Denne artikel er en beretning om Shamballa og Sanat Kumara. Den teosofiske lære hævder: Der er tre store åndelige centre på jorden: Shamballa, Hierarkiet og Menneskeheden. Hierarkiet er beskrevet nærmere i en særskilt artikel. Udover de tre omtalte centre, er der adskillige andre mindre centre. Der er også flere andre hierarkier end Hierarkiet.

Begrebet og navnet Shamballa stammer fra buddhismen, men er også nævnt i ældre hinduistiske skrifter. Det kan oversættes til: Lyksalighedens land/et roligt og fredfyldt sted. Shambhala visionen, som den kendes i dag, er en flere tusinde år gammel inspireret visdom. Det er en grundlæggende visdom, der handler om; at leve en god og meningsfuld tilværelse, som også kommer andre væsner til gavn. Det er menneskets rigdom.

Myten om Shangri-La hævdes at være inspireret af Shambhala visionen. Forfatteren James Hiltons kendte roman ”Tabte Horisonter” fra 1933 handler om Shangri-La. Roman danner også grundlagt for en film af samme navn. Man kan med fuld ret kalde Shangri-La for Vestens kælenavn for Shamballa.

Der findes også et Tibetansk folkesagn om Shambhala. Den lyder: Der kommer en tid, hvor alt liv på jorden er i fare, og barbariske magter har rejst sig. På dette tidspunkt, hvor jordens fremtid hænger i den tyndeste tråd, da kommer Shambhalas rige til syne. For at fjerne faren må Shambhalas krigere gå ind i magtens korridorer, hvor beslutningerne træffes. Deres våben er medfølelse og indsigt, for de ved, at slaget ikke står mellem gode og dårlige mennesker, men at grænsen mellem godt og ondt går gennem hvert menneskes hjerte.

Nu vil nogen måske spørge: Hvad kan der mere siges om krigere uden våben? Her følger mit bud på, hvem de kan være:
– Krigere der vil ind i hjerteland, er krigere uden våben.
– Krigere uden våben er ædle krigere.
– Krigere uden våben er parat til at tale, når andre tie på grund af ligegyldighed, uvidenhed, grådighed eller sløvhed.
– Krigere uden våben er parate til at træde frem, når andre holder sig tilbage på grund af frygt eller magtesløshed.
– Krigere uden våben har med stor sandsynlighed haft inkarnationer i Tibet eller Nordindien.
– Krigere uden våben går viljens vej, og drivkraften er stråle 1.
– Krigere uden våben ønsker retfærdighed uden brug af vold.

Jeg er helt klar over, at der ikke findes ret mange af denne type mennesker, men der findes nogen.

Nok om krigere uden våben. I nogen teosofiske skrifter bruges ordene: Shambhala eller Shambala, men det er ord for det samme begreb. H. P. Blavatsky bruger bl.a. ordet Shambhala, men vægter ikke dette begreb særligt højt. Til gengæld vægter Alice A. Bailey begrebet Shamballa højt. Hun skriver:

– Shamballa er åndelig virkelighed i jodens æteriske plan. Et center hvorfra Sanat Kumara arbejder. Videre skriver hun: Det er et åndeligt kraftcenter på det æteriske plan, der findes over Gobi-ørknen. Herfra fordeler Sanat Kumara og hans hjælpere deres energi – stråle et. Sanat Kumara kaldes også Verden Herre.
– Om Shamballas tilblivelse skriver hun: For ca. sytten millioner år siden (Shamballa tonede frem for ca. atten million år siden), blev det besluttet, at organisation og et hovedkvarter for mysterierne skulle oprettes på det tætte fysiske plan, og at en gruppe af adepter og chohaner skulle fungere i tætte fysiske legemer og således møde den hurtigt opvågnende menneskeheds behov.
– Videre skriver hun: ”Shamballa, hvor de (Sanat Kumara og hans hjælpere) bor, findes i fysisk stof ligesom kumaraerne, men det er stof fra det fysiske plans højere æteriske underplaner, og først når mennesket har udviklet æterisk syn, vil mysteriet hinsides Himalaya bjergene blive åbenbaret. Den mest tydelige og magtfulde stråle i verden i dag er den første stråle for vilje eller magt… Det er den kraft, der strømmer ind i verden fra det vigtigste verdenscenter Shamballa. Kendskabet til Shamballa er ikke stort… Kun to gange før i menneskehedens historie har denne Shamballa-energi gjort sin indflydelse gældende og sin tilstedeværelse mærkbar gennem de vældige forandringer, der fandt sted:

1. Da den første store menneskelige krise fandt sted i tiden for individualisering af mennesket i det gamle Lemurien.
2. Ved den tid, hvor den store strid fandt sted mellem ”Lysets Herre” og ”Materialismens Herre” i det gamle Atlantis.

Her ser vi: Alice A. Bailey oplyser os om, at Lemurien og Atlantis er tidsepoker. Samtidig hævder hun, at Lemurien og Atlantis var fysiske steder, og dermed kendsgerninger. Konklusion: Hverken Lemurien eller Atlantis er sagnlande, som nogen påstår.

– Videre skriver Alice A. Bailey: Denne lidet kendte guddommelige energi strømmer nu ud fra det hellige center. Det har i sig den energi, som ligger bag den nuværende verdenskrise. Det er guds vilje til at skabe visse radikale og øjeblikkelige forandringer i menneskehedens bevidsthed, som fuldstændig vil ændre menneskets indstilling til livet og dets forståelse af de åndelige, esoteriske og subjektive livskvaliteter. Det er denne kraft, som (i forbindelse med anden stråles kræfter) vil tilvejebringe den vældige krise – nær forstående i menneskehedens bevidsthed – som vi kalder den anden krise, menneskehedens indvielse i tidsaldrenes mysterium og i det, der har været skjult fra begyndelsen.

Jeg vil minde jer om, at brugen af første stråles energi uundgåeligt betyder ødelæggelser i de første stadier, men fusion og sammensmeltning i de senere og sidste stadier. Hvis I ser på verdens nationer i dag fra denne synsvinkel, vil I se denne Shamballa-viljesenergi komme kraftigt til udtryk gennem visse store, fremtrædende personligheders virksomhed. Shamballas herre udsender i denne kritiske time denne dynamiske energi af kærlighed til livsaspektet og ud fra sin forståelse af planen såvel som af kærlighed til menneskeheden. Den er formødelæggende og bringer død over de materielle former og organisationer, der hindre det guddommelige livs frie udtryk, for de modsætter sig den nye kultur og forhindre den kommende civilisation frø i at udfolde sig

Som jeg tolker det: Så oplyser Alice A. Bailey/Tibetaneren os om, at Shamballas energi blev sluppet løs for tredje gang og kulminerede med første og anden verdenskrig. (Alice A. Bailey citaterne er fra Bogen: Stof til eftertanke side 433/434/435).

I en artikel i magasinet Nordens Stjerne nr. 9. april 2000 skriver Asger Lorentsen: Når vi studerer denne tredje gang nærmere i Alice A. Baileys litteratur, kan vi se, at denne tredje gang er beskrevet som en periode, der startede i 1825, og som endnu ikke er slut. Senere i artiklen skriver han, at der også har været en 4. og 5. udstrømning. I forhold til Søren Hauge
Fremhæver Asger nogle helt andre argumenter for de to indstrømninger.

I bogen ”Levende Visdom” hævder Søren Hauge, der har været en 4. og 5 udstrømning.
– Den fjerde udstrømning fandt sted i 1975. Den kom til udtryk ved fremkomsten af den holistiske tankegang. Våbenkapløbets afslutning, Berlinmurens fald og kollapset af USSR.
– Den femte udstrømning fandt sted i 2000. Det udløste hændelsen d. 11. sept. 2001.

Du kan læse mere om disse udstrømninger på side 452 i Sørens bog ”Levende Visdom.”

Mit personlige bud er: De omtalte hændelser skyldes ganske rigtigt stråle et. Jeg mener ikke; der direkte har været en 4.og 5. udstrømning. Jeg vil hævde: Der er stadig tale om den tredje udstrømning, der begyndte i 1825. Det er en langstrakt affære, hvor dosseringen af strålen variere over tid. Hvad angår våbenkapløbets afslutning, Berlinmurens fald og kollapset af USSR så har disse processer været understøttet af flere Mestre og højt indviede sjæle, der har eller har haft et legeme i inkarnation. Det må heller ikke glemmes: Shamballakraften indeholder tre underordnede energier: En destruktionens energi, en renselse energi og en organisationens energi.

Videre skriver Alice A. Bailey… Hierarkiets problem for tiden (Formentlig midt i trediverne) er at skabe en klog og hensigtsmæssig sammenblanding af Shamballas og Hierarkiets energier for derved at begrænse ødelæggelserne og bringe den konstruktive ånd i forgrunden og sætte den anden stråles opbyggende og rehabiliterende kræfter i gang. Shamballa-energien forbereder vejen for Hierarkiets energi. Sådan har det været fra tidernes morgen, men Hierarkiets cykler har i den senere tid (relativt ”senere”) ikke svaret til Shamballas, som er sjældne og kommer med lange mellemrum. I tidens løb vil Shamballa-kraftens indvirkning blive hyppigere, fordi mennesker vil udvikle styrke til at udholde og modstå den. Hidtil har det været for farlig en energi at anvende for menneskeheden, og resultaterne har været ødelæggende, undtagen i den første store krise i lemurisk tid. Dens virkninger har derfor næsten helt og holdent været begrænset til Hierarkiet, hvis medlemmer er udrustet til at håndterer og assimilere den korrekt og tillige bruge den til menneskehedens gavn. Nu vover man at eksperimentet med at lade mennesket modtage den og dens udvikling uden Hierarkiets mellemkomst…

Nu vil nogen måske spørge: Hvordan har Shamballa og Hierarkiet taklet det rejste energi problem? Det giver Lucille Cederkrans (1921/1984) et svar på… Hierarkiet har skabt en ny ashram, med det formål at forene første, anden og syvende stråle i en synteseenergi, som skal frembringe den ny civilisation. Om denne energi skriver hun: ”Synteseenergien er en ny energi, en ny kraft, et nyt stof. Dens formål er skabelsen af en ny civilisation, som vil bringe den evolutionære plan for menneskeheden i manifestation… Videre fortsætter hun: Energiens primære kvaliteter er firdimensionale og således meget vanskelige at definerer eller beskrive. Den både udstråler og absorberer på samme tid og skaber dermed en bevægelse og en formidling af bevægelse, som umiddelbart sidestiller de ekstreme modsætninger… Videre fortsætter hun om energiens virkning: Ekstrem konflikt, efterfulgt af hastig evolutionær forandring. Det vil komme til udtryk overalt, hvor synteseenergien anvendes…”

Du kan læse meget mere om dette i bogen: Indtryk fra ashrammen, af Lucille Cedercrans, hvorfra citatet stammer. Er det resultatet af denne energi påvirkning, vi har oplevet fra år 2000 og frem?
Ultra kort om Shamballa, det er stedet hvor Guds vilje er kendt. Man kan også sige, det er stedet, hvor planen for jordens udvikling findes. Nu vil nogen nok spørge: Hvem nærmere er Sanat Kumara som Alice A. Bailey omtaler?

Sanat Kumara

Ordet stammer fra sanskrit, og kan oversættes til evig ungdom. I åndsvidenskabelig sammenhæng er Sanat Kumara navnet på ”Verdens Herre.” Han kendes også under navnet ”Jordens indre konge.”

Om Sanat Kumara skriver Alice A. Bailey: I spidsen for verdens anliggender og som den, der styrer enhver enhed og leder al evolution, står kongen, Verdens Herre, Sanat Kumara… I samarbejde med ham optræder som hans rådgivere tre personligheder kaldet Pratyeka Buddhaer eller Aktivitets Buddhaer. Disse fire er legemliggørelsen af aktiv, intelligent og kærlig vilje… Tilbagetrukne og esoterisk står der yderligere tre kumaraer omkring verdens Herre. Tilsammen udgør de den planetariske manifestations syvtal.

Videre skriver hun: Verdens Herre, Den ene Indvier, han, som i bibelen kaldes ”Den gamle af Dage” og i de hinduistiske hellige skrifter ”Den første Kumara,” han er Sanat Kumara, som fra sin trone i Shambala i Gobi ørkenen præsidere over mestrenes loge og står for styret i alle tre afdelinger. I nogen hellige skrifter er han blevet kaldt ”Det store Offer,” da han har valgt at overvåge menneskers og devaers evolution, indtil alle er blevet ”frelst” i okkult henseende. Det er ham som bestemmer ”forfremmelserne” i de forskellige afdelinger, og som afgør, hvem der skal overtage de ledige embeder; ham er det, som fire gange om året bevilger det, som skal gøres for at fremme evolutionens mål. (Citatet stammer fra bogen: Stof til eftertanke side 423).

Det Alice A. Bailey her skriver er lidt kryptisk. For det første bruger hun ordene: Indtil alle er blevet ”frelst” i okkult henseende. Som jeg ser det, så handler det om at blive oplyst. Glem alt om det ”frelste” og okkulte, der er intet okkult i at blive oplyst. Oplysning handler ganske enkelt om bevidstheds udvidelser for det enkelte menneske – at gå Vejen. Formålet med det er; at tjene menneskeheden – verdenstjeneste.

Lad os prøver at anskue det hun skriver i en moderne tankegang. Sanat Kumara er leder af Shamballa. Hvis vi forestiller os; at Jorden er en stor moderne og global virksomhed, så udgør Shamballa bestyrelsen, med Sanat Kumara som formand. Til sin hjælp har han nogle bestyrelsesmedlemmer. (Læs; væsner der fordeler energi målrettet).

Næste led i kæden er Hierarkiet. Det svare til direktionen, med en administrerende direktør i spidsen og adskillige underordnede fag direktører, mellemledere osv. Direktøren er verdenslæreren, nogen siger det er Kristus, andre siger det er Maitreya eller Buddha. Derefter følger flere fag direktører, med navne som Manuen, Civilisationen Herre, Jesus og derefter Mestre med navne som: Kuthumi, Lanto, Paul Venetianeren, Serapis Bay, Hilarion, Nada, Saint – Germain og Tibetaneren. Der kunne nævnes mange flere.

Det var Sanat Kumara, der etablerede det, vi dag kalder indvielsesvejen eller blot Vejen. Det er den sikreste og mest effektive metode til åndelig udvikling.

Om Sanat Kumara skriver A.D.K. Luk

Sanat Kumara overtog hvervet efter Shri Magra, den tidligere Verdens Herre og har beholdt dette embede i meget lang tid.

Kumara er en titel, der betyder Hersker eller Fyrste. De syv Kumaraer (Flammeherrerne fra Venus) er budbringere fra de syv Elohim fra Centralsolen til Venus. Sanat Kumara kom til Jorden og har opholdt sig i atmosfæren, i det, som nu er en æterisk by over Gobi ørknen. Tre Kumaraer har bistået ham. Han tog aldrig fysisk inkarnation på Jorden, da han var et opstandet væsen og arbejdede i kosmisk egenskab, før han kom for at hjælpe Jorden.

Sanat Kumara kom for tidsaldre siden for at yde Jorden bistand, da den ellers ville være blevet opløst. Han tilbød af egne fri vilje at give det lys, som behøves for at opretholde den og holde den på plads, indtil en tilstrækkelig del af menneskeheden kunne hæves til et punkt, hvor de kunne bære ansvaret med at udsende tilstrækkeligt lys.

Sanat Kumara fik sin frihed den 1. jam. 1956 fra sit eksil på Jorden. Imidlertid indtog han herskerens stilling i vor tid, idet han stadig bistår Jorden, mens han foretager indstillinger og tjeneste på Venus, hans hjem. Han bistår stadig Jorden og dens befolkning med at holde balance i denne forandringsproces, psykisk og kemisk – og også i det indre.

Kilde: Bogen ”Livets Lov” der er udgivet af Den Gyldne Cirkels Forlag i 1999. Forfatter er A.D.K. Luk og oversætter er Poul Kastrup.

Om vibrationer i Shamballa skriver Asger Lorentsen

Medens udtrykket bevidsthed hører hjemme på kærlighed/visdomsplanet, så er udtrykket liv mest relevant for Shamballa. I Shamballas verden er livet så intenst og kraftfuldt, at det udtrykker en endnu større enhed end Hierarkiets enhed. Denne enhedsintensitet kaldes for syntese, og kan sammenlignes med det højeste planetare niveaus af liv bag mangfoldighed.

Alice A. Bailey beskriver Shamballas verden som ”en verden af ren energi, af lys og af dirigeret kraft. Den kan ses som strømme og centre af kraft, der alle skaber et mønster af ophøjet skønhed, og som alle påkalder sjælens og fænomenernes verden. Derfor udgør den på en meget virkelig måde årsagernes og indvielsens verden”

Vejen til Shamballa kan således beskrives som en vej af afsløring efter afsløring, indtil de sidste slør falder bort. Shamballa er således det inderste fokuspunkt for det planetare liv. Dette svarer til, at de syv stråler undervejs til shamballa reduceres til de tre hoved hovedstråler, og i selve Shamballa bliver til den første stråle, strålen for Guds vilje og for livet i sig selv. (Kilde bladet ”Nordens Stjerne nr. 1. jan. 2002).

Det hører med: Når jeg studerer bøger, ser på diagrammer i bøger og ditto på nettet, så er der mange bud på forskellige Mestre, kontra hvilke stilling de varetager. Der er heller ikke nogen form for enighed om, hvordan det samlede system fungerer, og hvilke relationer Mestrene har til hinanden. Mange har en mening om det, men de holdninger og meninger der kommer til udtryk er vidt forskellige, og tit er de modsætningsfyldte.

Hvor har de esoteriske forfattere deres viden fra? Det er desværre alt for sjældent, der henvises til en kilde. De første teosoffer fik deres oplysninger via forskellige transpersonlige oplevelser, og en usædvanlig tæt kontakt med en eller flere Mestre. Mange af nutidens esoteriske forfattere og teosoffer, hvor har de deres oplysninger fra? Joe, det er noget de har læst eller hørt om, og så bygger de videre på det, men er det sandt?

Når du læser esoterisk eller teosofisk litteratur så tænk over det, du læser! Tag ikke alt det du læser eller hører om for givet. Det gælder også det, jeg har skrevet. Det er en god måde at træne sin skelneevne på, og samtidig styrker det ens mentallegeme.

 

Bøger der relaterer til denne artikel:
En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Den gyldne tråd. Natalie N. Banks. Esoterisk Center Forlag
Discipelskab i den nye tidsalder 1. og 2. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Den hemmelige lære. H. P. Blavatsky. Visdomsbøgerne
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indtryk fra ashrammen. Lucille Cedercrans. Kentaur Forlag
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Levende Visdom. Søren Hauge. Lemuel Books
Livets Lov. A.D.K. Luk. Den Gyldne Cirkels Forlag
Stof til Eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag

NB.
Du kan læse yderligere om Shamballa og Sanat Kumara i artiklerne: ”Shamballa indstrømningen år 2000” & ”Det store hvide Broderskabs historie” & ”Hierarkiet.”

Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.
Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen Finn B. Langgaard.