Efterhånden som sløret trækkes til side mellem den ydre verden og de indre verdener, optræder en rig variation af forbindelseslinier og kommunikationsformer. Denne artikel er et bidrag til at skabe et overblik og til at træne skelneevnen. Dens hovedanliggende er at vise, at den esoteriske skelnen mellem psykiske evner (der bør høre fortiden til) og åndelige evner (der hører fremtiden til) nu skal suppleres af forståelsen af et mellemområde, som kan kaldes begyndende global telepatisk kontakt.

Den begyndende globale telepati skabes dels ved vækkelsen af menneskenes astrale og mentale chakraer til en stærkere åbenhed for vort hjemmeunivers på de indre planer, og den skabes dels ved en bevidst indsats fra Det Store Hvide Broderskabs side. Når det indre lys stimuleres, får flere og flere vækket den forståelse, som vi har, når vi ikke er inkarneret. Samtidigt skabes et telepatisk netværk under Den Nye Gruppe af Verdenstjenere og under Den Nye Kristusimpuls. Dette netværk strækker sig fra Hierarkiets departementer og stråleasramer gennem mentalplanet til det fineste astrale plan. Det telepatiske netværk netværk kobles nu i stigende grad ind i inkarnerede menneskers bevidsthed, således at vi får lettere ved at samarbejde med Guds lysverdener om nedfældningen af den lysende civilisation. Forståelsen af Guds lysverdener er således nu ved at formidles til menneskeheden gennem de mange telepatiske led.

Under kommunikationsformerne mellem det indre og det ydre plan inden for det telepatiske netværk kan skelnes mellem overstråling, telepatisk diktat, inspireret kanalisering, personlighedskanalisering og inspiration. Der er en glidende overgang mellem disse.

Overstråling

En overstråling er en meget tæt kommunikationsform, hvor en mester, en højere engel eller et andet højt udviklet væsen skaber en så direkte kontakt til en højt trænet discipel, at mesteren kan være til stede i kroppen på disciplen i en eller anden grad. Overstråling foregår gennem de højere chakraer. Eventuelt kan skabes en beskyttet konisk form, der skal sikre, at overstrålingen kan komme rent igennem, selv om personligheden måske endnu ikke er helt udrenset. En overstråling kan også kaldes for en transmission. Overstråling er så speciel, at kun få hundrede mennesker anvendes på denne måde før tiden.

Den personlighed, der stiller sig til rådighed som vehikel, er fuldt bevidst på det ydre plan og vil opleve den opløftelse, som det er at forenes delvist med det højere væsen.

Det kendteste eksempel på overstråling er Kristus’s overstråling af Jesus, der var så intens, at de to næsten smeltede sammen igennem tre år. Før overstrålingen begyndte, måtte Jesus gennem en dyb åndelig træning og gennem Helligåndens opblødning af legemerne ved dåben. De smukkeste sætninger og det smukkeste arbejde blev skabt, når Kristus var helt til stede i Jesus og således blev nærværende i menneskenes verden.

En overstråling kan tage form af en direkte tale, hvor det overstrålende væsen – måske Kristus – er delvist til stede i vehiklets krop og taler direkte til tilhørerne, samtidigt med at vibrationen fra væsenet og fra talen nedfældes gennem vehiklets indre legemer og spredes til menneskeheden og Jorden. En overstråling kan også være en lysoverstråling, hvor hovedformålet er at nedfælde et vist lys uden at der tales i det ydre.

En musiker, en komponist, en religiøs taler eller en politiker, der gennem inkarnationers optræning af antakaranakanalen er åben herfor, kan ved ganske særlige lejligheder opleve en delvis overstråling.

En overstråling kan være så partiel, at den nærmer sig et telepatisk diktat, idet det overstrålende væsen kun lader en ganske lille del af sin vibration være til stede under talen.

Telepatisk diktat

Det telepatiske diktat er i dag en meget anvendt undervisningsform fra Hierarkiet til menneskeheden. Det klas-siske eksempel herpå er Mesteren D.Ks diktat gennem A A Bailey. A A Bailey modtog informationerne som små “informationspakker af lys”, der i hendes bevidsthed blev omdannet til sætninger.

Efterhånden blev sætningerne helt færdigdannede, før de nåede hendes dagsbevidsthed. Mesteren etablerede og beskyttede en lyskanal til hendes bevidsthed, således at standarden af undervisningen kunne blive ensartet og høj.

Da det informerende væsen ikke selv er til stede i modtagerens bevidsthed, vil frekvensen i informationerne ikke svare til det højere væsens eget niveau. Der opstår således let en ubalance mellem de tørre informationer og det univers af ophøjet visdom og kærlighed, som de kommer fra. Først hvis læseren selv kan optage mesterens vibration af fylde, liv, varme, kærlighed og universalitet i sig gennem sit eget hjerte, opfanges informationerne som en virkelig forståelse. Megen “esoterisk farisæisme” er opstået, fordi læsere studerer med hjernen uden at fange mesterens vibration bag.

Telepatiske diktater kan være skabt gennem en informationsstrøm, hvor beskyttelsen går hele vejen gennem modtagerens indre legemer og gennem den æteriske hjerne. Hvis beskyttelsen er stærk og intakt, afhænger informationsniveauet af modtagerens træning især m.h.t. antakaranakanalens tilstand, hjertets dybde, evnen til receptivitet og vibrationen i den fysisk-æteriske hjerne.

I de fleste tilfælde får modtagerens egne erfaringer, tankeformer, engagementer og strålekombination lov til at skabe en farvning af selve budskabet ligesom det chakra, der er mest aktivt under modtagelsen, vil påvirke frekvensen af det, der modtages. Der kan således skelnes mellem 3.øje frekvens, strubecenterfrekvens og hjertecenterfrekvens (i forskellige dybder) samt kombinationer af disse.

Diktater kan komme direkte fra en mester, som således er indvolveret i nøjagtigt, hvilke informationer, der skal gives, og som holder lyslinien som sikkerhed for den valgte kvalitet. Diktater kan også udgives i mestres navne, hvor det i virkeligheden er mestrenes chelas (tætte disciple) på de indre planer, der videregiver informationerne i mestrenes navne. Niveauet af informationerne og overblikket i dem vil vise, hvor tæt afsenderen er på mesteren selv. Således kan man komme ud for dikterede bøger på et niveau og med et overblik, der “kun” svarer til det niveau og det overblik, som man selv kender fra sit eget hjemmeunivers på de indre planer (f.eks. 1. indvielses niveau på det lavere mentale plan). Jo mere et mesterdiktat formidles af disciple på de indre planer, jo mere nærmer det sig den form, der kan kaldes inspireret kanalisering.

Inspireret kanalisering

En inspireret kanalisering er en telepatisk overførsel af budskaber og informationer, som er mindre planlagt, mindre dikteret og mindre kontrolleret end det telepatiske diktat.
I kanaliseringer er det lysudstrømningen fra væsener og foki, der bærer informationerne. Vibrationen kan være vigtigere end selve budskabet.

Kanaliseringer opstår især ved indtuning med de væsener, i hvis udstråling der er skabt et stærkt udbygget netværk af formidlere på de indre planer – f.eks. Jesus, Kristus, Maria, Greven og enkelte af ærkeenglene. I inspirerede kanaliseringer kan de store væseners udstråling og opmærksomhed være til stede i tusinder af modtagere på én gang via de engle, der arbejder i deres navne og i deres vibrationer.
De kanaliseringer, der skabes af en højere udviklet afsender, kan kaldes for inspirerede kanaliseringer, højere kanaliseringer eller verbalinspiration. I disse tilfælde er der et højere væsen – eller en engel eller discipel der arbejder i dennes navn – som vælger en modtager, retter en strøm af det højere væsens vibration mod modtageren, lader denne strøm gå ind i modtagerens indre legemer og hjertecenter og begynder af fylde modtagerens legemer med lysstrømmens vibration.
Modtageren vil opleve en brænden i hjertet og et gradvist skift, som om man glider ind i det væsen eller den kærlighedsstrøm, som bruger en. Især de mennesker, som er inkarnerede engle, vil have relativt let ved at føle det, som om et aspekt af Gud selv er til stede inden i. Englenes grundvibration er i sin essens en del af Guds kærlighedsvæsen. Derfor vil inkarnerede engle, hvis hjerter er lutrede, have den mulighed at assimileres ind i et højere væsen, således at det højere væsen kan træde igennem det inkarnerede vehikel uden dissonanser. Grænserne for samklangen ligger i udviklingen af hjertets blade og i frekvensen af de indre legemer. De smukkeste kanaliseringer skabes, når modtagerens inderste hjerteblade er i samklang med Guds medlidende kærlighed.

Når der er skabt tilstrækkelig stor en samklang, kan der kanaliseres religiøse budskaber og informationer, der er beregnet til en bestemt situation. Hvis der skrives bøger på denne måde, vil de adskille sig fra de telepatiske diktater ved at indeholde mere af englenes vibration, ved at tale mere til hjertet og ved at være mindre styret og dikteret fra en bestemt telepatisk afsender. Der er ligeså meget vægt på at formidle lysstrømmen som på at formidle nøjagtige informationer.

Under en kanalisering kan optræde navnet på det væsen, som lysstrømmen kommer fra, som om det er dette væsen selv, der er tilstede og taler – f.eks. som om det er Jesus selv, der taler. I de fleste tilfælde ville det være mest nøjagtigt at sige “Jeg er lysstrømmen fra Jesus”, “Jeg er en emanation af Jesus”, “Jeg er en vibration fra Jesus”, “jeg er en engel, der virker i Jesu aura og i Hans navn” eller “jeg er et led i den kæde af væsener, der formidler Jesu kærlighed og forståelse”. Undertiden er afsenderen tydeligvis en gruppe af væsener fra engleriget og/eller fra en indre asram og/eller fra rumfolket. Hemmeligheden ved afsenderens identitet forstås først, når vi forstår, hvorledes væsen kan virke inden i væsen gennem samme essens.

Personlighedskanalisering

En kanalisering kan være skabt af modtageren på den måde, at der ikke er højere væsener direkte indvolveret i kanaliseringen. Modtageren stiller ind på lysstrømmen fra et bestemt højere væsen – f.eks. Jesus eller Ærkeenglen Gabriel – beder om en indre kommunikation, gør sig receptiv og derefter former i ord, hvad lysstrømmen indeholder af budskaber og informationer.

Der kan således holdes små taler udgivet for at komme fra f.eks. Kristus, uden at hverken Kristus eller nogle af Hans engle eller disciple er direkte indvolveret i talen. En sådan ubeskyttet kanalisering kan kaldes personlighedskanalisering, idet den foregår på den modtagende personligheds eget plan og uden beskyttelse fra rumfolk, engle eller de indre asramer.

Da modtagerens egen vilje og ønske (bevidst eller ubevidst) er stærkt medvirkende, er denne form for kanalisering under særlig stor fare for forvrængning og for indblanding fra de bevidste negative kræfter eller fra ubevidste astrale væsener. Den er ikke ønsket fra Hierarkiets side.

Inspiration

Ved inspiration er modtageren selv aktiv på den måde, at hans/hendes mentale legeme på det indre plan selv har den viden, der kommer som en inspiration, eller det er så tæt knyttet ind i den del af Guds universelle tankesind, at det uden en direkte telepatisk afsender kan hente informationen. Undertiden skabes en mellemform, hvor man undervises på de indre planer gennem billeder og højere perspektiver.

Inspiration indeholder en indre forståelse eller oplevelse, som indbygges i modtagerens indre legemer, og som er resultatet af egne erfaringer og egen vækst gennem mange inkarnationer. Gennem inspiration åbnes noget af dagsbevidstheden for det perspektiv som man har, når man ikke er inkarneret. Gennem inspiration kan man få indsigter f.eks. om Den Nye Kristusimpuls eller om Guds nåde, som kommer som en stærk indre fornemmelse eller forståelse, uden at man får helt klare dagsbevidste oplevelser herom. Inspireret viden kan komme via den undervisning, som man kan deltage i på åndelige universiteter om natten, men som man ikke direkte erindrer om dagen

Den højeste form for inspiration sker gennem den mystiske enhedsoplevelse, hvor perspektivet er hævet over tid og rum. Erkendelsesmystikere som Martinus kan skifte bevidst fra dagsbevidsthedens plan til det højere mentale plan eller det buddhiske plan og herfra “hente” en overbevidst forståelse, der så kan videregives på det ydre plan.

Kunstnere, filosoffer og religiøse lærere virker ofte gennem egen inspiration, hvor noget af deres væsen ser det højere perspektiv, som de fremstiller på det ydre plan. Eventuelt kan man være tilkoblet et større telepatisk netværk på det lavere eller højere mentale plan.

Disciple træner i at blive inspireret fra deres discipelgruppe i den indre asram, som de tilhører. Gennem optræning af inspiration opstår de højere åndelige evner.

Forvrængning

Under alle fem former kan der ske forvrængninger af den viden, der transmitteres ned. Forvrængningen skyldes som hovedregel, at modtageren ikke er lige så højt udviklet som afsenderen, hvorved der ikke kan opnås en fuld harmonisering og vibrationsmæssig samklang. En anden hyppig årsag til farvning er begrænsninger i modtagerens tankebilleder, universalitet og næstekærlighed. Selv under overstrålinger kan modtagerens virkelighedsforståelse skabe en forvrængning, hvis beskyttelsen er svækket p.g.a. misbrug af åndelig autoritet.

For modtageren er den bedste beskyttelse mod forvrængning daglig meditation som en overgivelse til at blive en ansigtsløs gral, som Gud kan anvende, kombineret med skabelsen af en lysstråle mellem hjertet og Sjælen via de mentale chakraer. Samtidigt må modtageren være yderst agtpågivende over for skjulte motiver om at ville være en åndelig autoritet, om at respekteres og om at ville belære andre. Uforløste ambitioner, uforløst vrede over for menneskeheden, uforløst fanatisme, manglende forståelse for Helligåndens virke, manglende dybde i hjertet og manglende ekspansiv universalitet kan farve budskaberne og gradvist lade de negative kræfter styre mere og mere af dem.

Generelt kan vi se, at vi må leve med, at der er begrænsninger i den telepatiske overførsel af viden fra de højere planer. Gennem disse begrænsninger tilpasses Guddommens undervisning af menneskene til mange udviklingsniveauer og til mange temperamenter. Samtidigt giver begrænsningerne os mulighed for at opleve univers efter univers af mangfoldigheden i Guddommens store legeme, indtil den dag, hvor vi selv er rede til at forstå og opleve i et direkte samvær med Guds hjerte og Guds universelle visdomscenter.