Denne artikel er skrevet af Asger Lorentsen, og den handler om himlens klareste stjerne Sirius, set ud fra en teosofisk synsvinkel. Det vil sige, hvordan den energimæssigt indvirker på vores eget solsystem, Jorden og dens mennesker. Det gælder især i forbindelse med indvielser, og i forbindelse med solengle.

Om Sirius

Sirius er den store livgiver og inspirator bag vort solsystem. Den betragtes som en form for storebror eller storesøster til solen, samtidig med at den har lidt af samme funktion i forhold Solen, som en solengel eller sjæl har i forhold til et menneske. Astronomisk set er Sirius blot en stjerne i lighed med Solen, med den forskel at der er at der er en meget stor sol, som også er en dobbeltsol, idet der er en meget stor sol og en mindre sol, der cirkler tæt omkring hinanden. Set fra den esoteriske synsvinkel er Sirius imidlertid ikke kun dobbeltsolen Sirius, men et større kosmisk væsen, der omslutter ikke bare denne dobbeltsol, men også vor egen sol og et ukendt antal andre sole. Det sandsynlige, set ud fra de fysiske placeringer er, at alle stjerner, der er tæt på vor egen sol, høre til Sirius-systemet. Dette gælder bl.a. Vega, Alfa Centauri og andre stjerne, der er inden for 30 lysår fra vor egen sol. I den esoteriske forståelse kan vi således se Sirius som et kæmpevæsen, som bl.a. vor sol, vore planeter og vis selv lever i. Samtidig er Sirius også et åndeligt kraftcenter med fokus i dobbeltstjernen Sirius. Vi kan således tale om, at Sirius indflydelse er mere eller mindre direkte i de forskellige solsystemer, planeter og væsner, som befinder sig i Siriussystemet.

Undertiden er der mennesker, som får oplevelser af Sirius. Disse oplevelser kan gå på at mærke en indstrømning fra Sirius. De kan også gå på, at man kommer fra Sirius. De kan gå på at være en form for mentalrejse til Sirius. I disse oplevelser kan det være vanskeligt at vide, om der er tale om dobbeltstjernen Sirius, om der er tale om en hellig planet knyttet tæt til selve det centrale fokus på Sirius, eller om der er tale om at være i forbindelse med Sirius i endnu større nedtrapning. Selv nogle af planeterne i vort solsystem kan siges at repræsentere Sirius, idet der kan være et relativt direkte nærvær af Sirius på visse planeter. I Alice A. Bailey litteratur nævnes især Merkur, Uranus, Neptun og Saturn som transformatorer af denne udstrømning fra Sirius. Med hensyn til at stjerne- og englemennesker kan få informationer eller oplevelser om at komme fra Sirius, skal man være opmærksom på, at man kan komme fra eksempelvis Plejaderne og så opholde sig i Sirius-systemet i en længere periode for at tilvænne sig solsystemet. I disse tilfælde er ens oprindelse således ikke Sirius, men et længere ophold på Sirius kan være præget ind i de højere legemer som en Sirius-vibration.

Kvaliteterne på Sirius

Sirius er mestrenes hjemunivers, idet alle, der tager mesterindvielsen på Jorden, bliver først indviet i Siriuslogen. Sirius står bag hele indvielsessystemet og bag Hierarkiet på Jorden. Derfor har en mester som Djwahl Kuhl megen forbindelse med Sirius og megen forståelse for hvilken indflydelse Sirius har i vort solsystem og i Hierarkiets arbejde. En amerikansk kvinde ved navn Temple Richmond har sat sig for at samle stort set alt, hvad der står i samtlige Alice A. Bailey bøgerne om Sirius. Hendes bog ”Sirius” udkom i 1997. Denne bog er en guldgrube for alle, der interesserer sig for viden om Sirius, der er videregivet i Alice A. Bailey litteraturen. Den er uhyre informativ og detaljeret, men den appellerer mere til hovedets forståelse end til hjertets intuition. I artiklen ”Solengle,” har jeg gengivet en af mine egne oplevelser om Sirius. Denne oplevelse supplerer i det følgende den viden og de informationer, som er baseret på Temple Richmonds bog.

Kærlighed/visdom

Den mest centrale forståelse af Sirius kvaliteter er, at Sirius i forhold til solsystemet repræsenterer kombinationen af kærlighed og visdom. Temple Richmond søger at se Sirius som et stort kosmisk hjerte, medens min egne fornemmele og oplevelse er, at Sirius mere er karakteriseret ved guddommelig visdom end ved guddommelig kærlighed. Jeg har således en intuition om, at Sirius har præget Østen mere, end den har præget Vesten, og at dens styrke netop ligger i kombinationen af kærlighed og visdom. Dette skal ses i sammenhæng med, at Sirius i forhold til den større logos har det speciale at opbygge det mentale plan. Dvs. at i alt, hvad Sirius står for, er der en stærk farvning af det kosmisk mentale plan. Dette betyder, at Sirius indeholder en balance mellem den kosmiske skabende intelligens og den kosmiske sjælskvalitet, som ytrer sig på det højere mentale plan, og som er til stede i den tolvbladede egoiske lotus på dette plan. I forhold til Jorden og solsystemet står Sirius for sjælsindstrømning som kærlighed/visdom. Med denne buddhiske 2. strålekvalitet må det forvente at være farvet af Sirius egen grundvibration på det kosmisk mentale plan.

Frihed og ekspansion

Kvaliteten frihed er meget fremherskende på Sirius. Friheden er først og fremmest frihed i forhold til kosmisk/fysiske og kosmisk/astrale begrænsninger. Sirius udsender en vibration af opløftelse, ekspansion og frihed, som kan give en forståelse af, at slørenes verden er ganske unødvendig, og at vi først har fundet vor virkelige identitet, når vi kan leve uden slør, uden personlighedens begrænsninger og uden at være begrænset af tid og rum. Det er frihedsenergien, der ligger bag indvielsessystemet på Jorden. Det er frihedsenergien, som hjælper mestrene til at holde sig fri af Jordens og menneskehedens tyngde, og det er frihedsenergien, der giver mestrene evnen til at frigøres fra Jordens ring. Alle de stjernemennesker og englemennesker, som kender til Sirius energien indefra, vil føle sig draget af den vældige ekspensions- og letheds kraft, som frihedsenergien giver.

På side 346/347 har Temple Richmond skabt en oversigt over alle Sirius kvaliteter og opgaver. Fra denne liste kan nævnes, at Sirius udtrykker en fri form for universel kærlighed, Sirius står for sjælen eller kristusprincippet. Sirius hjælper med at skabe den form for intuition, som stimulerer den højere gruppebevidsthed. Sirius hjælper med åndelig skelneevne, og Sirius er med til at stimulerer åndelige missioner. Sirius indeholder en kraft, der kan skabe forening og enhed. Sirius hjælper med at frigøre bevidstheden fra formen. Sirius hjælper med at skabe den planetariske anthakarana. Og står bag hovedparten af Hierarkiets arbejde.

Sirius stimulerer Hierarkiet

Sirius hjælper med at gennemtrænge de slør, som holder menneskene fast i adskillelse. Sirius er en hjælper af den kosmiske Kristus og udtrykker især den anden og den fjerde stråle. Sirius er en hjembase for Hierarkiet på Jorden, samtidig med at den står bag Hierarkiets skabelse på Jorden og hele indvielsesvejen på Jorden. Under forberedelserne til den anden, den fjerde og den sjette indvielse anvendes Sirius strømme af Hierarkiet. Sirius står også bag frimureriet på Jorden og vil utvivlsomt få større indflydelse i Vandbærerens Tidsalder, hvor hele indvielsessystemet bliver meget mere udbredt. Sirius er forbundet med det kosmisk men tale plan og er således også stimulator af det mentale princip i menneskeheden. Det er ligefrem sådan, at visse mestre tager videre træning på Sirius for at udvikle højere mentale evner. Sirius er det fokus, der styrer den karmiske lov i alle solsystemer i Sirius-systemet. Det er således fra Sirius, at menneskeheden grundlæggende skæbne tilrettelægges, og Det Karmiske Råd på Jorden er eksponent for et endnu større karmisk råd på Sirius. De større avatarer, der optræder på Jorden, er sirius indviede. Sirius er således en vældig ressource bag Det Store Hvide Broderskab, og Hierarkiet kan samarbejde med eller trække på mange vældige guddommelige væsner fra Sirius. I virkeligheden opfatter Hierarkiet på Jorden sig som en underafdeling af Siriuslogen.

Vejen til Sirius

Vejen til Sirius kan beskrives på tre niveauer. Mange stjernemennesker og englemennesker oplever, at de har en form for naturlig indgang til Sirius, idet de oplever eller fornemmer, at de kommer fra delunivers i Sirius. Det vil i visse tilfælde være en intuitiv tilgang til dette delunivers, og derved til dette univers afspejling af selve Sirius vibrationen. Nogle søger ligefrem at lave en form for stjernerejse, så de kan besøge deres hjemmeunivers i Sirius systemet, og for disse er vejen til Sirius da en vej til deres hjemmeunivers. Nogle stjernemennesker er opmærksomme på, at Sirius snarer er en stjerneport, som de passerer igennem for at komme til andre områder af den endnu større kosmiske logos, hvori deres hjemmeunivers eventuelt findes – f.eks. på Plejaderne.

På det næste åndelige niveau skabes der en mere direkte åbning til selve Sirius som det store åndelige fokus. Denne åbning sker ved den tredje indvielse, hvor den indviede på Jorden bliver medlem af Den Blå Loge på Sirius. Det angives således i Alice A. Baileys litteratur, at et menneske først kan få adgang til selve Sirius energi umiddelbart før den tredje indvielse.

Det tredje niveau af adgang til Sirius opstår ved den femte indvielse, hvor mestrene på Jorden samtidig bliver en første indviet i Den Hvide Loge på Sirius. Den femte indvielse på Jorden skaber en begyndende åbning tilde såkaldte kosmiske veje. Ved den sjette indvielse skal vejen vælges, og mange indviede fortsætter derved bort fra Jordens udviklingsvej til forskellige særlige udviklingsveje og opgaver andre steder i vor kosmiske Logos.

Den fjerde af disse veje kaldes for ”Vejen til Sirius.” Her følger en beskrivelse af denne vej, der er et sammendrag fra Alice A, Baileys bog ”Strålerne og indvielserne” side 401/431 og ”En afhandling om kosmisk ild” side 1134/1154. Sammendraget er også gengivet i bogen ”Hjertets Visdom.”

Den fjerde vej: Vejen til Sirius

Vejen til Sirius er så almindelig, at det siges, at de fleste mestre går denne vej. Samtidig beskrives den som den mest gådefulde. Dette skyldes, at der er en forbindelse mellem Sirius og Plejaderne svarende til forbindelsen mellem det højere mentale og det lavere mentale kosmiske tankesind. Eksempelvis sender Sirius en stor del af sine impulser til vort solsystem gennem Plejaderne. 80 % af ”Medfølelsens Herre,” som eksempelvis Serapis Bay og mesteren Jesus, vælger Vejen til Sirius. Det beskrives også, at de mystikere fra Vesten, der er inkarneret i løbet af de sidste 1000 år, tilhører en bestemt gruppe, der har en forkærlighed for denne vej.

Den fjerde vejs kendetegn kaldes for ”kosmisk henrykkelse og rytmisk salighed.” (Kosmisk ild side 1148). Den fjerde vejs adepter beskrives også som ”roterende hjul, der drejer ind i sig selv og finder den åbne dør til fuldendt salighed.” (Kosmisk ild side 1149).

En af opgaverne for dem, der vælger Siriusvejen, er at træne indviede, der bliver medlem af Den Blå Loge på Sirius. Indviede på Jorden kan indgå i denne loge fra den tredje indvielse. En af grundene til, at så mange mestre fra vor planet tager vejen til Sirius er, at der er et numerisk forhold mellem det fjerde naturrige, menneskeheden og den fjerde vej. En anden årsag er, at der er en ældgammel forbindelse mellem Sanat Kumara og Sirius. I virkeligheden er der en tæt relation mellem hele vort planetariske hierarki, Sirius og Solens Hjerte.

Indstrømningen fra solen Sirius kommer direkte ind i Hierarkiet uden om Shamballa. Denne indstrømning bærer det buddhiske princip, dvs. den kosmiske kærlighed/visdom i sig. Den store påvirkning af den anden stråle i vort solsystem er således en væsentlig årsag til, at så mange mestre fra jorden tager Sirius-vejen.

Strømmen fra den fjerde vej er i virkeligheden så omfattende, at alt arbejde i Den Store Hvide Loge på vor jord styres fra Sirius. Denne indstrømning af kosmisk kærlighed/visdom blev meget forstærket da Kristus for 2000 år siden åbenbarede Gud som kærlighed for menneskene. Kristus er således et højt udviklet udtryk for Sirius-indvielsen, og når han er færdig med sine hierarkiske forpligtigelser på Jorden, vil han til sin tid drage til Sirius. Den samme vej var bestemt for Buddha, men hans nye valg kan føre ham ind i en anden udvikling. Udover at stå for kærlighed/visdom står den fjerde vej for princippet frihed. Dette er en væsentlig årsag til, at visdommens mestre på Jorden arbejder med frigørelse.

Kærlig hilsen, Asger Lorentsen

 

Bøger der relaterer til denne artikel:
Astrallegemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Den Æteriske Dublet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoteriske Center Forlag
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoteriske Center Forlag
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoteriske Center Forlag
Kausal legemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoteriske Center Forlag
Stjerne og Englemennesker. Asger Lorentsen. Den Gyldne Cirkels Forlag
Mentallegemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Strålerne og indvielserne. Alice A. Bailey. Esoteriske Center Forlag
Solsystemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne

NB.
I artiklen ”Solengle” beskriver Asger hans egne oplevelser af Sirius og solengle. Der er også omtalt andre personers oplevelser af solengle.

Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.
Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.