ære for Saint Germains stilling som præsiderende Mester for denne nye cyklus. Retfærdighedens Gudinde Lady Portia er Saint Germains tvilling stråle. (Citat fra bogen ”Livets Lov” side 48).

Gruppekarma

Som afslutning bringes er eksempel på gruppekarma. Det er her i 2016 meget aktuelt. Det handler bl.a. om Mellemøsten. De to citater om gruppekarma stammer fra bogen ”Livets karma” side 83/84/85. Citat… Karma er også forklaringen på mange af menneskehedens problemer i form af ubalancer, ulighed og uretfærdighed. Hele grupper af mennesker og de steder, hvor de lever, kan have deres egen karma. Jordkloden har hukommelse, og forskellige steder på jordkloden har deres egen hukommelse, selv Mælkevejen har sin hukommelse. Og som med al karma, jo længere en gruppe mennesker eller et sted lever med dårlig karma uden at løse den, jo mere hober den sig op. Gruppekarma kan blive i et område i tusinder af år.

Mellemøsten har for eksempel oplevet dårlig karma i tusinder af år, og for hvert år, der går, hvor denne karma ikke løses, hober den sig op og bliver værre. Vi har alle set det i takt med, at Mellemøsten glider længere og længere ud i kaos. På et eller andet plan giver det mening, fordi Mellemøsten i høj grad er det sted, hvor splittelsen mellem mennesket og det guddommelige fandt sted første gang for tusinder af år siden. Alle de krige og religioner, som splitter mennesker, stammer fra Mellemøsten, og når de krige der fortsat udkæmpes i dette område i dag, er der hovedsalig tale om religiøse stridigheder. I stedet for at give det guddommelige i os lov til at bringe os alle sammen, tillade vi, at det splitter os. I Guds navn slår vi hensynsløst og tåbeligt hinanden ihjel, og således videreføres karmaen, og uoverensstemmelserne bliver stærkere og vanskeligere at løse… Citat slut.
Når dette er sagt, så kan man jo spørge: I forbindelse med anden verdenskrig, holocaust, jødeforfølgelser og nedkastning af atombomberne, er det gruppekarma? Som jeg ser det, så er noget af det gruppekarma, men langt hen af vejen handler det også personlig karma.

Hvordan kan gruppekarma løses?
Bogen giver følgende svar: Citat… Den eneste måde at løse gruppekarma på går gennem vores udvikling som art, gennem vores åndelige udvikling og vores spirituelle vågenhed på det kollektive bevidsthedsplan. Citat slut…
Det kan også siges på en anden måde: Verdensfreden begynder i det enkelte menneske. Eller: Had dæmpes ikke med had eller gengældelse. Had dæmpes med kærlighed.

 

Bøger der relaterer til denne artikel:
Døden det store eventyr. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Livets Karma. Carmen Harra. Borgens Forlag
Livets Lov. A.D.K. Luk. Den Gyldne Cirkels Forlag
Reinkarnation. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Reinkarnation og Frihed. Poul Lauritsen. Forlaget Borgen
Stof til Eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag

NB
Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.
Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen, Finn B. Langgaard