Både Maria og Kristus står for Guds udstrømmende kærlighed til menneskene. Samtidig har de forskellige specialer i deres opgaver og i de vibrationer, de formidler. Maria har påtaget sig en verdensmoderopgave over for de vestlige befolkninger, mens Quan Yin stadig fungerer som en overordnet udstrømmer af den feminine kærlighed i Østen, hvor hun kendes som Nådens Gudinde. Hvis vi søger at finindstille på Marias specialer inden for den guddommelige kærlighed, kan vi fange, at hendes udstrømning indeholder megen fred, fylde, helligt indre liv og en favnende, omsluttende moderkærlighed. Hendes udstrømning er så fuld af nåde og forståelse, at den gør mennesker stille og ydmyge for Gud. Den kærlighed, der udstrømmer fra Kristus, kan opleves som transformerende, brændende, sammensmeltende, solagtig og ekspanderende. Disse udstrømninger af guddommelig kærlighed overlapper hinanden, og begge har deres opgaver.

Gennem Marias og Quan Yins store hærskarer af engle kommer Gud menneskene ganske nær. Det er således Marias engle, der møder mennesker, der længes efter Gud, som er fulde af sorg, som er ensomme, og som har vanskeligt ved at klare deres liv. Når de i de situationer giver efter for deres længsel efter fred, kærlighed og guddommelig omsorg, hjælper englene dem med at blive stille, hvorefter deres hjerter kan næres af blidt guddommeligt lys. Marias engle når ind i de fattigste hytter. De færdes på slagmarkerne, og de kommer tæt på, når menneskenes kriser er ved at blødgøre hjerterne. Marias engle formidler det livgivende helligåndslys, som får mennesker til at føle tryghed ved at mærke en guddommelig hjemmefølelse i deres kroppe. Det er også Marias engle, der formidler den kærlighed, der helliggør menneskenes følelser, så vi kan mærke nænsomhed, stilhed, fred og livsglæde i vort sjæleliv.

I menneskets udvikling kan man sige, at den guddommelig moder hjælper menneskene i deres personligheder til at blive templer for Gud. Når templet er fyldt med en vis grad af stilhed, fred og renhed, begynder den gudskærlighed, der formidles af Kristus, at strømme ind i menneskets hjertecenter. Denne vibration drager mennesket dybere ind i hjertecenteret, idet den søger at forvandle selve personlighedens kerne frem imod en integration i enhedens verden. Denne integration leder menneskene igennem den tredje indvielse, indtil Kristusudstrømningen gradvist suppleres af Faderens kraftudstrømning fra Shamballa. De tre udstrømninger hjælper således mennesket igennem dets evolution, idet de supplerer og overlapper hinanden, uden at den ene er større eller mere betydningsfuld end den anden. Dog kan man sige, at Marias arbejde er det smukkeste, helligste og mest nåderige, fordi det igennem den moderlige og omsorgsfulde kærlighed lykkes for store lysvæsener at møde mennesker, så de kan mærke Gud, uanset hvor i deres evolution de er.

Marias virke i julen

Fra den 21.9. til den 21.12. arbejder Ærkeenglen Mikael med at rense menneskehedens kol-lektive aura. Tæt på den første søndag i advent fortsætter Marias engle det rensende arbejde ved at målrette det imod at gøre menneskenes legemer så rene, at de bliver mere modtagelige for Guds kærlighed. Hvis vi fra slutningen af november gør os mere stille og samtidigt åbner os for Marias engle, vil vi kunne mærke, at de hjælper med at drage os mere indad, så vi bliver mere stille. Vi kommer da til at føle os mere dybe, og vi kan mere og mere mærke den fred, som hører julen til. Vi vil da opdage, at julen indeholder en stor mulighed for at slippe noget af hverdagens pres og stress.

Når vi giver efter for den vibration, som Marias engle søger at bygge ind i os, så kan vi føle en hel lettelse over, at vi i julemåneden har lov til at prioritere det indre liv mere end det ydre liv.

Efterhånden som julen nærmer sig, vil vi da opdage, at det indre livs rigdom er af meget større betydning end det ydre liv. Og vi vil få en mulighed for at revurdere, om vi bruger vor tid og vort liv på en hensigtsmæssig måde. Det er, som om vibrationen fra Maria kan hjælpe os med at stoppe vort rastløse begær, gøre os stille og omstille os til de indre verdeners værdier. Samtidigt bliver dagene kortere i denne periode, og vi kan opleve dette som en positiv hjælp til at gå indad som i et beskyttende og omsorgsfuldt, guddommeligt modermørke.

I bevidsthedens bevægelse indad i hjertets hule får vi hjælp til at omdannes til at blive feminine grale. Den feminine gral kan opleves som en stille, fredfyldt og modtagende tilstand i hjertecenteret.

I denne tilstand giver vi os lov til at blive bløde, sensitive og næsten gennemsigtige. Jeg’et slapper af, og vi kan mærke den bevidsthed, som fortæller os, at der er intet, vi skal nå, og at det vigtigste er, at hjertecenteret er så levende og modtagende, at det kommer i samklang med Guds kærlighed. I denne tilstand kommer der en blødhed i hjertet, som åbner os for at kunne mærke Marias og hendes engles kærlighed til menneskene. Vi kan da give efter for denne kærlighed og opdage, at vi selv kan være med til at favne, omslutte og elske vore medmennesker og menneskeheden med den samme kærlighed. Dette gælder i særlig grad dem af os, som oprindeligt kommer fra engleriget med det speciale at formidle Marias kærlighed.

De inkarnerede Maria-engle kan således forvente, at julen vil blive præget af en dybt indadgående proces med en forbundethed både med Marias engle og med lidelsen i verden. De kan således blive åbne døre mellem Marias verden og menneskenes verden. Netop ved de-res evne til at komme i samklang med menneskenes indre tyngde og smerte kan de hjælpe Marias engle med at komme tættere ind i menneskenes verden. Marias hærskarer af engle er således meget bevidste om den enestående mulighed, der er for at blødgøre menneskene og at gøre dem mere lyttende indad og mere fredfyldte netop i julemåneden. Dette betyder for mange englemennesker, at julen ganske vist bliver fredfyldt, men at den samtidigt kan blive så dyb, at den bliver tung. Tyngden skyldes især åbenheden for menneskehedens kollektive hjertelag med dens mange uforløste smerter. Her vil de opleve det speciale, som Maria har: at kunne møde mennesker ved samklang, ved samhørighed og ved at kunne dele menne-skenes lidelser. Det dybe healingsarbejde i julen sker således ved en form for samhørigheds-healing, som er en af de smukkeste og dybeste udtryk for guddommelig kærlighed.

Kristi fødsel i hjerterne

Når templet er tilstrækkeligt rent og helligt, fungerer det som et stille hjertekammer eller som en åben, feminin gral. Det optimale i årets rytme er, at vi har nået denne tilstand på årets korteste dag. Fra det tidspunkt begynder Solkristusvibrationen at strømme gennem Kristus og gennem dette væsens englehierarkier ind i menneskeheden. For den, der har et modtageligt hjerte, vil det opleves som en forstærkelse af freden i det indre, som en endnu stærkere dragen indad, og som om en begyndende lyskraft tændes i hjertet. Denne lyskraft indeholder også en ekspanderende og opløftende kærlighed-glæde. Det er, som om lyskraften repræsenterer en gylden solvibration. Fra den 21.-25. december er der da også en stærk fokusering af sol-kristusindstrømningen som en gylden sol, der fødes i menneskenes hjerter.

Samtidigt med kristussolens fødsel eller ekspansion i hjertecenteret kan det opleves, som om sløret bliver tyndere og tyndere mellem menneskenes verden og Guds verden. Det er, som om englene bliver mere og mere mærkbare eller synlige. Og det er, som om selve det gyldne sol-kristuslys ekspanderer mere og mere både i det enkelte menneske, i menneskeheden som helhed og i engleriget. I engleriget er julen således en stor fejring af indstrømnin-gen af Guds kærlighed og en stor fejring af, at nu begynder Gudsriget at åbenbare sig i menneskeheden.

I julens rytme kan mange således mærke, at Marias periode er en indadgående proces, der skaber stilhed, renhed og fred i det indre. Og fra den 21. december kan det opleves, som om der bliver bygget videre på denne stilhed og fred med en ekspanderende kraft, der giver glæde og opløftelse forenet med broder-søsterlig kærlighed. Selve juledagene er for de fleste en periode med både fred og glæde, der giver en tilbøjelighed til at besøge andre mennesker, at forny venskaber og at bygge broer, hvor der tidligere var splid og friktion. Samtidigt viser erfaringen, at mange af dem, der arbejder i samklang med Marias engle, fortsætter deres dybe healingsarbejde i juledagene. De må således forvente, at de ikke kan respondere på den opløftende, ekspansive sol-kristuskraft så hurtigt som andre mennesker. For Marias arbejde fortsætter ind i julen, så længe der er en naturlig modtagelighed for den omsorg, fred, stilhed og kærlighed, som er hendes gave til menneskene.