Formålet med The Order of the Golden grail

The Order of the Golden Grails vigtigste formål er: 

 • at støtte mennesker i at forbindes stadigt dybere med kærlighedens livgivende strøm.
 • at stimulere et netværk af levende grale som universets healende kærlighed kan flyde igennem.
 • at støtte menneskehedens indvielse og Jordens helliggørelse.

I samarbejde med udstrømningen fra Kristus er det en af Ordenens vigtigste opgaver at hjælpe flest mulige mennesker med at passere den 1. og 2. indvielse 

The Order of the Golden Grail en udvidelse af det inderste i Den Gyldne Cirkels hidtidige virke, således

 • at det bliver mere egnet til internationalt arbejde.
 • at der bliver flere muligheder for støtte til menneskers åndelige udvikling.
 • at der bliver en tættere indre tilknytning til Den Nye Verdens impuls.
 • at der bliver større støtte til at mennesker kan blive levende udstrømmere for denne impuls
 • at der kan ske en selvstændig udbygning af retreter og uddannelser, der er tilegnet den Nye Verdensimpuls.

Den Gyldne Gral

The Order of the Golden Grail har til opgave at hjælpe Jordens væsen, Jordens Moder, Kristus og Melchezedek Ordenen med at styrke det indre liv i menneskeheden såvel som i de andre af Jordens legemer, som udgøres af naturens riger. Ordenen er således en af forlængelserne af det planetare væsens udstrømning af indre liv, som skal genføde menneskeheden, forene ånd og stof og levendegøre planetens beboere. Ved at virke i udstrømningen fra Jordens gyldne gral vil the Order of the Golden Grail være en af menneskehedens mange initiativer til et samarbejde med Jordens levende ånd om en ny balance på Jorden efter kærlighedens værdier.

Den Gyldne Gral er delagtig i Guddommens hjertecenter. I forbindelsen med Jorden er den delagtig i Jordens gral som indeholder selve livsessensen, den planetare Logos liv og offerild, der stimulerer den levende flamme i alle væsener på Jorden. Den er næsten identisk med Sol-Kristusvibrationen i det planetare hjerte, og den er delagtig i udstrømningen af helligt liv til alle Jordens legemer. 

Den Gyldne Gral er en guddommelig fokusering af levendegørende kærlighed, som i sin udstrømning nærer og stimulerer den åndelige flamme i menneskenes indre. Den er et levende, ekspanderende og solagtigt hjertechakra i Jordens midte, såvel som i al anden fokusering af levende, guddommelig kærlighed. Den kan således opleves både i Jordens midte, i et himmelsk tempel om eller over Jorden og som delagtig i et universelt og interplanetart netværk af kærligt liv.

Den Gyldne Gral skabes overalt, hvor den inderste bevidstheds liv omsættes til udstrømmende kærlighed. De mennesker, der i deres inderste er eller bliver delagtige i denne udstrømning, bliver således selv delagtige i Den Gyldne Gral i det omfang, hvori de er formidlere af denne strøm.

I sit indre er the Order of the Golden Grail en udstrømmer af liv, kærlighed og helligt lys fra Jordens gyldne gral. Ordenens medlemmer er i deres indre koblet ind i denne udstrømning i større eller mindre grad, og de får hjælp af udstrømningen til selv at blive levende grale.

I det ydre er the Order of the Golden Grail et broder-søsterskab af mennesker, som deler en fælles opgave og en fælles vision, og som hjælper og støtter hinanden i, at Ordenens formål lykkes bedst muligt i den enkeltes liv til gavn for Jorden og menneskeheden.

Organisering af Ordenen

Ordenen skal være et levende fællesskab, der overlader mest muligt initiativ til dens medlemmer, og som har mindst mulig struktur og ydre styre. Dybest set er det udstrømningen fra Den Gyldne Gral, der skal styre og stimulere og således sætte opgaver og projekter i gang gennem dens medlemmer.

Til støtte for medlemmerne og for nedfældningen af den levende strøm skabes et sekretariat, hvis opgave er

 1. at sikre et minimum af hjælp til medlemmerne i form af trinvise anbefalinger til meditationer, forvandlinger og tjenestearbejde under strømmen.
 2. at sikre et minimum af uddannelser og konferencer for medlemmerne.
 3. at sikre at ordenens navn ikke bliver misbrugt (gennem en godkendelse af nye initiativer, der søges skabt i ordenens navn).
 4. at støtte indstrømningen så strømmen holdes levende i ordenens grene.

The Order of the Golden Grail er et internationalt netværk. Dens indre kerne kan i princippet være fordelt på flere lande, da det er en fokuseret vibration snarere end et sted, og den kan have foki og uddannelsescentre i flere lande. Dens største fokusering på det ydre plan er på Den Gyldne Cirkel i Danmark og derudover på bl.a. Kreta og Assisi.

Ordenens internationale perspektiver og virke understreges af, at dens navn er på engelsk. Ethvert medlem er dog velkommen til at anvende en oversættelse af navnet til eget sprog.

Ordenens forhold til Den Gyldne Cirkel

The Order of the Golden Grail er Den Gyldne Cirkels esoteriske del og livgiveren bag og gennem Den Gyldne Cirkel. Den Gyldne Cirkel er et uddannelsesfokus for lysarbejdere, og ordenen er en indre stimulator heraf på samme måde, som sjælen giver liv og inspiration til personlighedens virke. Den Gyldne Grals Orden og Den Gyldne Cirkel er således integreret i hinanden og delagtige i samme impuls, og ledelsesniveauet i Den Gyldne Cirkel skal være udtryk for ordenens liv og idealer.

Ordenen kan have aktiviteter, som ikke involverer Den Gyldne Cirkels økonomi eller navn og omvendt.

Skabelsen af den nye orden ventes ikke at give væsentlige ændringer i Den Gyldne Cirkel bortset fra, at gralsuddannelsen fremover foregår under Ordenen. Medlemskab af Ordenen er således en frivillig mulighed for dem, der tiltrækkes af Den Gyldne Cirkels virke og Ordenen kan have medlemmer som ikke kender Den Gyldne Cirkel.

Medlemmernes dedikation og forpligtelse

Disse sætninger repræsenterer en dedikation til de tre hovedaspekter i guddommens væsen: Gud som liv og vilje, Gud som kærlighed, og Gud som helligånd, og sætningerne afsluttes med en særlig dedikation til den vibration, der udstrømmer fra Den Gyldne Gral.

De tre aspekter af Guds væsen, som sætningerne til dedikation og affirmation er tilpasset, er samtidigt udstrøminger af liv. I the Order of the Golden Grail arbejdes med alle tre strømme. Nogle vil således især specialisere sig i den feminine helligåndsstrøm.

Andre vil specialisere sig i Kristusstrømmen, andre vil specialisere sig i den agnistrøm, der udgår fra åndsaspektet i Guds væsen, og andre vil levendegøres af og virke i flere af strømmene samtidigt. Dybest set er alle tre strømme integreret i hinanden, og jo dybere en strøm opleves, desto mere vil den udtrykke enheden i al bevidsthed.

På hver af de grader, som omtales i det følgende, har de fire aspekter af dedikationen en undersætning, der er en affirmation af den pågældende grads trin i indre tilknytning. Derudover gives undervejs i ordenens undervisning en række anbefalinger og muligheder for dedikationer og opgaver. Der bliver givet uddybende forståelser af sætningernes indhold, og der kommer gruppesamarbejde om, hvordan vi kan omsætte ordenens idealer i det praktiske liv.

Ordenen har ingen regler vedrørende livsførsel, men kun dedikationer og anbefalinger.

Ved indtræden i ordenen aflægger det nye medlem et løfte om dedikation i overensstemmelse med sætningerne overfor, og samtidigt aflægges der et individuelt løfte, som kan handle om, i hvilket område den enkelte i særlig grad vil indfri sin dedikation – f.eks. gennem politisk virke, humanitært arbejde, som hjertehealer, som tjenesteleder eller ved at støtte en åndelig gruppe, som er med til at fremme ordenens formål.

Der er ingen ydre instans, der kontrollerer, om løfterne indfries, eller i hvilket omfang et ordensmedlem lever op til anbefalingerne på et bestemt trin i ordenen. Men mellem den enkelte og Gud laves en aftale om forpligtelse, og denne aftale må den enkelte være ansvarlig overfor.

Ved indtrædelse i ordenen vedkender alle medlemmer sig følgende dedikation, som samtidigt er en ledetråd i deres indre åndelige liv: 

Jeg dedikerer mig til

* Jordens levende ånd
* Guds medfølende kærlighed
* Udbredelsen af det hellige liv
* Udstrømningen fra Den Gyldne Gral

Sådan tilmelder du dig

Ved henvendelse til The Order of The Golden Grails sekretariat på

[email protected]

Med oplysning af navn, adresse, mailadresse og evt, mobilnr.

Og ved indbetaling af 300 kr. på
reg.nr. 5958 konto nr. 1103153
IBAN: DK5559580006500981  
SWIFT/BIC: FAANDK21

Derefter vil du modtage velkomstmaterialet,  gratis filer med meditationer, teori og
forvandlingsøvelser.

Måske har du allerede været igennem en velsignelsesceremoni som led i din indtræden ellers forhør dig i den lokale gralsgruppe eller i Sekretariatet om muligheder herfor, efter at du har modtaget velkomstmaterialet .
Bemærk at kontingentet gælder for et år, men der opkræves i begyndelsen af hvert kalenderår. I praksis sker opkrævning ikke for dem, der har tilmeldt sig året før efter den 1. oktober.

Grader i The Order of the Golden Grail

Modtag vores nyhedsbrev

Ved fordybelse i de fire sætninger af dedikation og i ordenens tre formål står det klart, at ordenens idealer er så abstrakte og høje, at der er behov for en nedfældning til en anvendelig forståelse i det daglige liv. Enhver orden, som er startet igennem tiderne på initiativ af Det Store Hvide Broderskab har løst balancen mellem hverdag og ideal ved at inddele ordenen i grader. Åndelige ordener repræsenterer således udviklings- og indvielsesveje, som kan hjælpe åndeligt indstillede mennesker til at udvikles, trænes og tjene under de strømme og formål, som de enkelte ordener repræsenterer.

The Order of the Golden Grail tager denne tradition op, fordi en trinvis indføring og udvikling giver medlemmerne den bedste hjælp. Det specielle ved the Order of the Golden Grails grader er:

1. Der afsløres ikke nye hemmeligheder ved nye grader, men træning under ordenens formål uddybes ved gradvist at øge samklangen med Den Gyldne Grals levende udstrømning.

2. Gradsopdelingen bliver så simpel som mulig. Der opdeles i fire grader som en trinvis levendegørelse af medlemmets indre. Den første grad kommer automatisk ved medlemskab. Den anden grad åbner sig, når den enkelte føler sig rede til denne grads dedikation, og den fører til nye muligheder for tjenesteledelse og gralshealing under ordenen. Den tredje og fjerde grad afspejles især i større evne til selvforglemmende tjeneste og større evner til at udstrømme guddommelig kærlighed. Indtræden i graderne foregår mellem den enkelte og Gud, og end ikke ordenens fysiske sekretariat ved, hvem der er på hvilke grader.

3. Ordenens grader er en afspejling af Jordens indvielsesvej under Det Store Hvide Broderskab, og en af ordenens opgaver er at hjælpe mennesker med den indre levendegørelse og sjælsgennemstrømning, som er den vigtigste ingrediens på indvielsesvejen. Hver grad kan således kun fuldt ud manifesteres i et menneske, når den tilsvarende indvielse er taget. Eksempelvis skal et menneske helst være tæt på eller have passeret den første indvielse, før han eller hun begynder på den 2. grad, men den fulde anden grad kan først være naturligt integreret, når den 2. indvielse er taget.

Den første Grad

De bekræftende sætninger under den første grad lyder:

* Jeg tager medansvar for udviklingen på Jorden
* Jeg lever efter kærlighedens principper
* Jeg åbner mig for universets fred
* Jeg forbinder mig med udstrømningen fra Den Gyldne Gral

Disse sætninger giver dyb mening, når de siges under hjertets stilhed og åbenhed for sjælen. Den første sætning indeholder en beslutning om at hjælpe Jorden og dens liv. Vi vender således vor holdning til den levende Fader-Moder-Jord til at give tilbage i glæde og til at hjælpe den med sin helliggørelse.

Ved sætningen om at leve efter kærlighedens principper beslutter vi os til at leve stadigt mere efter loven om at give, at vende den anden kind til, at fokusere på helhedens behov og at se alle væsener som vore ligeværdige brødre og søstre.

Ved sætningen om at åbne sig for universets fred siger vi ja til en forvandlingsproces, hvor gamle traumer, ego-engagementer eller andre årsager til selvoptagethed eller stress gradvist forvandles. Ordenen vil på mange måder være behjælpelig hermed. Lidt efter lidt opdager man, at man lever i hjertets fred og begynder at udstrømme denne fred.

Ved sætningen om at forbindes med Den Gyldne Gral vedkender man sig denne forbindelse og påkalder gralens healende, forløsende og livgivende strøm.

Den første grad tages som regel – men ikke nødvendigvis – i forbindelse med Den Gyldne Cirkels uddannelser. Selve indtræden i Ordenen markeres ved en ceremoni på Birkemosegård, der udføres 2-4 gange om året. I udlandet udføres ceremonien på et egnet kursussted.

Den anden, tredje og fjerde grad

Når man nærmer sig den anden grad, kan dette som regel genkendes ved

 • at den gyldne strøm dagligt føles levende i hjertecentret.
 • at åndelige engagementer næsten kun er motiveret af kærlighed.
 • at det opleves, at kærligheden har relativt nemt ved at flyde under healing og i samvær med andre.
 • at der er et naturligt og praktisk engagement med at hjælpe andre flere timer om ugen. Indre arbejde og andre former for indre formidling af kærlighed kan være en del heraf, men der må også være praktiske udtryk for ønsket om at tjene.

Den anden grad tages som hovedregel i forbindelse med gralsuddannelsen under the Order of the Golden Grail, under indvielsen til den anden grad bekræftes:

* Jeg stiller mig ind under Gudsrigets udfoldelse på Jorden.
* Jeg lader kærligheden være grundtonen i mit liv.
* Jeg lader Jordens hellige liv strømme gennem mig.
* Jeg er i strømmen fra Den Gyldne Gral.

Den anden grad indebærer en voksende levendegørelse, som udfolder sig i hjertecentrets aktivering til at blive en gennemstrømmer. Der trænes i at blive sjælsgennemstrømmet, i at lade følelseslivet være uforvrænget, i at formidle den healende kærlighed, i at blive gennemsigtig for sjælen, i at praktisere idealerne om menneskehedens broder-søsterskab, i at formidle den levende gralsstrøm til healing af jorden og i stadigt mere omfattende opgaver i selvforglemmende tjeneste.

Det er den enkelte, der i sit indre samarbejde med Gud beslutter, hvornår tiden eventuelt er inde til at forpligte sig på den anden grads niveau. Efter optagelse i Ordenen modtages en uddybende liste over egenskaber og tilstande, der karakteriserer hvornår man er rede til den 2. grad.

Den tredje og fjerde grad svarer til at træne i at formidle den levende gralsstrøm på den tredje og den fjerde indvielses niveauer. Sætningerne i oversigten over dedikationer og affirmationer kan give visse ideer om denne træning.

Gralsuddannelsen under The Order of the Golden Grail

Den Gyldne Cirkels gralsuddannelse vil fremover foregå direkte under the Order of the Golden Grail. Gralsuddannelsen får især den opgave at inspirere, støtte og træne dem, der er på vej til den anden grad, eller som allerede har taget denne grad. Uddannelsen indeholder således muligheder for dyb forvandling og helliggørelse. Samtidigt vil den videregive undervisning om Den Gyldne Grals strømme og om principper, idealer og forståelser på hver grad.

Gralsuddannelsen er åben for alle, uanset om du er medlem af OGG eller ej.

Der vil efterhånden blive tilbudt kurser, seminarer, retreter og uddannelser under the Order of the Golden Grail. Disse vil have som formål at uddybe den indre levendegørelse, forståelsen af Den Nye Verdensimpuls og verdensreligion og evnerne til at formidle alle tre strømme i Guds væsen.
Disse vil være åbne for alle.

The Order of the Golden Grail og andre impulser

Den Gyldne Grals Orden er universel. Den er åben for alle, som tiltrækkes tilstrækkeligt meget af dens formål, dedikationer og bekræftelser. Den fordrer ingen speciel tolkning af livet, og den er også åben for mennesker, der samtidigt føler sig hjemme i en verdensreligion, et filosofisk system eller en åndelig bevægelse, som eventuelt ikke har helt samme livsforståelse, som deles i Ordenens sekretariat.

Ordenen står for liv og ikke form, og dens bedste virke kan måske ske ved, at en tilknytning til dens strøm kan hjælpe et medlem til endnu bedre at kunne udføre sine opgaver i en anden impuls eller bevægelse.

Den Gyldne Grals Orden har en særlig samklang med opgaver i Den Nye Verdensimpuls og Den Nye Verdensreligion. Den stiller sig således til rådighed for Kuthumis ashram, som leder nedfældningen af Den Nye Verdensreligion, og som koordinerer de indviedes og avatarernes netværk, der skal bringe Den Nye Tids filosofi. I denne åbenhed kan forskellige mestre, ærkeengle og råd få lov at inspirere og stimulere ordenen, og den kan anvendes som ét blandt andre foki for træning af nye gudstjenesteformer, udviklingsformer og præste-præstindeopgaver med at være velsignere og healere af naturen og menneskeheden.

Indtræden i Ordenen

Hvis du efter at have læst ovennævnte er interesseret i at træde ind i Ordenen, kan du henvende dig til sekretariatet på e-mail:

 [email protected]

Med oplysning af navn, adresse, mailadresse og evt, mobilnr.

Medlemskab koster 300 kr. om året.
De kan indbetales i Faster Andelskasse
Reg. nr.: 5958- kontonr: 1103153
IBAN: DK5559580006500981  
Swift/BIC: FAANDK21

Derefter vil du modtage velkomstmaterialet, gratis filer med meditationer, teori og forvandlingsøvelser.

Personlige erfaringer

Erfaringer med gralsvejen v. Anne Heinung 2006

Det er kun få år siden, at ordet ”gralsvejen” blev del af mit ordforråd, men da det endelig skete, sattes der ord på en årelang proces og udviklingsvej hen imod en indre opgave for Gud.

Siden min tidlige barndom har jeg haft en dyb, bevidst kærlighed til alt levende – planter, dyr, mennesker, og har altid haft et ønske om at værne om og beskytte det. Som ung havde jeg en intuitiv følelse af, at jeg havde en ganske bestemt opgave med at være her på Jorden. Jeg havde mange tanker om, at jeg ville gøre en forskel, men kunne i mange år ikke indkredse nærmere, hvad denne opgave skulle gå ud på. Jeg blev sygeplejerske, fordi jeg havde et oprigtigt ønske om at hjælpe mennesker i nød, og i det hele taget var jeg meget optaget af menneskers vilkår rundt om i verden.

Den nye gralsvej v. Linda Pedersen, 2004

Følgende er blevet til med udgangspunkt i 7 spørgsmål om Den Nye gralsvej

Hvordan opdagede du at du går på gralsvejen?
Jeg opdagede ikke pludseligt at jeg gik på gralsvejen. Det var mere en sum af den ene efter den anden oplevelse som gjorde at jeg genkendte mig på Den Ny Gralsvej. Jeg husker tydelig den første oplevelse. Det var i dagene omkring stiftelsen af the Order of the Golden Grail at jeg fik beskrivelsen af de tre strømme med posten. Mit hjerte blev varmt og jeg mærkede for første gang en antydning af Gud kærlighed igennem mit hjerte – som om at Gud dryppede kærlighed ind i mit hjerte i tilpas små mængder. Jeg oplevede en magnetisme der var så dragende, at jeg straks meldte mig ind i ordenen og jeg deltog i alt hvad der drejede som om denne. Det var især den anden strøm, kærlighedsstrømmen, jeg dengang genkendte og dragedes imod. Imens jeg læste om denne strøm opdagede jeg samtidigt den levede i mig, omend svagt. 

Når gralen er vejen v. Karin Børsting 2007

Da det gik op for mig at jeg måske kunne bestemme selv var jeg blevet næsten 40 år. På det tidspunkt besluttede jeg så til gengæld at ændre mit liv radikalt. Trak mig ud af et miljø præget af alkohol, holdt op med at ryge, og kæresten blev sat på døren. Beholdt kun det lille hus hvor børnene og jeg boede. Ret hurtigt herefter stødte jeg ind i sætningen ”Gud er kærlighed” og vidste bare at det var sandt! Det gav en slags retning i livet og uden at vide hvad, føltes det som om jeg gik efter ’noget’. Dette tema ’at gå efter noget jeg ikke ved hvad er’, har kendetegnet resten af min søgen. Ser ingenting – hører ingenting, men går – med få undtagelser – i blinde, efter visheden, fornemmelsen og hjertet.

Personlige erfaringer

Forløbet før The Order of the Golden Grails start
Historien bag The Order of the Golden Grail går tilbage til afslutningen af Mark Sullivans sommerskole. Om søndagen kl. 12 blev der holdt en tjeneste, som Mark og jeg stod for. Da var der mange, der oplevede, at der kom en dybere vibration ind i centeret under tjenesten, end vi var vant til. Denne dybere vibration var mere åben, den var mere universel, og den har at gøre med noget, der er ved at ske for Jorden som helhed: Jordens genfødsel er ved at komme et skridt dybere, og vi fik en kontakt med en dybere kosmisk indstrømning, som skaber denne genfødsel. Efter denne oplevelse var jeg meget bevidst om, at nu var der ved at ske noget nyt for centeret, men ikke præcist hvordan det ville ytre sig. Jeg havde umiddelbart forestillet mig, at vi nu bare måtte holde nogle lidt dybere tjenester og på den måde være åbne for den specielle strøm fra Den Kosmiske Kristus.
Det var en strøm som jeg selv fik kontakt med for ca. 1½ år siden, og siden været optaget af. Jeg kunne mærke at det svarer til en etage dybere i selve den kristusstrøm, som jeg har kendt her på Jorden i de sidste 2000 år. Men nu kom der en vibration, der lå bag den. Dvs., at der er en tredeling: Vi kender Kristus som guddommens hjertecenter her på Jorden og som guddommens hjertecenter i Solvæsenet og nu kom der et lag endnu dybere – sandsynligvis det væsen som i B ailey-litteraturen omtales som “The One About Naught May Be Said” (”Den-Om-Hvem-Intet-Kan-Siges”). Det hjertecenter-område fik jeg selv en vis kontakt med for ca. 1½ år siden, og jeg fik et indtryk af, at det drejede sig om ”revolutionen på Jorden”. Dvs. at den virkelige epokegørende ændring her på Jorden kommer fra det væsen, og at der er en impuls på vej, der er endnu mere afgørende end solens hjerte-indstrømning her på Jorden.
Før tjenesten d. 22. juli var jeg klar over, at Mark Sullivan er knyttet ind i en ny verdensimpuls, en global indstrømning. Det opdagede jeg allerede den første gang, jeg mødte ham i Mt.Shasta, faktisk inden jeg nåede at snakke med ham. Jeg husker, at jeg tænkte: ”Den mand skal jeg snakke med! Han bærer noget i sig, der skal udfoldes som en del af Den Nye Verdensimpuls.” Efter tjenesten den 22.07.01 fortalte jeg Mark om min oplevelse af det kosmiske væsen, der ligger bag Sol-Kristus, og det var helt tydeligt i Marks’ respons, at det er den samme strøm eller det samme væsen, som han er tilknyttet. Dernæst var jeg optaget af, hvordan vi nu kunne åbne Den Gyldne Cirkel for den dybere impuls: Hvordan får vi plads til det? Jeg konkluderede så, at vi er nødt til at opløse toppen af Den Gyldne Cirkels pyramide, for der skal nye strukturer til, og der skal tilføres en mere levende måde at gøre tingene på: Vi kan ikke blive ved med at ”hælde ny vin i gamle lædersække”, så det har så været en del af processen i de sidste par måneder at finde en levende organisk måde at lede på, som nye strømme kan gå ind i, således at de kan optages som levende vibration.

Inspirationen til The Order of the Golden Grail
Bente Wolf, Yvonne og jeg var i Assisi i sidste halvdel af august 2001. Bente har en gammel kærlighed til Assisi, der nu er 800 gammel, for hun er en af dem, der har været knyttet ind til Frans og Clara. Kærligheden blev fornyet for 2 år siden, så hun er nu en Assisi-traveller, der har været i Assisi 7 gange på 2 år. Gennem hendes indre arbejde i Assisi var vi bevidste om, at der var et dybt gralsarbejde, som vi skulle give vort bidrag til, når vi kom derned. Assisi ligger op ad en bjergskråning. Ca. 3 km fra middelalderbyen ligger der et lille kapel, der hedder Portiuncula, som nu er inde i en kæmpestor kirke. Dette lille kapel var Frans’ yndlingssted, hvor han ofte samlede sine nærmeste disciple. Den 22. august tog vi ned til kapellet. Da jeg lige havde startet meditationen, lød det inde i mig: ”The Order of the Golden Grail”. Jeg skrev det ned på et stykke bogpapir. Jeg kunne mærke, at det var Frans, der ønskede, at jeg skulle tage ansvar for at nedfælde The Order of the Golden Grail. Men jeg var ikke så meget for det, for dels syntes jeg, det var en stor opgave, og jeg havde mere indstillet mig på, at jeg ville til at trække mig lidt tilbage, og ikke være så aktiv. At skulle til at starte så stort et projekt op er svært samtidig med, at man skal være en ”stille forfatter”. Min anden tøven skyldtes, at selv om vi kender rosenkreuzerordener, Sufi-ordener og forskellige frimurerordener, er det som om de nordiske lande ikke har det så let med noget ordensagtigt. Så jeg ”sagde” til Frans: ”Jeg vil gerne tage et hovedansvar, hvis Ordenen ikke er synlig, dvs. hvis vi kan finde ud af det på en måde, hvor det bare er nogle mennesker, der deltager, uden at der er andre, der ved noget om det. Så gik der 3 timer, hvor jeg grundede over impulsen, uden at jeg læste Yvonnes noter fra den samme meditation.

Yvonne: Vi regnede ikke med, at der kom en inspiration. Men pludselig begyndte det bare at strømme ned med inspiration, så måtte jeg bare tage, hvad jeg havde at skrive på. Frans fortalte først om sin egen mission for 800 år siden og derefter ”sagde” han henvendt til os:
”Jeg følger jer i jeres arbejde, for endnu engang skal den spirituelle side frem i en højere spiral. Nu kan menneskene forstå på en dybere måde. I skal træne tusinder af mennesker, som vil blive grundlæggere af den nye verdensreligion, og som indefra forstår, og som vibrerer i den nye strøm, som sendes ned over Jorden i denne tid. En ny kosmisk bevidsthed fødes, og en ny form for religiøsitet dannes. Mange har stadig brug for den konkrete side af religionerne. Men andre er nået til den første indvielse, hvor en dybere kærlighedsforståelse er begyndt. Den Gyldne Cirkel bliver langt mere vidtrækkende end I til nu kan forstille jer. Aflæggere vil komme over hele verden. Vent og se. Flere og flere vil som Bente rejse ud og forbinde det nye med det gamle. I skal skabe en ny orden af gralstjenere. Denne gang behøver den ikke at være hemmelig, men kan vokse i fuld dagslys. Planten får denne gang fuld sol og næring”.
Asger: På mit papir stod der også nogle af de grundsætninger, som nu er indgået i de dedikationer og affirmationer, der gælder for Ordenens grader, så grundforståelsen af at dedikeres ind i den levende gralsstrøm kom ved den allerførste inspiration. Da jeg så ser i Yvonnes papirer, at Frans forestiller sig Ordenen mere synlig, så måtte jeg sige: ”OK Frans, så lad os se, om det ikke kan lade sig gøre at beholde fordelen ved det usynlige og samtidigt få fordelen ved det synlige.”

Essensen i The Order of the Golden Grail
De næste dage stillede jeg ind på strømmene og intentionerne i The Order of the Golden Grail, og samtidigt prøvede jeg at finde en praktisk model for, hvordan man finder balancen imellem det synlige og det usynlige, og det er så det, der resulterede i det lille hæfte om The Order of the Golden Grail.
Efter et par dages indre koncentration og inspiration sagde jeg til Yvonne, at nu har jeg gjort et grundarbejde, så langt som jeg kunne komme. Jeg arbejder ikke ved direkte inspiration, men ved at gå ind i energien og strømmene, og så opstår der indre forståelser osv., medens Yvonne har evnen til at få sætning efter sætning. Derfor stillede vi ind på Frans for at finde ud af, om han var tilfreds med det, jeg havde fået nedfældet. Så viste det sig, at nu var det ikke Frans, der kom. Der kom først et stort feminint væsen, som er en form for Jordens Moder. Dette væsen var meget dybt rørt over, at der er mennesker på Jorden, der nu vil starte en åndelig impuls, som går på dedikation til at hjælpe hende med det skabelsesarbejde og forvandlingsarbejde, som er hendes opgave. Hun var dybt rørt og taknemmelig over, at menneskene nu begynder at forstå åndelig udvikling på en sådan måde, at dedikation, hengivenhed og en dyb tjeneste for Jorden hænger fuldstændigt sammen. Når man kigger på verdensimpulserne, kan man se, at de har været meget bygget op omkring: Hvordan når jeg frelse, gudsbevidshed, sjælsbevidsthed eller nirvarna? Og dette motiv ligger slet ikke i de grundforståelser, som jeg kunne mærke omkring The Order of the Golden Grail.
Den nye impuls handler om: Hvad er min dybeste indre samhørighed og sammenhæng med Den Planetare Logos, med guddomsvæsenet, med selve den levende vibration, som er inden i al form? Og ud af samhørigheden kommer der en naturlig dedikation, overgivelse og dyb form for tjeneste. Og det er faktisk et stort skridt videre end det, vi hyppigst ser i ordner og andre åndelige impulser. Alle indviede arbejder fra den tredje indvielse ud fra en naturlig dedikation til tjeneste. Men det er et stort skridt, at den naturlige måde, der opstår fra den tredje indvielse, kan blive ført ned og så blive til en vibration og forståelse, som mange flere mennesker kan arbejde med.*

*Jeg vil her anvende lejligheden til at uddybe, hvad vi dedikerer os til i The Order of the Golden Grail: Vi anvender her især udtryk som ”Jordens Levende Ånd”, ”Den Gyldne Gral” og ”Den Levende Gral”.

Efter inspirationen fra det feminine væsen kom der nogle forståelser fra Frans, Kuthumi og Lady Nada. Frans udtrykte en tilfredshed med nedfældningen. Men han pointerede, at det var meget væsentligt med en ceremoni, hvor man virkelig tager et skridt i sit liv og manifesterer og vedkender sig, at man tager et skridt. Alligevel har jeg i min beskrivelse anvendt den model, at hvis et menneske derhjemme dedikerer sig ind i The Order of the Golden Grail og arbejder med indstrømningen, så kan der ske det, at velsignelsen kommer derhjemme. Hvis strømmen således kommer tilstrækkeligt stærkt hjemme, så er der ikke nogen, der tvinger et menneske til, at det absolut også skal på Birkemosegård, eller hvor der måtte skabes en ceremoni. Det har at gøre med et princip, der er indbygget i Ordenen, at alt foregår mellem den enkelte og Gud. Men med den formulering er der en risiko for, at et menneske undgår en åben ceremoni, selv om det skridt ville have været meget gavnligt.
Under ceremonier i The Order of the Golden Grail, der måske udføres 6 gange om året, er der ingen der ved, hvad den enkelte lover. Dvs. at ved den ceremoni, hvor du går ind i Ordenen, kan det også være, at du samtidigt skaber en dybere dedikation, der går på en åndelig opgave, som du ønsker at få en velsignelse til. Det kan også være, at du ønsker at gå et dybere skridt ind i dit medansvar for Jorden, og det kan også være, at du opdager, at det, der ligger i grad 2, er det, der er ved at ske for dig nu, og at du nu føler dig rede til at dedikere dig på det niveau. Ud fra de indre samtaler og dedikationer, der kan komme mellem den enkelte og Gud, kan der opstå forskellige velsignelser under den fælles ceremoni. Ingen af os andre ved, hvad den enkelte dedikerer sig til. Og ethvert medlem kan gå med i mange ceremonier og dedikere sig stadigt dybere.
Frans startede med at ”sige”: ”Jeg udtaler mig som en repræsentant for en gruppe”, og han gjorde opmærksom på, at det er en ashramisk gruppe, som er nået frem til, at tiden er inde til, at dette initiativ kan tages, og derfor er det gruppen som helhed, der står bag Ordenen. Samtidigt virkede det som om, at Kuthumi og Lady Nada er sponsorer bag gruppen. Og bag Kuthumi er selvfølgelig Kristus. Det var også tydeligt ud fra de svar, der kom fra Frans, at det er et initiativ, som har meget at gøre med Den Nye Verdensimpuls. Den dybde, som denne impuls er i, havde jeg først forventet, at vi havde været klar til om 20 år på Jorden som helhed. Men der er kommet nye beslutninger om ekstra hjælp til, at så mange mennesker som muligt kan komme igennem den første indvielse i de næste årtier. Vi skal have kærligheden eller Kristus’ fødsel i hjerterne meget mere stimuleret her på Jorden. Og især 2. stråle ashramen, som er den vigtigste ashram på det punkt, har så fundet frem til, hvilke måder de kan stimulere det på. Jeg forestiller mig, at The Order of the Golden Grail bare er én blandt flere måder, og det kan være, det er den samme gruppe med Frans, der finder mange forskellige kanaler, hvorigennem forskellige nye 2. stråle-impulser kan sættes i gang. For mig virker det f.eks. som om Mark Sullivans livsopgave og The Order of the Golden Grail har meget store overlapninger. Jeg forestiller mig, at han ikke går med i The Order of the Golden Grail på det ydre plan, men at hans påvirkning, indstrømning, vibration og livsopgave også kommer til at smitte af på The Order of the Golden Grail.
Frans nævnte, at der vil komme til at blive lavet mange retræter under The Order of the Golden Grail, og de vil komme til at foregå mange steder – bl.a. på Birkemosegård og i Assisi. Et vigtigt sted, hvor de vil blive lavet, vil blive på Kreta, hvor Yvonne og jeg har købt en mark til et retrætested og åndeligt center. Den ligger usædvanligt smukt og godt, og har allerede en stor og smuk indstrømning.

Kuthumi gjorde opmærksom på, at vi ikke skulle regne med, at det ville gå så let til at begynde med. Men der vil komme en kvalitet eller en vibration i The Order of the Golden Grail, som gør, at Ordenen efterhånden vil vinde megen respekt, og den bliver da relativt meget global. Det svarer til hvad jeg fangede lige fra starten, at i forhold til Den Gyldne Cirkels tidlige arbejde, så er den nye impuls en videreførelse eller en ny etage, kan man måske kalde det, som er mere global. Og samtidigt er den mere levende, med mindre vægt på form og struktur. Hele min oplevelse omkring Ordenen i de første par dage var, at den i sit center er som en slags levende udstrømning, som gralen bare er vort symbol på. Der er et levende, vibrerende center som den indre vibration af det, vi kan kalde The Order of the Golden Grail. Og det levende, vibrerende ser jeg så strømme ud, idet det bliver ligesom fortyndet længere ude.

Jordens Levende Ånd er sammensat af: 1) En strøm fra det store feminine væsen, der kan kaldes Jordens Moder, som har opgaver i hele solsystemet, men som giver liv og fylde til alle væsener i Jordens riger, 2) Den Planetare Logos, der fokuserer sin liv-vilje-kraft gennem Sanat Kumara, der selv er det store levende offer ind i Jordens riger, og 3) Kristus, der transmitterer Sollogos’ brændende kærlighed ind i Jorden og menneskeheden. Jordens Levende Ånd er således som en vældig trefoldig flamme, der lever i centrum af Jorden, og samtidigt vibrerer inderst i alle hjerter og omslutter alle væsener.
Den Levende Gral er en nedfældning af Jordens Levende Ånd. Den har som opgave at give liv i alle hjerter og at levendegøre alle væsener. Den er ikke så meget en form, der kan placeres på et sted, men snarere en vibration.
Den Gyldne Gral er igen en nedfældning af Den Levende Gral, idet den især formidler Sol-Kristus’ levendegørende og forløsende kærlighed.
De to grale glider over i hinanden og er dybest set en del af hele Jorden som et helligt tempel for Gud.

The Order of the Golden Grails opgaver
Mit første indtryk var, at selve The Order of the Golden Grail ikke har en form. Ordenen er en levende vibration, den er en levende strøm. Denne vibration er mere eller mindre intens. Jo tættere vi kommer til centrum af den, jo mere levende er den, jo mere intens er den i sin vibration. Hvis man så stiller ind på, om der kan laves et hovedkvarter på det ydre plan, så var hovedindtrykket, at det kan man egentlig ikke, for centrum er selve livsessensen, det er dybest set ”The One Life”. Så da jeg omsatte den forståelse til ord, blev det naturligt, at vi kan skabe et sekretariat, men ikke et hovedkvarter. Der skal være et sted med en adresse, og der skal være nogle mennesker, der sørger for, at det fungerer på det ydre plan, men der er egentlig ikke et hovedkvarter på det ydre plan, så er vi nede i en organisationstænkning, som ligger langt fra, hvad The Order of the Golden Grail egentlig er. Det betyder også, at et hvilket som helst medlem af The Order of the Golden Grail kan være en form for hovedkvarter i det omfang, hvor vibrationen er tilstrækkelig levende. Så hvis en af jer f.eks. har en indre tilknytning meget tæt ind på centrum i vibrationen, så er han eller hun ligeså tæt på som nogle, der bor på Birkemosegård. Men selvfølgelig er der noget, der skal organiseres, så der er en gruppe, der sørger for, at de mennesker der knytter sig ind via Sekretariatet, kan blive hjulpet med de muligheder, der nu er.
I forhold til Den Nye Verdensimpuls er Ordenen én blandt flere forløbere, der udstrømmer før den virkeligt store nye verdensimpuls kommer. Der sættes i denne tid forskellige impulser i gang, som hjælper med Kristi Genkomst, som hjælper med Den Nye Verdensimpuls og menneskehedens første indvielse. De spiller på mange strenge fra 2. stråle ashramen, for at flest mulige mennesker skal kunne bidrage til de store transformationer, der sker på Jorden nu i forbindelse med menneskehedens første indvielse. The Order of the Golden Grail er således et blandt mange impulser og netværk, som er med til at fremskynde den globale indvielse.
Mit indtryk blev hurtigt, at Ordenen er en meget stor hjælp til at zoome mange mennesker igennem den første indvielse, og til at zoome mange af dem, der er første indviede igennem den anden indvielse. Og nogle af dem, der er anden indviede, kan hjælpes via Ordenens strøm et stykke videre op. Så Ordenen er som en levende vibration, som kan gå ind og stimulere det indre liv på måder, så det bliver hurtigere at komme igennem nogle af indvielsesprocesserne, fordi man bliver mere vågen.
Jeg har haft flere samtaler med mennesker som siger, at de allerede føler, at de er i en tilsvarende indre orden, så hvorfor egentlig komme med i en orden som en ydre orden. Da må jeg så bare svare, at det må den enkelte jo selv tage stilling til, for der er jo ikke nogen der skal føle sig presset. Men når jeg ser på mennesker, som er i dette dilemma, så synes jeg, at vi har den problemstilling, at det ikke er så let at holde sig vågen. Vi har vore dybe idealer, vi har vore ønsker, og vi har vore livsformål. Men vi må erkende, at personligheden har det med at falde delvist i søvn. I andre inkarnationer har man måske levet i et kloster eller har haft en tæt tilknytning til en guru eller en åndelig skole, som hjalp os med at holde os vågne. Og nu laves der et stort eksperiment med, at vi er blevet sendt ud af klostrene, ud af ashramerne og ud af gurubevægelserne for at være midt i den verdslige verden, og så skal vi prøve at være i menneskehedens verden og give vort bidrag dér og på samme tid holde os levende og blive stadigt mere sjælsgenemstrømmede.
Vi må alle erkende, at dette faktisk ikke er så let, for der er mange forhold, der kan få os til at falde i søvn. I forhold til hvis der er en stadig indre stimulering, så er der nogle trægheder i personlighedens liv og i vor hverdag, som gør, at vi ofte bliver mere tilfredse og ”dovne” i vor ydre personlighed, end hvis vi var mere åbne for selve sjælsstrømmen, og jeg tror, der dér ligger en meget dyb mening fra Hierarkiets side omkring The Order of the Golden Grail: Der er så mange mennesker, der har god intention om at bidrage meget mere til åndelig vækst, til klodens forvandling og til menneskehedens indvielse, men som stiller sig tilfreds med mindre, fordi de mangler en indre stimulering til at bryde nogle flere grænser i selvopofrelse. Og det er så det, der kan komme en hjælp til igennem The Order of the Golden Grail.
Mange af os har gamle programmer fra tidligere liv om, at det er så tungt og anstrengende at være åndelig. I The Order of the Golden Grail er livsaspektet så stærkt repræsenteret, at glæden ved det åndelige kommer hurtigere end anstrengelsen. Dette er også bekræftet af mange, der er begyndt at meditere på Ordenens morgenmeditation, idet de opdager, at der kommer et eller andet nyt ind i deres liv, som er dybere, som er mere levende, og som giver dem en stor glæde. Og så opdager man pludseligt, at den dybere livsglæde, dedikation, hengivenhed, kærlighed og så arbejdet for Jorden hænger fuldstændigt sammen. Livsglæde og at hjælpe det planetare væsen hænger uløseligt sammen.
Nu kan man næsten begynde at vende det om og sige, at det, der giver livsglæde, faktisk er den dybere indre selvopofrelse, fordi man gennem overgivelse til kærlighedens strøm bliver forbundet med det, der er levende. Så længe man ikke går ind i strømmen, sidder man i højere grad i sine tankestrukturer, i sin personligheds vilje, i sin personligheds forbehold over for alt muligt, og føler sig rimeligt åndelig, men man er bare ikke blevet så levende, som der er mulighed for, hvis man går mere efter hvad der er sjælsimpulsen, og hvad der er sjælens dedikation. Nu er vi kommet så langt ind i Den Nye Tidsalder, at overgivelse til den levende strøm er den enkleste måde at udvikle sig på. Nu er det blevet meget mere enkelt, fordi den planetare livsvibration er kommet så meget tættere på, at udvikling og selvopofrelse hænger sammen. Derved kan man i virkeligheden tage den enkleste åndelige model, og det er jo bare at leve mere som sjæl, som livsstrømmen der kommer indefra. For 30 år siden var det anstrengende at prøve at leve som sjæl i forhold til, hvor let det er blevet nu. Det tror jeg er en erfaring, som masser af mennesker gør i denne tid. Så man kan sige, at The Order of the Golden Grail er tilpasset, at vi er meget langt på vej ind i en ny tidsalder med nye muligheder.
Ordenen er så meget en indre orden, at medlemskab i den på ingen måde må skabe barrierer i forhold til fysiske grupper og religioner: Ordenen er mere en vibration og et indre slægtskab, og dette kan levendegøre de opgaver, man måtte have i andre grupper og bevægelser. Ordenen er en hjælp til at arbejde for Gud uafhængigt af form, og en hjælp til at bringe liv og kærlighed ind i bevægelser og grupper i menneskenes verden.

Erfaring med The Orders meditation
– Bente: Vi sad i Assisi i nogle meditationer og afprøvede de dedikationer, der kom ned. Og jeg kan huske fra den første meditation, vi sad i, at jeg følte taknemmelighed i en grad, jeg ikke kan huske, jeg har gjort før. Fordi jeg oplevede, at der var en kærlighedsdybde i denne vibration, der gjorde, at den føltes dybt meningsfuld for mig at arbejde med. Jeg begyndte at bruge dedikationerne og morgenmeditationen, da jeg kom tilbage fra Assisis indtil det terrorangreb, der kom den 11. september. Efter terrorangrebet begyndte jeg så at bruge Kristustjenesten om morgenen. Jeg tænkte vist, at nu måtte jeg hellere igen bruge den hver eneste dag efter den her situation. Der gik så 10 dage med det, og så en nat oplevede jeg, at inden jeg drømte, var jeg på de indre planer og blev trænet i The Order of the Golden Grail. Og også de andre, der havde tilsluttet sig Ordenen, blev ført ind på de indre planer om natten for at blive trænet og undervist i den her vibration. Og der blev sagt, at Kuthumi havde en vigtig rolle i den træning, og at Asger havde en vigtig rolle som formidler og koordinator omkring det. Jeg var meget overrasket, og måtte så med min personlighed erkende, at jeg må stå mere ved den, og så begyndte jeg så igen at bruge meditationen fra The Order of the Golden Grail om morgenen, og så lavede jeg Kristustjenesten om aftenen.
Den næste dag fik jeg så en inspiration om, at man havde sat flere resurser af fra åndelig side til den træning, som åbenbart foregår, når vi sover, fordi der er en dybde i den vibration, der gør, at den er meget egnet til den forløsningsproces, der skal foregå i den her tid, efter at fanatisme og had er blevet så synlig. Og der blev sagt, at træningen i denne vibration bliver opprioriteret.

– Jeg syntes, at der meget hurtigt kom en samhørighed mellem dem, der var tilknyttet. For om morgenen inden jeg selv havde mediteret, kunne jeg mærke andre der mediterede, fordi den der vibration satte én i gang lige fra morgenstunden. Jeg står op klokken seks, og nogen gange når jeg stod og smurte madpakker, så kom vibrationen, og den kommer, om man sidder til møde eller træner eller laver noget helt andet ud over sig egen meditation. Så lige pludselig kommer vibrationen bare, eller gralen kommer. Man bliver påmindet om den meget levende mange gange i løbet af dagen, meget stærkere end før, hvis jeg sammenligner bare 14 dage før, jeg havde sagt ja til det.

– Jeg kender godt den energi, for jeg har også selv haft noget med Francis at gøre, og den var meget levende. Jeg følte mig utrolig hjemme i den energi, og følte at alt blev levende omkring mig. Når jeg var færdig med at meditere, kunne jeg mærke at de inspirationer, jeg fik, også blev mere levende og meget dybere.

– Da jeg fik brevet og læste lidt hist og pist, så væltede tårerne bare ud af øjnene på mig. Så en del af mig var faktisk inde i det, og en anden del var faktisk lidt bange for det. Så jeg tror jeg har noget gammelt modstand liggende mod ordener. Og det kan jeg mærke, det må jeg lige arbejde med først, fordi det er noget med, om jeg nu bliver straffet, hvis jeg ikke får mediteret. Er det ligegyldigt, hvornår på dagen man anvender morgenmeditationen?

Asger: Alt hvad der ligger omkring Ordenen er kun anbefalinger som hjælp til ens indre samarbejde med det guddommelig. Så i princippet kan man gå ind i Ordenen, hvis det er tilstrækkeligt stærkt i én, og så bare sige til Gud: ”Gud, jeg føler mig tiltrukket af det, og jeg vil dedikere mig så og så meget.” Og så kan du bare sige til Gud, at det med at meditere om morgenen, det holder ikke, og at du ikke ved om den daglige meditation bliver på 2 minutter eller 30 minutter. Men det er samtidigt klart, at der er nogle gamle regler om, at hvis man er inde i en meditativ rytme, som eksempelvis 20 minutter én gang om dagen, så kommer der mere flow i meditationen. Og så kan der også ske det, at hvis man f.eks. smører sine madpakker i den rette ånd eller rette åbenhed, så er strømmen der. Så det er alt sammen noget med bare at se Ordenens anbefalinger som en hjælp til selvhjælp.
Når man fordyber sig i Den Gyldne Grals strømme ved at åbne sig dybere og dybere for dem, så vil man på et eller andet tidspunkt have nået den dybde, som er naturlig for én i en overskuelig fremtid. Da må man være tilfreds og så vente, til der kommer en ny åbning, som måske indebærer, at man kan meditere mere eller hjælpe menneskeheden mere. Guddommen er jo vis og kærlig og ved, hvad der kan forventes af den enkelte af os. Så man lover bare det, som man synes er realistisk.

– Jeg havde jo mine betænkeligheder ved at gå med i Ordenen. Det har at gøre med, at jeg skulle bekræfte, at jeg kunne dedikere mig til noget, som jeg syntes nærmest var på et tredje indvielsesniveau. Og så en dag da jeg sad med det og kom lidt længere ind, så jeg en af mine skikkelser i en tidligere inkarnation, som var en tibetansk munk, hvor jeg blev undervist af Djwahl Kuhl. Så det var på et ret højt plan. Og så tog de mig op på det plan, hvor vi havde været dengang. Jeg kunne se ned på grupper som f.eks. The Order of the Golden Grail, og jeg så, hvordan Hierarkiets mestre meget bedre kan arbejde igennem en dedikeret og koncentreret gruppe end gennem en mere løst sammensat større gruppe. Jeg så, hvordan det var helt utroligt, hvor stor forskellen var. Og så sagde de, at de ville bede mig om at se bort fra min personligheds betænkeligheder. Så det gør jeg så.

Asger: Jeg tror, at mange af os har dårlige erfaringer med enten noget frimureragtigt eller ordensagtigt eller lukkede præsteskaber eller en eller anden form for esoterisk gruppe, som fortæller, at enten er du med eller også er du imod osv., osv. Der har været så mange eksperimenter her på Jorden. Men jeg må sige, at da jeg var i Assisi, og jeg så hvilken livsglæde franciskanerne havde, så kunne jeg se, at ordener stadig har en fremtid, for det var faktisk lykkedes for dem at beholde livet i det. Og jeg tror det har noget at gøre med Frans’ og Claras eksempel, som er beskrevet på så mange måder, at man altid kan gå tilbage og se, hvordan Clara og Frans levede. Og så opdager man, at gudsforbundetheden var det vigtigste for dem. Og samtidigt lagde Frans også vægt på åbenheden, universaliteten, naturen, det levende gudsforhold osv. Så hvis det lykkes at skabe en basis, hvor livet er det vigtigste, så tror jeg også, vi kan få transformeret vore gamle traumer og forestillinger om ordener.
Der er jo ét perspektiv fra en personlighed, som har brændt sig osv. Og så et andet, når man lægger mærke til de levende strømme. Det var for mit vedkommende sådan, at betænkelighederne forsvandt, efterhånden som jeg kunne mærke, hvor levende den nye impuls var. For så virkede det ligesom en højere spiral af måden at lave ordener og esoteriske grupper på her på Jorden. Derfor kunne jeg ikke bruge de gamle betænkeligheder længere. Hvis man går ind i den essens, der er i forskellige niveauer og dedikationer, så opdager man jo, at når man når en vis dybde, så begynder man at stå lidt af. Men når man så når det dybeste man kan, så opdager man, der er noget inden i mig, for hvem det er naturligt at være der. Hvis man derefter går ud i den ydre personlighed, kan man godt sige: ”Det var store ord!” Men så kan man gå ind i sit indre væsen og opdage, at derinde klinger det naturligt. Dvs. at så bekræfter man i sit indre væsen det, der er naturligt i den dybde Og så er det i orden, at der er noget i ens ydre personlighed der siger: ”Nu står jeg og vasker op: Var det virkelig mig, der sagde det for et kvarter siden, da jeg mediterede?” Men meditationens dedikationer er en hjælp til, at ens indre væsen tør manifestere sig noget mere.

– For mig er det en enorm glæde, at den er så levendegørende. Det er helt fantastisk at opleve i sin fysik. Og jeg føler det meget rigtigt netop at være i strømmen, og strømmen er hovedsagen, og så nogen gange bare at være helt stille. Og så stoler jeg på, eller også beder jeg stille om, at engle og mestre vil fordele det derud, hvor det skal.

– Jeg har personligt altid haft noget mod ordener. Jeg synes ikke jeg vil gå ind i nogen ordener. Men når jeg er kommet ind i den strøm, så ryger hele den modstand på ordener. Og så fik jeg også selv at vide, at i den nye indstrømning er der en energi, som mange af os har indbygget i os. Nogle af os kender den ret godt, og når jeg kommer længere ind end bare at have min personlighed med, så ryger alle forbehold, så derfor er jeg også gået med her. Men jeg må indrømme, at jeg stadigvæk har et forbehold på det, når jeg tænker på det fysiske plan.

– For mig har det været meget anderledes end de meditationer, hvor jeg har arbejdet med den kristuskraft, der er meget lodret og ildagtig i stil med solindstrømningen. Jeg fornemmer, at selv om det er noget af det samme, så er den nye gralsvibration meget mere rund og egentlig ikke lodret. Den er heller ikke vandret. Den er hverken lodret eller vandret, den er måske både og eller hverken eller. Den er bare blød og levende.
I forbindelse med hjertehealeruddannelsen her i efterårsferien, gik jeg ind og så solindstrømningen i centerets midte. Hvor jeg plejer at se en meget ildagtig lodret søjle, der er kraftig ned igennem, var der nu en regn af guld, og så var der en meget smuk gylden gral lidt i stil med den der på alteret, men lidt mere ornamentagtig. Det var en meget blid og stille gylden regn, der kom ned der. Så det var jeg lidt overrasket over, men alligevel ikke helt overrasket.

Asger: Mange menneskers erfaringer tyder på, at Ordenen har en ret perfekt balance mellem maskulin og feminin set i forhold til de forventninger, der er til Den Nye Tidsalders vibrationer. Jeg tror, at der er indbygget den balance i den, som vi vil se komme frem i Den Nye Tidsalder.

Yvonne: Jeg har haft en lang træning på andre planeter også, hvor jeg arbejdede med den kvindelige del af guddommen, hvor jeg arbejdede med selve livsessensen, selve livet som jeg kender til det. Og det, der er så godt med denne Orden er, at det ikke igen er en maskulin orden. Denne her orden er også feminin. Og det er også det, I kan genkende. Det er selve Livet, der kommer ned. Det er det, der ser ud som gylden regn og ikke bare som en lodret strøm. Vi er blevet lovet en tjeneste, hvor der vil kunne ske mirakler, hvor folk der kommer her vil kunne blive healet op og kunne gå raske herfra. Og nogle af jer, der nu dedikerer jer til denne Orden, skal være med til senere hen at være healere i den gyldne tjeneste, som kommer her på stedet, hvor folk udefra uden at kende noget til Ordenen, kan komme ind og blive healet. Derfor skal I sige ja til at hjælpe med livet, med livsessensen. Og når I først siger ja til at kunne hjælpe med livsessensen, så kan man helbrede i Guds navn, eller ved selve livet, livets kvalitet.
Vi skal manifestere guddommen som kærlighed/visdom, som både er maskulin og feminin. Gud er kærlighed, den sammensmeltende kærlighed, det hellige. Og ved gralshealingstjenester skal vi velsigne og heale verdens folk på en måde, hvor al personlighed skal lægges til side – også den personlighed der siger: Jeg vil ikke være med, jeg vil ikke dit, og jeg vil ikke dat. Det kan godt være, at din sjæl siger, du skal være med på trods af, at du nu måske sidder og siger: Jeg har noget imod ordener. Men det kan være, at din sjæl måske giver dig en drøm, eller at du mærker et stort kvindeligt væsen, der fortæller dig, at du skal knytte dig til. Eller måske kan du mærke vibrationen i Den Gyldne Gral så dybt, at den bliver stærkere end personlighedens argumenter.
Kun hjertet råder og vejleder til de nye gralshealingstjenester, og jeg tror, at det er derfor, der vil kunne ske mirakler: Hvis vi glemmer vor personlighed, kan vi virkelig manifestere den livsstrøm, den kærlighedsstrøm, som kan hjælpe de mennesker, som søger herop for at blive hjulpet. Selvfølgelig skal vi også hjælpe Jorden. Det er jo det, der er vort ideal bag vore tjenester. Det er det, der er så flot i denne her Orden: Vi skal gå ind ved alteret og love, at nu vil vi hjælpe Jorden på den dybeste måde, som vi kan hjælpe på. Det kan være, at du gør det i gerning, og det kan også være, du gør det med energi. Vi skal huske, at det er Jorden det drejer sig om, det handler ikke om, hvor højt vi er kommet i grader, eller hvor mange indvielser vi har. Men vi kan bede om at få en indvielse, så vi bedre kan hjælpe Jorden.
Vi skal være ydmyge i denne Orden. Det er lige meget om vi er kommet højt eller lavt, for vi skal ønske at hjælpe Jorden så godt, som vi nu formår med de evner, som vi har udviklet indtil nu. Og så kan vi være ligeglade med om naboen måske er tredje indviet eller måske har illusioner om at være det. Det er lige meget i forhold til Ordenens støtte til, at vi kan hjælpe Jorden ud fra de forudsætninger vi har, så vi bedre kan bryde den dovenskab, som vi måske ind imellem har.
Ordenen er med til at styrke det feminine, der er ved at komme tilbage til Jorden. For det er jo det, vi har arbejdet med som præstinder: Vi har givet liv, vi har haft ømhed og nænsomhed for alt liv. Og det er det, der er det vigtigste. Selvfølgelig har vi også den maskuline kraft i os, for den har vi trænet igennem 4000 år. Det er jo ikke noget vi bare kan lægge fra os, men det er virkeligt vigtigt, at vi også husker den anden del, som er livgiveren. Som er de fine små livspartikler eller vibrationer, der langsomt går ned og blidt og nænsomt går ud i stoffet. Her vil jeg oplæse fra en inspiration jeg fik i Assisi:

”Som duggen falder på bladene, således vil jeg også velsigne jer med mit indre liv. Lige så stille vil det ske. Men alt vil blive gennemtrængt, og intet er uden for mig og min hellighed. Alt vil være gennemstrømmet med livet bag. Livets livgivende dug. Ligesom duen folder sine vinger ud, således vil jeg også brede min velsignelse ud over jer og jeres arbejde. Jeg vil helliggøre og beskytte og krone jer med en krans af stjerner. Lyset vil udgå gennem jer og skinne på andre, og et barn vil fødes og vokse sig stort og mægtigt. Men styr med beslutsomhed og styrke her i begyndelsen, så Ordenen bliver på vejen, at ikke et misforstået motiv drejer den bort fra sit formål. Be in my heart.”

Asger: Ordenen har en helt anden struktur end almindelige organisationer. Så uanset hvem der er med i Sekretariatet, og hvem der måske har fået nogle ideer før andre, så er Ordenen levende, der hvor den er. Dvs. at alle i princippet har lige ansvar for og delagtighed i, at Ordenen bliver manifesteret. Man skal ikke kigge på nogle bestemte og sige, at Ordenen er dem eller dem. Det er det, der er levende inde i os, der viser, hvor Ordenen er lige nu.

Yvonne: Et eksempel herpå er Bente, der indefra har fået at vide, at hun skal rejse til Italien. Og så følte hun: ”Så rejser jeg væk fra Den Gyldne Cirkel, hvad skal jeg gøre?” Da vi så fik The Order of the Golden Grail, så ændredes det til, at nu kommer hun ud med noget i stedet for, og er derefter midt i det. Når man har den levende gral i hjertet, så er man med til at levendegøre et indre netværk på det sted, hvor man er.

OGG tjenestegrupper

Gralsgruppen Aarhus

Mejlgade 28, 2. sal

Gralsaftener afholdes som hovedregel den 3. mandag i hver måned kl. 18.45 (undtagen juli)
Kontaktperson: Michael Jeremiassen, [email protected], tlf. 29 82 29 96

Se hjemmesiden her:
 https://gralsgruppen-aarhus.webnode.dk/

Gralsgruppen i Nordsjælland

(Læren om indvielser)

Gruppen mødes 4-5 gange årligt og arbejder med OGGs indvielelsesmateriale.
Undervisningen  varetages af skiftende deltagere fra gruppen. Mødet starter med OGGs morgenmeditation. Derefter terori og øvelser omkring indvielsesfaserne og de udfordringer, der kan være.
Herudfra udveksler vi erfaringer mellem gruppedeltagerne.
Vi afslutter dagen med en smuk indvielsescermoni.
Det koster 50 kr som dækker kaffe/te og lidt sødt i pausen.

Vi mødes følgende dage i 2021:
Søndag den 3. oktober
Fra kl. 13.30 -17.00

Tilmelding/kontaktperson:
Jette Ferdinand Pedersen.
[email protected]
Mobil 24278124.

Den Gyldne Cirkel:

Kom i kontakt med os

Tøv ikke med at ringe eller skrive en besked - vi glæder os til at høre fra dig!

Den Gyldne Cirkel © 2020 | Udviklet af Jeanne Boll fra Webkonsulenterne