Serapis eller Serapis Bay eller Serapis Bey er en fjerde stråle Mester/Chohan. Den fjerde stråle handler om harmoni gennem konflikt. Det vil sige en stråleenergi, der i sit positive aspekt bevirker, at et menneskes evner til at skabe orden, planlægge og organisere øges. Strålen øger også den bedste timing, og gør det letter at manifestere. Det vil sige at ideer omdannes til idealer og i sidste ende til noget praktisk anvendeligt. Strålen handler meget sans for ritualer og ceremonier med henblik på bestemte virkninger.

Denne stråleenergi har også et negativt aspekt eller svag side. Den kan bevirke intolerance over for originalitet, meningsløs vanetænkning eller dyrkning af meningsløse ritualer. Det vil sige en form for krystallisering, fordi et menneske frygter kaos før nyskabelse. Strålen kan også føre til overdreven perfektionisme, manipulering af stofaspektet til egen fordel (Læs sort magi).

Adskillige teosofibøger hævder: Serapis Bey er leder af 4. Stråle Departement. Han beskæftiger sig meget med kunst og kunstnerisk udfoldelse. Det sker bl.a. gennem musik, malerkunst, arkitektur, kulturelle strømninger, psykologi og byplanlægning.

Alice A. Baileys skriver om Serapis:

En anden mester skal her kort omtales, mesteren Serapis, som ofte kaldes for egypteren. Han er mesteren på fjerde stråle, og de store kunstretninger i verden, udvikling inden for musik, malerkunst og dramatik, modtagere fra ham en livgivende impuls. For tiden vier han deva arbejdet sin opmærksomhed, indtil deres indflydelse åbner mulighed for den store åbenbaring i musikkens og malerkunstens verden, som er umiddelbart forestående. Mere kan der ikke siges om ham, og hans opholdssted kan heller ikke afsløres. Citatet er fra side 74 i bogen ”Indvielse.”

Søren Hauge skriver om Serapis:

I bogen ”Levende visdom” skriver Søren Hauge… Mester Serapis er Chohan for fjerde stråle, og en mester vi ikke ved så meget om. Han skrev flere breve til de tidlige teosoffer, især Olcott, som havde kontakt med ham. Ifølge Tibetaneren var han ikke så aktiv i første del af det tyvende århundrede, idet hans arbejde medførte at han især har været vendt mod devaevolutionen. Vi ved at fjerde stråle fra år 2025 vil begynde at virke i sit harmoniske aspekt på globalt plan. Måske kan vi i denne forbindelse vente en mere udadvendt aktivitet fra Serapis. I Lucille Cedercrans bøger kommunikerer Serapis adskillige gange, foruden Kuthumi, Morya, Rakoczy og flere andre, og det kunne indikerer et skift i aktivitet.

Han kaldes også Egypteren og de anliggender han især er rettet imod, giver bevågenhed og inspirerer, er – foruden verdens anliggende som sådan og overgangen fra en kaotisk til en mere afbalanceret verden – de store kunststrømninger i verden, udvikling indenfor musik og kunstneriske områder som drama og malerkunst. Måske er det netop gennem kontakt med deva eller engleriget at det musikalske gennembrud fornyelsen indenfor malerkunst og alle de andre skabende kunstner vil se dagens lys i tiden efter 2025… Vi ved at han gav en ganske særlig impuls i begyndelsen af det tyvende århundrede. Før han påtog sig et specielt arbejde søgte han at bringe en konstruktiv ide frem i verdens bevågenhed til hjælp for hele menneskeheden. Han undfangede ideen om en verdensenhed på det politiske plan, som skulle tage form gennem en intelligent forening af nationer, med et formål at skabe international fred… Det drejer sig om ideen til Folkeforbundet, der eksisterede fra 1919 til 1946 og som blev forløberen for dannelsen af De Forenede Nationer, det store åndeligt inspirerede projekt for den kommende tidsalder, der allerede nu spiller en central rolle i verdensanliggenderne. Uddraget er fra side 482/483 i Søren Hauges bog ”Levende visdom.”

A.D.K. Luk skriver om Serapis Bay:

Serapis Bay er fra riget Bay, heraf navnet, hvor han bor. Han er den store disciplinær, som er kendt gennem århundrede for sin virksomhed af streng disciplin. Virkelig disciplin er ikke at bestemme over en anden, hvilket ville ødelægge den indre proces, men i stedet at kontrollerer de menneskelige kvaliteter, således at det indre eller virkelige Selv kan finde udtryk. Dette er meget væsentligt for opnåelse af opstandelse, hvilket er kulminationen af alle inkarnationer.

Han kom som en vogter til den jordiske evolution og tog fysisk inkarnation, som mange gjorde. Det siges, at han kom fra Venus. Hans indre tjeneste er på den fjerde stråle-sfære, og han arbejder med Kristus-Selvet i og hos de ikke opstandne livsstrømme der.

Serapis var præst i Opstandelses Templet i Atlantis, før det sank og fik overdraget hvervet med at bringe dele af Opstandelsesflammen i sikkerhed. Sammen med fyrretyve af broderskabet sejlede de i båd til Ægypten ifølge de direktiver, som var givet dem. Lige efter landingen på Nilen i omegnen af Luxor blev de klar over Atlantis undergang på grund af jordskælvene og jordrystelserne.

Han etablerede et tempel for den Opstandelses Flamme og har været en vogter for denne flamme lige siden. En betroet broder i fysisk inkarnation ville stå som vogter, når han var på de indre planer mellem inkarnationerne. Siden Atlantis undergang for omkring 12.000 år siden, har han haft næsten alle sine inkarnationer i Ægypten. Medens han inkarnerede i Ægypten som Akhenaton 4. og Amenophis 3. byggede han templerne ved Teben og Karnak.

Han var Leonidas fra Sparta og velkendt for sin disciplin på den tid. Han inkarnerede i Grækenland og havde noget at gøre med bygningen af Kolossen på Rhodos på den tid. Han var Phidias i en inkarnation, en athensk arkitekt og billedhugger. Han fremsatte udkastet til Parthenon og overvågede bygningen af det. Ifølge et leksikon blev det indviet i 438 fvt.

Han opnåede opstandelse omkring 400 fvt. og blev derefter Chohan af den fjerde stråle, under hvilken Opstandelsesflammen kommer i aktion. Han er den mester, som forestår broderskabet ved Luxor i Ægypten. Han arbejder med Seraphismerne. Serapis Bay har gyldent hår, og hans øjne er som rav. ”Celeste Aida” er hans nøgle strofe. Han elektroniske mønster er et hjerte. Uddraget er fra siderne 41/ 42 i studiehæftet ”Livets Lov.”

Teresa Thaning skriver om Serapis Bay:

Hvis du ser en mester med et grønt strålende hjerte foran sig og en skarp skinnende sol omkring sig, kan det være Serapis Bay. Når du fornemmer energien fra Serapis Bay, vil den forekomme meget bevægelig og hurtig i sin vibration. Det har bl.a. at gøre med hans evne til at hjælpe mennesker i konflikt, hvor han er hurtig til at gribe ind, hvis det er nødvendigt, så konflikten ikke udvikler sig for voldsomt. På den måde har han i flere tilfælde sørget for, at konflikter ikke blev til krig. Han er en eminent konfliktløser og forstår gennem indre påvirkning at flytte menneskets opmærksomhed fra konflikt til skønhed.

Serapis Bay arbejdede helt tilbage på Atlantis med den teknologiske udvikling i form af energi som drivkraft for bevægelse. Han lærte fra sig, hvordan man kunne skabe bevægelse gennem solens stråler, så man kunne lave en slags soldrevne batterier til fartøjer. Han underviste i emnet på en skole med mange elever.

I flere liv var Serapis Bay med til at opbygge Ægypten og udvikle den ægyptiske civilisation, og han havde inkarnationer, både som farao, ypperstepræst og bygherre. Hans formål med at inkarnerer i denne periode var at skabe en enestående, højtudviklet kultur. Han arbejdede i templer som healer og underviste i healingens og helbredelsens kunst. Åndeligt var han i perioder inspirator for fremstående ægyptere, der var modtagelige for hans vejledning.

Som bygherre for Keopspyramiderne bevægede han sig rundt på kamelryg for at udse sig det rigtige sted til at bygge pyramiderne. Han havde tegninger med sig, som viste byggeriets udformning, og tog solens bane over himlen med i betragtning, når pyramidernes hjørner skulle placeres i landskabet.

Planen var at bygge dem efter mål, der forholdsmæssigt afspejlede Orions bælte. For at vise, at disse mennesker kendte til deres oprindelse andre steder i universet.

I en inkarnation i Ægypten ser jeg ham komme gående i andet, goldt landskab, mens solen skinner bagende hedt fra en klar, blå himmel. Om Natten kigger han ud på stjernerne, og forholder sig til deres placering på himlen. Han bruger dem som retning for sine bygningskonstruktioner og bringer stjernetegnene ind i konstruktionerne ved at lade forhold og afstande i stjernebilledet afspejle sig i byggeriet. Uddraget er fra side 39/40 i hendes bog ”Beskeder fra ærkeengle og mestre.”

Niels Brønsted skriver om Serapis:

Mester Serapis har en ægyptisk krop, som er høj og lys, og derfor kaldes han ofte for ”Ægypteren.” Han har rødgyldent hår, et asketisk ansigt uden skæg og blå øjner. Han bor sammen med en gruppe Mestre ved byen Luxor i det sydlige Ægypten. Derfor kalder man dem Luxorbroderskabet. Det var Mester Serapis, der sendte det første ”mesterbrev” til H. S. Olcott, den ene af stifterne ad Det Teosofiske Samfund, og her, og her nævnes som afsender flere af Luxorlogens Mestre: Serapis Bey, Polydorus Isurenus, Robert More og Tuitit Bey.

Polydorus Isurenus lærte vi senere at kende gennem Geoffrey Hodsons (GH) okkulte dagbog, hvor vi får at vide, at det var ham, der bogstaveligt talt dikterede de sidste bøger GH skrev. Det kan vi bl.a. se ud af det forhold, at GH tilegner nogle af bøgerne Philo Judaeus én jødisk forfatter, filosof og politiker på Jesus tid, som var en tidligere inkarnation af Polydorus Isurenus, og som GH mødte i det liv.

Mester Serapis har ansvaret for kulturaspektet kunst, der er på stråle 4, harmoni gennem konflikt. Derfor er det ham, der oplader og stimulerer de store kunstbevægelser, musik, maleri, drama osv. Kunst er et begreb, som i dag opfattes på mange forskellige måder, men esoterisk set er et kunstværk en organisk form, der udtrykker en åndelig ide. Det kræver total balance mellem ånd og stof og opleves som skønhed og harmoni, der er karakteristisk for den 4. stråle, som styrer denne del af Hierarkiet.

For øjeblikket arbejder han hovedsalig sammen med de store engle, fordi det er herfra, den store fornyelse af kunsten skal komme. Men disse væsner er vanskelige for mennesker at forstå og arbejde sammen med, for der er så vidtrækkende i deres perspektiv og så fuldkommen identificeret med livs- og energisiden af tilværelsen, at vi først forstår dem, når vi for alvor har udviklet intuition. Da kan vi ”opfatte årsager og virkninger som hele processer og se både begyndelsen og enden i et enkelt glimt af tid i rum,” som Serapis engang udtrykte det for en gruppe indviede disciple, som han underviste i at nærme sig dette mægtige og uhyre abstrakte område. Uddraget er fra side 469/470 i Niels Brøndsteds bog. ”Livets indre dimensioner, bind 1. – Esoterisk filosofi.”

Doreen Virtue skriver også om Serapis Bay:

Jeg har ikke medtaget hendes udsagn om Serapis Bay. Jeg mener ikke; det er relevante for at uddybe, hvem Serapis Bey nærmer er. Du kan selv læse, det hun har skrevet om Serapis i hendes bog ”Ærkeengle og Opstegne Mestre.” Jeg tvivler på, om hun har haft kontakt med Mester Serapis? Spiller hendes egne imaginative evner hende et pus? Det er ikke utænkeligt.

Asger Lorentsen skriver om Serapis Bay:

Serapis Bay arbejder på at fuldkommengøre de mennesker, der er på 4. stråle, og tager sig især af de væsener fra devalinjen, der har taget fysiske inkarnationer som mennesker. Disse mennesker er fra deres fortid som devaer vant til lysere og lettere vibrationer og befinder sig derfor bedst på 4. stråle, hvis energi for eksempel ytrer sig i musik og kunst.

Serapis Bay har i særlig grad været knyttet til Ægypten og har påvirket dets religiøse og politiske liv fra Atlantis undergang og indtil landets store historiske tid. Ved hjælp af opstandelsens Flamme stimulerer han upersonlighed og disciplin for at fremme disciplens illumination og opstandelse. Citat fra side 108 i bogen ”Menneskets indre univers.”

Birgitte og Peter Fich Christiansen om fjerde stråle Mestre:

Serapis også kaldet Ægypteren på grund af sin indsat i religion og politik i det tidlige Ægypten. Han arbejder nu mest med deva evolutionen, engleriget og forbereder store åbenbaringer i musik og maleri.

Den kvindelige mester på stråle fem er Mester, Celeste. Hun kommer fra Venus, og hun arbejder ud fra devisen ”Jeg er budbringer mellem Himlen og Jorden.” Hun fremmer kontakten mellem devariget og menneskeriget. Hendes energi er som lyset, der brydes i en mange facetteret krystal, strålende ud til alle sider. Hun forøger og inspirere skønheden i kunst og musik. Hun styrker og opløfter alle søgende i deres udvikling. Citaterne er fra side 40 og 42 i bogen ”Et Vindue til Universet.

 

Bøger der relaterer til denne artikel:

Beskeder fra ærkeengle og Mestre. Teresa Thaning. Sacred Books
En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Et Vindue til Universet. Birgitte og Peter Fich Christiansen. Forlaget Sphinx
De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Hvid Magi. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Levende visdom. Søren Hauge. Lemuel Books
Livets indre dimensioner, bind 1. – Esoterisk filosofi. Niels Brønsted. Soul Publishing
Livets lov. A.D.K. Luk. Et studiehæfte udgivet af Den Gyldne Cirkel
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Menneskets indre univers. Asger Lorentsen. Borgens Forlag.
Reinkarnation. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Stjernemennesker og englemennesker. Asger Lorentsen. Den Gyldne Cirkels Forlag
Stof til Eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Strålerne og indvielserne. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Ærkeengle og Opstegne Mestre. Doreen Virtue. Forlaget Sphinx

NB.
Da flere af de omtalte bøger, hvorfra citater og udsagn er hentet, er blevet til via clairvoyante iagttagelser og/eller kanaliseringer, så kan du læse artiklerne: ”Er clairvoyance objektiv?” – ”Kanalisering fra Mestre.” og ”Skelneevne på den åndelige vej.” I de 3 artikler behandler Asger Lorentsen kanalisering og clairvoyance indgående. Det sker bl.a. ud fra spørgsmålene: Hvordan fungere det, og hvad nærmere er det? Artiklerne er at finde under åndelig udvikling.

Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.

Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen, Finn B. Langgaard.