I denne tid er der så mange skrifter fra ekstraplanetare kilder, der beskæftiger sig med menneskehedens vækkelse og opstigningsproces, og der er så mange mediale mennesker, der får indtryk og inspirationer om en meget hurtig vækkelsesproces, at det kan være en god ide at få tilføjet den form for overblik, som en forståelse af indvielsesprocesserne kan give. Al udvikling i menneskeheden og på planeten foregår efter naturens rytmer og lovmæssigheder. Det betyder, at når menneskeheden som samlet gruppe når en mulighed for indvielse, så vil dens udviklingsprocesser kunne beskrives, ud fra hvad der rent faktisk sker ved indvielserne. På samme måde kan vi få en forståelse af, hvilken rækkefølge vi kan forvente, at menneskehedens fremtidige udvikling vil foregå i, hvis vi skelner imellem de forskellige udviklingstrin, der ligger i de indvielser, der er forestående.

I esoteriske kredse er der i disse år store forventninger til menneskehedens forestående indvielse, og selv om den bedste esoteriske kilde til en forståelse af menneskehedens indvielse er Alice A. Bailey litteraturen, er emnet i denne litteratur imidlertid ikke beskrevet på en samlet måde, der kan give et overblik over, hvad indvielsen består i, hvornår den kommer, og hvad den vil medføre. Derfor er der også blandt Alice A. Bailey studerende forskellige meninger om menneskehedens indvielse. Ved at sammenligne vor generelle forståelse af indvielse med nogle af de antydninger, der findes om menneskehedens forestående indvielse, kan vi imidlertid danne os et vist overblik.

Dette overblik fortæller om det samlede menneskeriges genfødsel, som vil påvirke alle mennesker, selv om kun en ganske lille procentdel forventes at gå gennem indvielsen: For når menneskehedens samlede hjertechakra repræsenteret ved dem, der går gennem første indvielse åbnes for det buddhiske liv på den første indvielses niveau, så vil hele menneskeheden løftes, og det bliver nemmere og nemmere for øvrige grupper af menneskeheden at gå gennem indvielsens port i de kommende århundreder.

Materialismens endeligt

I Alice A. Bailey bøgerne er der både hentydninger til, at menneskeheden er ved at tage den første indvielse, og til at den anden indvielse er nært forestående. Umiddelbart kan disse hentydninger tolkes således, at menneskeheden som samlet rige nu er inde i den første indvielses processer, men at der i nær fremtid vil være så stor en del af menneskeheden, der tager den anden indvielse, at den anden indvielses lys også vil påvirke menneskeheden i et meget stort omfang.

Der er især to grundlæggende elementer, som normalt går igen, når den første indvielse tages af et individ: Det ene er en vis kontrol over det fysiske legeme, og det andet er kristusbevidsthedens fødsel i menneskets hjerte. Hvis disse omsættes til menneskeheden som helhed kan  meget af den udvikling, der foregår netop nu, ses i lyset heraf.

Lige nu er vi midt i en stor omstillingsproces, hvor vi får lov til at udfolde det materielle liv for at lære det at kende med alle dets muligheder for fuldkommengørelse på det fysiske plan og for at få et åndeligt forhold til det. Mange er ængstelige ved, at det materielle kan tage så meget overhånd, at menneskeheden drukner i materialismen. Når vi tænker på, hvor ofte vi har haft inkarnationer, hvor vi har set på rige menneskers mange muligheder for ordentlige boligforhold, tilstrækkelig megen mad, rejser, fint tøj og fornøjelser, er det ikke så underligt, at de fleste mennesker i sig har en dyb længsel efter også selv at være rige og få et bekvemt og fornøjeligt liv. Så naturligvis sker der i denne tid en voldsom vækkelse af alle materielle ønsker og drifter. Det er mange tusinder års længsler, som i denne tid søges udlevet, så materialismen er uundgåelig i den nuværende fase.

Samtidigt er vi inde i en meget nødvendig videnskabelig fase, hvor vi bliver nødt til at bygge på den fysiske videnskabs fornuft og søgen efter sandheden i et opgør med alle gamle trossystemer, forestillinger og religiøse og filosofiske dogmer. En ny tidsalder kan kun bygges på sandheden, og vi må arbejde os frem imod en sand forståelse af universet både ad den materielle videnskabs vej og ad den åndelige intuitions vej. Men disse to veje må nødvendigvis supplere og fuldkommengøre hinanden. Derfor er det ifølge en guddommelig hensigt, at den fysiske videnskab har fået så frie hænder, selv om det i en periode understøtter menneskenes materielle livsholdning.

Hvis vi stiller spørgsmålet om, hvor længe materialismen og det begrænsede fysiske verdensbillede vil vare ved, så finder vi en stor nøgle ved at forstå den første indvielse. For en af de store processer, der foregår op til og under den første indvielse, er, at mennesket får forbindelse med sin sjæl og i et vist omfang gennemskuer materialismens begrænsninger.

Den første indvielses lys er allerede begyndt at strømme ind i menneskeheden. Dette lys har været en af hovedstimuleringerne bag de store udviklinger, der er sket siden Den Første Verdenskrig. Det er steget i intensitet i slutningen af det tyvende århundrede, og det bliver stadigt mere afgørende for, hvad der sker i vores forhold til det fysiske. Den første indvielses lys drager menneskehedens bevidsthed imod ikke-materielle værdier. Dette lys får os til at beskæftige os med indre liv, med healing, med forudsætningerne for virkelig fred i verden, med menneskehedens broder-søsterskab og med hvilke værdier og idealer, som giver menneskelivet en vedvarende værdi. Derfor er der allerede nu et stadigt mere omfattende opgør med selve materialismen set som en begrænsning af bevidsthedens orientering imod indre liv. Og der er et stadigt mere omfattende opgør mod de autoriteter, der ønsker at beskrive menneskelivet, som om vi kun består af kroppe, og som om kun den fysiske verden er virkelig. Uanset hvor store triumfer den moderne teknik og videnskab fejrer i denne tid, så er den allerede i menneskehedens indre bevidsthed ved at blive suppleret af en forståelse af, at den ikke er tilstrækkelig.

Menneskeheden er ved at fødes på ny indefra. Vi er ved at gå ind i strømmen. Vi er ved at blive forbundet med den naturlige indre fornemmelse og forståelse af, at vi er andet end kroppen. De mange bøger om nærdødsoplevelser er blot et symptom på det, der er ved at ske som en naturlig indre reorientering af bevidstheden. Det udtryk, som mange anvender om, at der er mere mellem himmel og jord”, er blot udtryk for en stigende indre fornemmelse af, at vi er funderet i noget mere omfattende end det, vi kan måle og veje. Menneskehedens første indvielse vil uundgåeligt nedbryde det slør, der er mellem den fysiske verden og det første område af de indre verdener. Og uanset hvor mange videnskabsfolk, der fortsætter med at hævde, at kun det fysiske er virkeligt, så vil menneskenes indre fornemmelse fortælle, at de tager fejl, og at de er for begrænsede i deres konkrete videnskab. Denne fornemmelse skyldes ikke, at vi har behov for at tro på noget, men den skyldes, at den indre bevidsthed begynder at gøre sin naturlige forståelse stadigt mere gældende. Den forståelse siger, at kroppen blot er et redskab for en dybere bevidsthed, og at den fysiske verden blot er én blandt mange udtryksformer for virkeligheden.

Den naturlige forståelse af åndelig virkelighed kan ventes at forstærkes meget i de kommende årtier. Hvis videnskaben ikke når at omstille sig tilstrækkeligt hurtigt, så vil større og større dele af befolkningen derfor vokse fra den materielle videnskabs verdensbillede. Ligesom flere og flere mennesker i dag ikke længere ser lægerne som autoriteter, fordi de er begrænsede i deres forståelse, så vil det blive stadigt vanskeligere for den materielle videnskabs repræsentanter at blive anset for at være videnskabelige autoriteter på bevidsthedens områder. Samtidig med denne problemstilling er der ingen tvivl om, at der vil komme stadig flere videnskabelige gennembrud, som går i retning af at bevise det, som flere og flere mennesker er ved at blive bevidste om: At det fysiske univers som helhed blot er en del af et univers med så mange dimensioner, at det begynder at blive meningsløst at tale om den fysiske verden som et univers i sig selv.

I det 21. århundrede kan vi forvente et grundlæggende opgør med materialismen som et tegn på, at den 1. indvielse er ved at tages af menneskeheden som samlet rige. Under dette opgør vælger vi ikke længere at beherskes af økonomiske kræfter som store kapitalinteresser, multinatonale selskaber, den fri markedsøkonomi, der sætter kapitalen over mennesket samt selve de mekanismer i de økonomiske systemer, som binder mennesket til at arbejde med det formål at blive led i økonomiens spil. Med andre ord vil bevidstheden endeligt tage pengeøkonomiens udfordringer op og skabe et nyt økonomisk system, hvor bevidstheden demonstrerer sin evne til at styre økonomien.

Menneskehedens broder-søsterskab

Når den første indvielses kristusindstrømning bliver stadigt stærkere i menneskeheden, kan vi forvente, at hjertevækkelsen accelererer mere og mere. De tendenser til at beskæftige sig med såkaldt new age-tænkning, som vi har set i de sidste årtier, er i virkeligheden et udtryk for, at den første indvielse er ved at genføde menneskeheden indefra. Når mennesker føler, at det materielle liv er tomt, når de går igennem krise efter krise, når de går igennem processer med at miste og give slip, og når de mærker ensomhedens dybe smerter, selv om det materielle liv lykkes, så er det måske et tegn på, at indvielsesvejen nærmer sig.

Hvis vi i dag spørger mennesker i Nordeuropa om, hvad de især ønsker sig ud af livet, så går svarene i retning af at trives, at føle indre lykke, at mærke mere kærlighed, at få fred i sig selv og at kunne frigøre mere af deres indre skabende resurser. Alt dette er et tegn på, at menneskehedens første indvielse nu kommer tættere og tættere på det dagsbevidste plan. Grundlæggende er vi således ved at skifte om til at blive sensitive over for den indre bevidstheds naturlige tilstand som en tilstand af harmoni, fred, glæde og samhørighed med noget større. Det betyder også, at vi i det sociale liv bliver mere bevidste om at hjælpe hinanden med at trives. Og det betyder, at vi i prioriteringerne i samfundet lægger mere og mere vægt på menneskelige behov. Vi opdager, at den økonomiske del af samfundet blot er et redskab til, at menneskelige værdier kan fremmes. Økonomisk vækst vil således stedse mere blive underordnet menneskelig vækst og trivsel. Dette er en uundgåelig udvikling i de næste årtier, og det vil komme til at præge land efter land, uanset hvilke tendenser der for øjeblikket går i andre retninger. Det betyder også, at sammenslutninger af lande som EU uundgåeligt vil ændre deres prioriteringer fra økonomi til alt, hvad der vedrører trivsel. Derfor vil der uundgåeligt blive lagt mere vægt på, hvorledes vi sikrer os det bedst mulige miljø i naturen, på arbejdspladserne, i hjemmene og i menneskenes bevidsthed.

Kristusbevidsthedens fødsel ved den første indvielse vil for menneskeheden blive den store fødsel af broder-søsterskabets ånd. Vi har allerede taget hul på dette ved den syvende stråles indflydelse i form af globalisering og et begyndende verdenssamfund. Den første indvielses indflydelse vil gøre, at tendenserne til globalisering stedse mere vil skifte fra det økonomiske til det humanitære og medmenneskelige. Vi ser allerede nu mange tendenser i form af humanitær hjælp etc., og grundlæggende behøver vi ikke at være så bange for den økonomiske globalisering, fordi det blot er en midlertidig materialistisk fase, som gradvist vil afløses af den humanistiske fase.

I menneskehedens sjæl findes vort grundlæggende broder-søsterskab med dens grundlæggende følelse og forståelse af, at vi alle hænger sammen. Indvielsens større åbenhed for sjælens plan betyder, at vi vil føle os medansvarlige for alt, hvad der sker i menneskeheden, og at vi stadigt mere vil føle, at vi må hjælpe med, at medmenneskelighed, fred, trivsel, retfærdighed og ligeværd må prioriteres i alle områder på Jorden. Den nuværende kamp for menneskerettighederne og mod undertrykkelse af mange forskellige typer på Jorden er blot indledningen til dén broder-søsterskabets ånd, som nu er ved at fødes i menneskeheden.

Når vi når slutningen af det 21. århundrede kan vi forvente, at alle ledere af virksomheder har omstillet sig til ikke længere alene at prioritere profithensyn, men at de i stedet for har en grundlæggende værdi om at få medarbejdere til at trives, at skabe en menneskeværdig atmosfære overalt i virksomheden, og at virksomhedens produkter skal kunne fremme menneskelig velfærd, hvor de anvendes. På samme måde kan vi forvente, at alle statsledere til den tid kun kan vælges, hvis deres største ønske er, at alle borgere skal kunne trives som ligeværdige brødre og søstre.

Den første indvielse vil betyde, at de nationalistiske interesser underordnes ønskerne om at bidrage til menneskehedens samlede broder-søsterskab. Den enkelte nation vil da ikke længere være optaget af, hvordan dens borgere selv får det bedst muligt, eller hvordan de får mest muligt ud af et fællesskab. I stedet vil et lands indbyggere være engageret i: Hvad er vores opgave som bidrag til menneskehedens fællesskab? Alt dette skyldes en naturlig respons på indstrømning af kristusbevidstheden i menneskeheden. Som følge af denne respons vil menneskeheden meget nemmere kunne genkende, hvilke ledertyper der repræsenterer de nye idealer, og hvilke ledertyper der er separatistiske i deres indstilling og interesser i egen magt. Der vil således blive en stadig større tendens i dette århundrede til, at de ledende politikere er indviede med en forståelse af livets sande værdier og af broder-søsterskabets ånd.

Menneskehedens genfødsel

Ved menneskehedens første indvielse bliver vi som samlet rige som den fortabte søn, der efter at have afprøvet sig selv i det materielle liv vender tilbage til faderens hus. Faderen kommer sønnen i møde og udstrømmer himmelens velsignelse. Menneskehedens første indvielse bliver det største øjeblik i hele menneskehedens udvikling. Når først kristuslivets indstrømning fødes i menneskenes hjerter, er vi gået ind i strømmen på en måde, så vi aldrig kan vende tilbage til at gentage alle de lidelser, som vi gennemlevede i blindhedens fase. Når først indvielsens dør er åbnet, er vi på selve vejen, der uundgåeligt vil føre til stadigt mere intenst lys.

Når vi ser tilbage på årmillioners udvikling med de mange dramaer, der endnu ikke er beskrevet i nutidens historiebøger, så bliver vi bevidste om, at det at komme ind i strømmen er så stort et skridt, at det er næsten ubeskriveligt. Tidligere har religionerne prøvet at hjælpe menneskene til at holde en vision frem om, at Guds Rige eksisterer, og at der er håb for os, uanset hvad vi ser af mørke og negativitet omkring os, og uanset hvilke lidelser vi kommer igennem. Når indvielsesstrømmen nærer menneskene indefra, opdager vi, at religionerne har talt sandt:

Guds Rige findes, Gud er kærlighed, Gud elsker os alle, og det er menneskehedens bestemmelse at leve i kærlighed. Når menneskeheden i løbet af det 21. århundrede tager den første indvielse, så opdager vi, at vi kan give os selv lov til at slippe flere og flere bekymringer om vort liv, for selve den indre fred og den indre fylde vil vise os, at hvis vi blot giver slip og lader os næres indefra, kan vi hvile i et guddommeligt nærvær. Vi vil opdage, at dette nærvær giver os alt, hvad vi tidligere har søgt efter i den ydre verden. Vi vil opdage en indre forbundethed, der erstatter ensomhed og isolation, og vi vil opdage, at glæden ved at give er langt større end bestræbelserne på at få og at sikre sig. En af de store revolutioner i menneskehedens udvikling vil blive, at Jorden ikke længere vil opleves som lidelsernes planet. Den første indvielse står for Gudsrigets manifestation i den fysiske verden i den forstand, at vi vil komme til at opleve, at denne verden ikke er i modsætning til åndens verden, men at den er guddommens selvudfoldelse som et helt rige med mineraler, planter, dyr og mennesker. Vi vil komme til at fornemme, føle eller opleve, at der er en guddommelig glans over livet, og at selve Helligånden bor i alt, hvad der lever og røres. Vi vil komme til at fornemme, at alle levende væsner er en udfoldelse af den samme evige bevidsthed. Vi vil komme til at glædes over, hvorledes guddommen udfolder sin skønhed og kærlighed i landskaberne, i planterne, i dyrene og i alle mennesker. Og vi vil fornemme, at alle mennesker er ligeværdige udtryk for Guds bevidsthed, selv om vi repræsenterer forskellige stadier af evolution i denne bevidsthed.

Den største genfødsel i menneskenes bevidsthed bliver, når alle mennesker vågner om morgenen og mærker, at det er som om, de har ferie. Der er en forventningens glæde til den nye dag. Der er ikke pres og stress omkring vore gøremål, for vi glæder os til at være i samspil med andre om vore opgaver i livet. Og vi fornemmer det, som om der er pinseglans over alt, hvad vi møder på vor vej. Denne pinseglans er indvielsens gave til menneskeheden.