Denne artikel handler om det teosofiske begreb ”De Syv Stråler.” Artiklen er et beskedent forsøg på at beskrive: Hvad er De Syv Stråler? Hvordan de virker? Hvilken betydning har de haft for menneskeheden som helhed og for det enkelte menneske. Det skrevne er smagsprøver og komprimeret viden. Boglisten rummer et udvalg at studiemuligheder. Vi begynder med lidt historie.

Energiskift og dommedag

I New Age og teosofiske kredse hævdes det: Omkring den tid da Jesus var inkarneret, skete et energiskift på jorden til stråle 6. Perioden fra år 0 og til år 2000 kaldes af mange for fiskens tidsalder. Omkring år 2000 er et nyt energiskift gået i gang, hvor stråle 6 afløses af stråle 7. De næste 2000 år kaldes vandmandens tidsalder. Nu er det jo ikke sådan, at et energiskifte sker pludseligt. Den udgående stråle drosler langsomt ned, og den kommende stråle tiltager. Dette sker over adskillige år, og en stråle kulminerer på et tidspunkt. For esoteriske astrologer er dette en videnskab, der er understøttes af mange argumenter og udregninger.

På Jesu tid troede han og hans nærmeste, at de sidste tider var ved at oprinde før gudsrigets komme. I år 2012 gentager historien sig. I esoteriske kredse påstod nogen, at menneskeheden ville blive opløftet i den 5. dimension d. 21.12.2012. Det er aldrig lykkedes mig, at få en mere konkret forklaring på, hvad det vil indebær, eller hvad der forstås ved den 5. dimension. Joe, jeg fik en masse tågesnak. Så her følger mine egne betragtninger om dette.

Den teosofiske lære hævder: Mentalplanet har fem dimensioner. Er det det, der hentydes til? Umiddelbart tror jeg det ikke. Det er det eneste sted, af pålidelig art, der omtaler en 5. dimension. Betyder det så, at menneskeheden bliver mere mentalt fokuseret, og mindre astralt fokuseret? Kommer det fremover til at betyde: Flere mennesker vil blive styret af deres tanker, og mindre af deres følelser og instinkter? Jeg tror; det betyder, at intuition og empati bliver vigtige og styrende faktorer i menneskers liv fremover.

Tilbage til dommedag: I slutningen af 2012 var aviser og flere tidsskrifter fulde af historier om dommedag. Der opstod en form for hysteri. Datoen d. 21.12.2012 er datoen, hvor mayaernes lange kalender udløber. En kalender der har et forløb på 5.126 år. New Age tilhængere og dommedagsprofeter påstod, at det skulle forstås sådan: At jorden gik under på denne dato. På hjemmesider blev pseudo videnskabelige forklaringer fremlagt og udspredt. De forudså katastrofer såsom; jordskælv, kæmpe tsunamier og sol storme som ville få jordens poler til at bytte position, så alle kommunikationsmidler og andre højteknologiske installationer ville gå i sort. Det var gys for alle pengene, og godt understøttet af filmen ”2012.”

Myndighederne i flere lande forsøgte at berolige folk og forhindre panik. Således skrev den amerikanske rumfartsadministration på deres hjemmeside: Der vil ikke ske jorden noget i 2012. Selv Paven fremsatte et budskab om, at julen i 2012 vil finde sted som den plejer. I Mexico, hjemsted for mayakulturen, har myndigheder været særdeles aktiv i at dementere rygter og hjemmesidepanik.

Det med dommedag forstår jeg slet ikke. Det hele handler om et energiløft, det vil sige et løft eller en udvidelse af det enkelte menneskes bevidsthed. Det går jorden jo ikke under af. Så godt inde i år 2013 må det konstateres: Umiddelbart er der tilsyneladende ikke sket nogen fysisk eller synlige forandringer. Omkring sidste årtusindeskifte cirkulerede også mange dommedagsprofetier og historier om jordens undergang, det samme gjorde der efter sigende i år 999. I nyere tid er der jævnligt dukket forskellige dommedags kulter op og forsvundet igen. Trossamfundet Jehovas Vidner taler meget om jordens undergang, og nogle få udvalgte troende, der vil overleve. Rent faktisk er det kernen i deres tro. Det er om noget uhyggeligt, at drive og styre trossamfund, hvor frygten er en altafgørende faktor. I Nordisk mytologi handlede det om ragnarok for ca. 1000 år siden. Der kunne nævnes i bunkevis af andre dommedagskulter. Det må konkluderes: Dommedagsprofetierne er, som så ofte før, ikke blevet indfriet. Til gengæld gentager historien om jordens undergang sig åbenbart med jævne mellemrum i forskellige versioner. Er det en form for historisk reinkarnation?

Det kan også anskues på en anden måde. Hvis vi forestiller os, at der finder en ”kamp” sted mellem lys og mørke, så var 21. dec. 2012 en skiftedag. Dagen hvor vægten tippede, så lyset og ikke mørket blev det centrale for Jordens indre liv, og på længere sigt også for det enkelte menneske. Det kan også siges på en anden måde: Jorden er godt i gang med 1. indvielse. Det afstedkommer, at mennesker der er domineret af mørke, får det svære på jorden. De mørke kræfters repræsentanter såsom; diktatorer, mafiosoer, våbenhandlere og grådige kapitalister vil kæmpe indædt for deres berettigelse på jorden. Er det, det vi oplever i dag med det såkaldte arabisk forår, diktatorer der væltes, en Amerikansk præsident der er fuld af løgn, samt Nordkorea, Iran, Syrien, Rusland og Tyrkiet der spiller med de militære muskler?

Hvorfor når meget snyd, bedrag og korruption frem til avisernes forside og i TV´s nyhedsudsendelser? Skyldes disse hændelser, at stråle 1. og den nedbrydende del af denne stråle er blevet en større og kraftigt virkende faktor på Jorden?

Tilbage til det med strålerne! I den anledning vil nogen måske spørge: Hvad nærmere er en stråle?

H. P. Blavatsky og De Syv Stråler

Teosofiens moder H. P. Blavatsky (1831-1891) udtaler: De 7 stråler er en syvdeling af de guddommelige kræfter. I bogen Den Hemmelige Lære præsenterer hun strålerne for første gang, og hun forklarer: Alle væsener og alt i verden, ja alle typer af bevidsthed og alle former for stof, er opstået af syv grundlæggende impulser, energier eller kræfter, også kaldet ”De Syv Stråler.” For H. P. Blavatsky var læren om strålerne ikke et centralt begreb i den teosofiske lære. Det blev det først ved fremkomsten af Alice A. Baileys litteratur.

Som sådan er strålerne ikke et nyt begreb. I Johannes Åbenbaring omtales syv ånder foran tronen. Det kan tolkes som de syv formidlere af strålerne.

Alice A. Bailey skriver om De Syv Stråler

Alice A. Bailey (1880-1949) modtog af telepatisk vej fra Tibetaneren eller mester D.K. fem digre værker om de syv stråler. Hun definerer en stråle sådan: En stråle er blot en betegnelse for en bestemt kraft eller energitype med vægten lagt på den kvalitet, som denne kraft fremviser og ikke på det formaspekt, den skaber. Samtidig fremlægger hun 10 fundamentale kendsgerninger om strålerne:

1. Der er et liv, som primært udtrykker sig gennem syv grundlæggende kvaliteter eller aspekter og sekundært gennem myriader af former.

2. Disse syv udstrålende kvaliteter er de syv stråler, de syv livsvæsener, som giver deres liv til formerne og giver formverden dens betydning, dens love og tilskyndelse til evolution.

3. Liv, kvalitet og tilsynekomst, eller ånd, sjæl og legeme, udgør alt eksisterende. De udgør selve eksistensen med dens evne til vækst, til aktivitet, til manifestation af skønhed, samt evnen til at være i fuldstændig overensstemmelse med planen. Denne plan er rodfæstet i de syv strålers bevidsthed.

4. Disse syv livsvæsener, hvis natur er bevidsthed, og hvis udtryk er sansning og særegen kvalitet, skaber cyklisk den manifesterede verden; de virker nært sammen i forening og harmoni og samarbejder intelligent med den plan, som de er vogtere af. De er syv bygmestre, som ledet af universets store arkitekt skaber herrens strålende tempel.

5. Ethvert strålevæsen udtrykker sig overvejende gennem en af de syv hellige planeter, men livet fra alle syv strømmer gennem enhver planet, inklusiv jorden, og forsyner således alle former med kvalitet. Hver planet er en lille kopi af grundplanen, og hver planet er i overensstemmelse med helhedens hensigt og formål.

6. Menneskeheden, som denne afhandling beskæftiger sig med, er et udtryk for Guds liv, og ethvert menneske er opstået i overensstemmelse med en af de syv strålekræfter. Hans sjæls natur er kvalificeret eller betinget af det strålevæsen, som har udåndet ham, og hans formnatur er farvet af det strålevæsen, der – i sin cykliske tilsynekomst på det fysiske plan på ethvert givet tidspunkt – fastsætter kvaliteten af menneskehedens liv og formerne i naturrigerne. Sjælens natur eller kvalitet forbliver uændret gennem en hel verdensperiode; dens formliv og natur forandres fra liv til liv, svarende til dens cykliske behov og den omgivende gruppes tilstand. Sidstnævnte er betinget af den stråle eller de stråler, der er inkarneret på det pågældende tidspunkt.

7. Monaden er det liv, der leves i samklang med de syv strålevæsner. En monade, syv stråler og myriader af former – dette er strukturen bag de manifesterede verdener.

8. De love, der styre kvaliteten eller sjælens fremkomst gennem formen, er ganske enkelt stråleherrernes mentale hensigt og livsretning. Denne hensigt er uforanderlig, deres vision fuldkommen, og deres retfærdighed uforlignelig.

9. Udviklingsmåden eller – metoden for menneskeheden er selvudtryk og selvrealisation. Når denne proces er fuldbyrdet, da er selvudtrykket det ene selv eller strålelivet, og den opnåede relation en åbenbaring af Gud som kvalitet i den manifesterede verden og som liv bag tilsynekomst og kvalitet. De syv strålevæsner eller de syv sjælstyper ses som udtryk for et liv, og forskellighed fortaber sig i den Enes vision og identifikation med den Ene.

10. Den metode der benyttes til at frembringe denne realisation er erfaring, der begynder med individualisering og slutter med indvielse; således frembringes den fuldkomne forening af det fuldkomne udtryk for liv-kvalitet-tilsynekomst. Citaterne er fra bogen: ”De syv stråler” side 13-14-15.

Kort om De Syv Stråler:

Her følger en ultra kort omtale af læren om strålerne: Af stråler findes der 7. Hvoraf de 3 første er primære stråler, og de sidste 4 er sekundære stråler. Strålerne hedder:

– Første stråle: Strålen for vilje og magt.
– Anden stråle: Strålen for kærlighed og visdom.
– Tredje stråle: Strålen for aktivitet og tilpasning, også kaldet aktiv intelligens.

– Fjerde stråle: Strålen for harmoni, skønhed og kunst, også kaldet harmoni gennem konflikt.
– Femte stråle: Strålen for konkret viden og videnskab.
– Sjette stråle: Strålen for abstrakt idealisme og hengivenhed.
– Syvende stråle: Strålen for ceremoniel orden og magi.

Som jeg ser det; strålerne er kosmisk energi/lys. De har alle hver deres kvalitet, vibration, duft, farve og tone. Symbolsk kan man sige: Strålerne er Guds byggesten.

Nu vil nogen måske udbryde: Det må du forklare nærmere.

Først kort om energi. Der findes ingen definition på, hvad energi er, og den menneskelige bevidsthed har svært ved at forholde sig til eller forstå, hvad energi reelt er. Alice A. Bailey oplyser os om, at menneskeheden først langt, meget langt ud i fremtiden vil forstå hvad energi er. Videnskaben ultra kort: De snakker om bevægelse, og konkludere: Når noget bevæger sig, må der være energi til stede, der sætter bevægelse i gang. De tager altså udgangspunkt i begrebet bevægelse, og definere ikke hvad energi er eller forklarer, hvad der sætter bevægelse i gang eller stopper den. Filosofisk ville man spørge: Hvad er den første årsag? Et endegyldigt svar gives ikke.

Strålerne er højfrekvent lys, som vi ikke kan se. Når det er sagt, er der nogle yderst få mennesker, der kan se, sanse og bruge nogle af dem bevidst. Strålerne kan ses på den indre skærm som ildagtigt lys i stærk bevægelse, eller sanses som vibrationer. Antallet af mennesker der kan se, sanse og bruge nogle af strålerne bevidst, er langt under 100 på hele Jorden. Det er et skønnet tal, formentlig er det lavere. Det handler om, at kunne bygge tankeformer bevidst, og udføre super healing.

Strålernes nærmere kvaliteter, vibrationer, dufte og farver, må du som læser blot tage som udsagn, jeg vender tilbage til. Hele læren om de syv stråle er kun i sin vorden. De kom som sagt først til vores kendskab med H. P. Blavatsky og hendes litteratur. Det skete omkring 1880/90. Fra en ides tilsynekomst til den bliver anerkendt og videre udviklet, går tit en længere periode. I årene fremover vil jeg studere, hvad der er skrevet om dem. Et andet hjælpemiddel bliver meditation, og efterfølgende refleksion. Det der interessere mig mest, er begrebet bevidsthed, men i forbindelse med strålerne er vi helt i top. Det handler om Guds skabende bevidsthed. Det er ikke et studie man klare på en formiddag eller på et enkelt kursus. Jeg vil påstå, det tager mange liv, og man bliver aldrig færdig uddannet. Menneskers bevidsthed er også skabende. Det handler om bevidsthed, kontra det at heale, og indstrømning af lys bl.a. Kristuslys.

Refleksion over De Syv Stråler

Umiddelbart når Alice A. Baileys 10 punkter læses, virker de svært tilgængeligt. De er formuleret på et højt abstraktions niveau, og der er brugt ord, der ikke umiddelbart bruges i det danske sprog. Vil du prøve at forstå de 10 udsagn, så er det en god ide, at tage et grundkursus i teosofi. Før jeg mente at kunne forstå, bare meget lidt af læren om De Syv Stråler, måtte jeg gennem et grundkursus i teosofi og et 2 årig kursus i den esoteriske lære. I skrivende stund anno 2017 har jeg deltaget i en række kurser i teosofi og den esoteriske lære. Det er bl.a. sket på kursuscenteret Den Gyldne Cirkel i Frederiksværk. Jeg har lige her i begyndelsen af 2017 meldt mig til et nyt kursus forløb.

Det er et godt udgangspunkt, at anskue det med forståelse ud fra filosofiens stamfædre Sokrates og Platon. Sokrates hævdede: ”Det eneste jeg ved, det er; at jeg intet ved.”

Derfor: Læs om De Syv Stråler, og tænk over det, du læser. Hvis du bruger den fornødne tid på projektet, åbner der sig en ny verden af stor skønhed. Kort sagt: De syv stråler er guddommelig bevidsthed, der stråler gennem hele universet. Når det er sagt, må det konstateres: Jeg forstår kun lidt af det hele, sådan til husbehov.

Her følger lidt om mit personlige forhold til strålerne: Min natur er rundet af stråle 1. og tilsat en portion kærlighed og visdom. Min ynglings stråle er den fjerde stråle, harmoni gennem konflikt, med vægten lagt på at skabe harmoni i mine omgivelser. Jeg elsker også at arbejde med det religiøse element. Tiden omkring Jesus gang på jorden og hans disciple er p.t. mit yndlings studium. Det handler om forståelse af, hvad der esoterisk skete. Og så det store spring til fremtidens religiøsitet og kultur. Det vil jeg godt give et bud på. Det må konstateres: Både stråle 5. og 6. spiller også en aktiv rolle i mit liv.

Geoffrey Hodson skriver om De Syv Stråler:
I disse udsagn om strålerne giver teosoffen T. Hodson bl.a. eksempler på, hvordan strålerne kan virke på det enkelte menneske:

Første stråle:
Første stråles ideal er: at søge, at finde og ikke give op. Det ender med at disse pragtfulde karaktertræk bliver en opgave, der er endnu mere smertefuld, vanskelig og farlig end fx polarekspeditioner. Opgaven går ud på selv-erkendelse, selv-illumination og selv-herredømme. For et førstestråle menneske er der ingen højere religion end magt, og intet højere mål end sejr.

Anden stråle:
Dette er visdommen og kærlighedens stråle. En digter udtrykker passende sit syn på denne stråle: ”De som vandre i kærlighed har langt at gå, men Gud vil føre dem hen hvor de velsignede bor.” For mennesker på anden stråle er der ingen religion højere end kærlighed; intet mål større end virksom tjeneste.

Tredje stråle:
En tredje stråle persons indstilling til livet kan udtrykkes gennem mottoet ”Sikkerhed gennem forsigtighed.” I Bibelen kommer det til udtryk ”Giv mig forståelse, at jeg må bevare din lov og holde den ganske af hjertet.” (Salm. 119, 34.). For mennesker på tredje stråle er der ingen religion højere end sandheden; der er ikke noget højere mål en at forstå sandheden.

Fjerde stråle:
Den virkelige okkultist søger ikke viden, eller vækst, eller lykke eller magt til sige selv; men efter at være blevet klar over at den harmoni, som han er en del af, er brudt på det ydre plan, søger han midler til at bringe denne uorden ind i en højere harmoni. For fjerde stråle mennesket er der ingen højere religion end skønheden, han kan ikke nå højere end til at fatte den og gengive den i livet og kunsten.

Femte stråle:
Det største er videnskaben og den videnskabelige metode, gentagne observationer, kontrol og eksperimenter, som noteres objektivt med absolut ærlighed uden frygt eller begunstigelser. Videnskab i denne forstand har knap strejfet mennesker og deres ledere. For dem der er å femte stråle er der ingen religion højere end viden. Sandhed og kendsgerninger er det overordnede mål.

Sjette stråle:
Før resultatet af evakueringen fra Dunkirk blev kendt, talte Churchill til alle regeringen ministre foruden krigsministeriets medlemmer, Han beskrev scenen med følgende ord: ”Vi var måske fireogtyve rundt om bordet. Jeg gjorde rede for begivenhedernes gang og viste dem lige ud hvor vi befandt os, og alt var ligeværdigt. Så sagde jeg henkastet og uden på nogen måde at tillægge det en særlig betydning: ”Ligegyldigt hvad der er sket i Dunkirk, bliver vi ved med at kæmpe.” … Et større antal sprang op af deres stole, og løb hen til min stol, idet de råbte og klappede mig på skuldrene… Jeg var sikker på at hver minister var rede til når som helst at blive dræbt og miste alle sine… Det blev mit lod i de kommende dage og måneder at repræsenterer underhuset følelser ved passende lejligheder. En hvid glød, overvældende og sublim, gik gennem hele vor ø fra den ene ende til den anden.” Dette hvidglødende er typisk for sjette stråle. For et sjette stråle menneske er der ingen religion højere end at tjene en sag med kærlighed.

Syvende stråle:
Ordo Ab Chao, det er latinsk og betyder Orden ud af kaos. Det er mottoet for dem som er på syvende stråle, og for hvem der ikke er nogen højere religion end ordnet aktivitet.

Citaterne er fra bogen ”Teosofien i grundtræk” siderne 149/153. I bogen skriver T. Hodson meget mere om strålerne end her gengivet.

De Syv Stråler i et kosmisk lys

Den teosofiske lære hævder: Der findes et Hierarki af kosmiske væsner eller kræfter. Deres hovedopgave er at fordele eller virke som transformatorer af strålerne. Det er stærke kræfter, der virker, uden du er bevidst om dem og deres betydning for dit liv og dine mange handlinger. Ja, selv for dit helbred har de betydning. Strålerne virker ind på: Dit fysiske legeme, din personlighed med dens følelser og tanker, samt på den sjæl, der har dig i inkarnation. Hele den åndelige triade og bevidsthed lader vi hvile, men selvfølgelig spiller de syv stråler også her en afgørende rolle.

Man kan sige strålerne har en stæk side og en svang side, andre taler om en positiv påvirkning og en negativ påvirkning. Det enkelte menneske må så vælge, ved at arbejde med sig selv eller ved at ændre holdninger – karakter udvikling. Det handler om: Hvad vil du som sjæl og person, og hvor vil du hen? Jeg hævder: Jesus påvirker os stadig. Hvis du ikke går ind for teorierne om de syv stråler, Hierarkiet og læren om Mester; så påvirker Jesus os gennem Bibelen, og de mange bøger der er skrevet om ham, samt gennem de mange kristne kirkesamfund og andre kristne grupperinger, der på forskellig måde virker overalt på Jorden. Tænk på: Der sker en kollektiv påvirkning når du høre en kirkeklokke ringe, ser et kors eller andre kristne symboler. Om noget så påvirker symboler dig. Tit sker det ubevidst, og dermed uden din viden.

Peter Fich Christiansen skriver om De Syv Stråler

Al manifestation er syvfoldig. Det centrale Lys, Guddommen, den altgennemtrængende bevidsthed, er hele tiden En, med fremstår i en skabelsesproces som treenighed, der igen reflekteres som en Syvfoldighed. Alle stråler og energier er udstrømninger fra levende væsner, hvor ufattelige de end er. Al form styres af syvfoldige energier, fx i vort solsystem og nede til de syv centre eller chakras i et menneske, det mindre kosmos. Herved opstår bevidsthedssfærer = manifestationsplaner, hvor de syv planer her i solsystemet kun er en gradsinddeling af det laveste plan i en større og højere syvfoldighed.

Hvordan kommer de syv stråler ind i vores planetariske kredsløb? Syv kosmiske væsener og deres stjerner i Karlsvognen er kilder til de 7 stråler. Hver af disse transmitteres via 3 zodiaktegn, altså konstellationer i Dyrekredsen, der har affinitet med strålen, og sendes videre til Solen og til en, to eller tre planeter, der i astrologien kaldes ”regenter” for zodiaktegnene, før strålerne transformeres ned til brug her på Jorden. Her dirigeres strålerne af Den Planetariske Logos, af Den Indre Konge Sanat Kumara og hans seks nærmeste hjælpere. Citaterne er fra magasinet ”Nordens Stjerne” nr. 1. januar 2002. I bladet står meget mere om De Syv Stråler.

Det nye, der er på vej

I øjeblikket er vi, som tidligere sagt, på vej ind i en ny tidsalder, og det vil medføre store ændringer i det religiøse landskab. De nævnte ændringer er mit bud på, hvad der bl.a. vil ske Når det er sagt, så er der også andre forhold der spiller ind, nemlig den samlede påvirkning af alle strålerne via deres cykliske indvirkning på menneskeheden. De omtalte ændringer vil ske gennem de næste århundrede, og kulminere om to til tre tusinde år. Jeg vil påstå: Det handler om en realisering af Paradis, af andre kaldet Menneske Riget og det er vel at mørke af fysisk art her på Jorden. Tidshorisonten for de enkelte udsagn er ukendt:

– Der vil ske en minimering af frygt på alle områder, især dødsfrygt. Det sidste skyldes især en voksende tro på og øget privat viden om reinkarnation og karma.

– Flere og flere mennesker vil lever med større opmærksomhed i nuet eller øjeblikket.

– Flere og flere vil rette bevidstheden ikke kun ud af, men også ind af. Den indre rejse vil tiltage i takt med, at flere og flere mennesker får kosmiske glimt, mediterer og bruger forskellige krops relaterede terapier og andre terapiformer.

– Fredens kår vil langsomt blive forbedret, og krige vil aftage.

– En afmystificering af non-lokale aktiviteter vil langsomt finde sted.

– En dyb identitetsfølelse med alt liv, ja med hele jorden, vil indfinde sig i større stil.

– En forståelse af; at livets skole er en realitet, vil vokse.

– Et øget fokus på livets etiske dimensioner vil indfinde sig og en ny etik vil langsomt tage form. Det kan være konsekvent etik, kaldet karma og situationsbestemt etik.

– Et ønske om, at finde sin personlige vej i livets skole vil blive almindeligt fx via personlig-, selv- og spiritueludvikling.

– Evner til at se energier, aura og chakraer eller at kunne mærke dem vil øges, hos flere og flere mennesker.

– Forståelse og kærlighed til alle former for liv vil tiltage.

– Interessen for jordens økologi og den økologiske ide, vil tiltage.

– Kærlighed mellem alle mennesker vil øges, især den ubetingede kærlighed.

– Mindre religiøsitet og mere spiritualitet.

– Troen på, at der findes en guddommelig plan og universel intelligens, vil tiltage. En forståelse af, og et ønske om, at deltage i den guddommeligplan vil vokse. Et ønske om, at tjene den universelle intelligens vil også vokse.

– Troen på og forståelsen af, at der er et formål med alt, hvad der sker, vil øges.

– Troen på reinkarnation og karma vil bliver vidt udbredt. Især på grund af øget privat viden om tidligere liv, kosmiske glimt eller transpersonlige oplevelser.

– Vegetarismen vil tiltage.

– Øget sensitivitet og sensibilitet over for non-lokale forhold, vil øge sjælskontakten hos flere og flere mennesker.

Til slut skal det atter pointeres: Det skrevne om strålerne er kun en ultra kort præsentation af hele videnskaben om De Syv Stråler. Rent faktisk er de syv stråler et betydningsfuldt led i Guds skabende processer. Der er også en grund til; At Alice A. Bailey udtaler: Læren om De Syv Stråler og energi vil først blive forstået lang, meget langt… ude i fremtiden. Måske sker det først i det næste solsystem, og bliver formentlig først forstået fuldt ud, når det lukker ned?

 

Bøger der relaterer til denne artikel:
En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Kristi tilsynekomst. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Lys fra Helligdommen, Geoffrey Hodsons okkulte dagbog. Sandra Hodson. Visdomsbøgerne
Menneskets indre univers. Asger Lorentsen. Borgens Forlag
Teosofien i grundtræk. Geoffrey Hodson. Visdomsbøgerne
Stof til Eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Strålerne og indvielserne. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag

NB.
Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.
Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen Finn B. Langgaard.