Jordens indre regering kaldes Hierarkiet eller Det Store Hvide Broderskab. Symbolsk kan man sige: Hierarkiet er ”stedet” hvor forskellige planer omsættes. Det er et mellemled mellem den åndelige virkelighed (Shamballa) og menneskeheden. Man kan sige; de skaber en forbindelse mellem menneskeheden og den guddommelige vilje. Det Store Hvide Broderskab er ”stedet” hvor forskellige planer tage en første form. Deres hovedopgave er at inspirere menneskeheden, ved at stimulere og udvikle bevidsthedslivet på jorden. Det Store Hvide Broderskab kaldes også ”Det hellige broderskab” eller ”De helliges samfund.”

Hierarkiet består af Mestre. Begrebet Mester stammer fra hinduismen, og er videreudbygget i teosofien. I dag er mesterbegrebet en væsentlig del af den teosofiskelære. Hierarkiet består af grupperinger af lysvæsner, også kaldet ashrammer, der har lagt det jordiske liv bag dem. For dem er det ikke mere nødvendigt at inkarnere fysisk. I dag vil man kalde dem energistrukturer. De ”bor” og arbejder på det buddhiske eller atmiske plan, og har forbindelse til det mental/kausale plan. På forskellige måder stiller De energikvaliteter, også kaldet stråler, til rådighed for menneskeheden. Fra den anden side ”bader” Mestrene og Hierarkiet os alle i forskellige energier med forskellige kvaliteter.

Nu vil nogen måske spørge: Hvordan arbejder de tre overordnede centre?

Shamballa virker gennem:
– De syv stråler eller de syv ånder foran tronen.
– Visse store formidlere.
– Verdens Herres rådskammer.

Hierarkiet virker gennem:
– De syv store Mestre eller chohaner og deres ashramer.
– De 49 Mestre fra de sekundære ashramer.
– Hele summen af de underordnede ashramer

Menneskeheden virker gennem:
– Disciple og indviede i inkarnation – af alle syv stråletyper.
– Den nye gruppe af verdenstjenere
– Hele summen af humanister, undervisere og mennesker af god vilje.

Grundenergierne kaldes de syv stråler. Der er tre overordnede stråler og fire underordnede stråler. De er kun nævnt her, for at belyse mestrenes arbejde.

De tre overordnede stråler er:
1. Strålen for kraft/vilje og hensigt.
2. Strålen forkærlighed/visdom.
3. Strålen for aktiv og skabende intelligens.

De fire underordnede stråler under den 3. stråle er:
4. Strålen for harmoni gennem konflikt.
5. Strålen for konkret videnskab og viden.
6. Strålen for idealisme og hengivenhed.
7. Strålen for orden og ceremoniel magi.

Andre Mestre vejleder og velsigner enkeltpersoner, samt store og små grupper ved at sende informative tankeformer (Ideer), impulser og vibrationer. Kort sagt: De fordeler energi med forskellige kvaliteter på en yderst intelligent måde. Det er så op til den enkelte fysiske gruppe eller den enkelte indviede eller discipel, at respondere på impulserne.

Helt konkret: Hvad er mestrenes overordnede arbejdsopgaver?
– De medvirker til; at udvikle selvbevidsthed i alle væsner.
– De medvirker til; at udvikle bevidsthed i de tre lavere naturriger.
– De transmitterer den planetariske Logos vilje.
– De er eksempler for menneskeheden.

Ikke hele det planetariske Hierarki er beskæftiget med menneskehedens problemer i den nuværende krisesituation, skønt det er vidende om den igangværende bestræbelse og derfor deltager i rådets planlægning. Der er mange andre aktivitetsretninger, evolutionære hensyn og forpligtigelser, som må løbe parallelt med de nuværende bestræbelser. Arbejdet i forbindelse med andre naturriger (både under- og overmenneskelige) og arbejdet med at forbedre den periode, der følger efter den nuværende krisetid, må fortsætte som sædvanligt. På højere trin inden for den nye gruppe af verdenstjenere repræsenteres de mange afdelinger af hierarkisk virke, men ikke desto mindre er der et stort antal disciple i verden i dag, som på ingen måde er knyttet til de nuværende planer. (Esoterisk psykologi 2. side 671-672).

Hierarkiet har også sine begrænsninger. Om dette udtaler Tibetaneren via Alice A. Baileys litteratur: ”De kan ikke samarbejde med mennesker, hvis tunge er kritisk, hvis ideer og holdninger er separatistiske, og som er meget fanatiske i deres meninger og kommentarer. Dette er en kendsgerning. Jeg søger at få jer til at skole jer selv, til at handle på den rette måde, og begynde med jeres eget liv og det, I personligt giver udtryk for i verden.”

Hierarkiet arbejder udelukkende med den åndelige natur eller med menneskehedens sjæle, og mesteren betragter formen som relativ uden betydning. (Kilde til Hierarkiets arbejdsopgaver. (Stof til eftertanke side 211/212/213.)

Nu vil nogen vil måske spørge:
– Giver mestrene ordre?
Nej, en mester giver ikke ordre eller befalinger endsige forventer lydighed. Mestre åbenbarer planen, og din sjæl åbenbarer din livsplan, dit livsformål eller dit kald. Som person kan du så forholde dig til det.

– Hvordan kontakter man en Mester?
Stil dig til rådighed, og vær indstillet på forandringer.

– Hvornår bliver du selv Mester?
Når du mestrer dine vanskeligheder og udfordringer. Det kan også siges på en anden måde: Du bliver en Mester; når du kender dit lys og mørke. Dette ud fra devisen: Kend dig selv!

Disse tre udtalelser stammer fra min intuitive viden. Det vil sige, ordene dukker op i forbindelse med; jeg skriver på min computer. Andre gange stopper skrivningen, og en indre samtale følger. Derefter klaprer tastaturet.

Om Hierarkiets aktivitet skriver Asger Lorentsen

Hierarkiet søger bl.a. at fremme sit formål over for menneskeheden på tre måder:

– 1. Ved at afpasse gruppers og enkeltindividers inkarnationscykler med helhedens. Dette har bl.a. interesse for de førende personer inden for kultur, religion, videnskab og politik, idet ændringer inden for disse områder skal udføres af individer, der har vilje, evner og et skæbneforløb, som kan anvendes til at udfylde de funktioner, som er nødvendige for, at hele menneskedelens udvikling kan forløbe bedst muligt. Dette sker i tæt samarbejde med den gruppe væsener, der kaldes Karmas Herrer. Eksempelvis skulle tid og sted for Buddhas, Jesu og andre store inspirators banebrydende inkarnationer indpasse i Planen for menneskehedens udvikling.

– 2. Ved at inspirere egnede mennesker, således at de opfanger nye ideer inden for bl.a. kunst, musik, videnskab, religion og politik. Denne inspiration foregår oftest via en telepatisk overførsel fra mentalplanet – eventuelt gennem direkte undervisning om natten. Kun sjældent er modtagerne bevidst om, hvorfra ideerne kommer. På det mentale plan opbygges et telepatisk netværk, således at titusinder kan påvirkes samtidig af en nyorientering i tankegang, tale eller handling.

– 3. Ved at formidle lys til menneskene. Denne funktion er langt mere omfattende, end vi normalt ville forestille os, idet tilførslen af de finere lysenergier har en enorm virkning over for de tungere områder af vor klode og dens aura. De højere lysfrekvenser sendes i afmålte doser igennem klodens mentale og astrale lag udrenses lidt efter lidt disse, således at klodens samlede vibrationer gradvis hæves og evolutionen fremskyndes. Dette vil på længere sigt medføre, at menneskehedens astrale og mentale legemer stiger i vibrationer. Så hele kloden begynder at lyse, efterhånden alle dens åndelige og fysiske cellers mentalitet ændres. Dette foregår over meget lange tidsrum, og det foregår med samme slags kampe og kriser, som når det enkelte menneske bliver nød til at ændre mentalitet.

Hierarkiet betragter nøje ændringer i menneskehedens aura for at vurderer, hvilke lysimpulser der vil være gunstige for menneskets udvikling. En stimulering af 2. stråles kærlighedsenergi vil således f.eks. medføre større tilslutning til fredsbevægelser og til enhed i menneskeriget, og mere 7. stråle-energi medføre større internationalisme og gruppebevidsthed. Grænsen for, hvilken hjælp Hierarkiet må give, da den kosmiske lov ikke tillader at presse en højere udvikling ned over lavere udviklede væsner mod disses ønske, medmindre det er nødvendigt at beskytte hele planeten mod overgreb fra menneskeriget. Hierarkiets stimulering af menneskeheden er så omfattende, at vor historie og hele civilisations gradvise udvikling kan siges at være menneskehedens respons på Hierarkiets trinvise nedfældning (implementering) af Planen for Jordens udvikling. (Citaterne er fra Bogen: Menneskets indre univers, side 92/93).

Når jeg skriver som jeg gør, må det ikke tages for mere end det er: Mine tanker om disse instanser. Hvad angår Hierarkiet og Mestre, hviler min udtalelser om dem bl.a. på Alice A. Baileys og Asger Lorentsens litteratur, samt på få andre teosofibøger og ikke mindst internettet. Mine egne transpersonlige oplevelser spiller også en vis rolle.

 

Bøger der har relationer til denne artikel:

De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
En ufuldendt selvbiografi. Alice A. Bailey. Visdomsbøgerne
Esoterisk psykologi 1. og 2. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag.
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Menneskets indre univers. Asger Lorentsen. Forlaget Borgen
Reinkarnation. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Sjælen, livets kvalitet. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Stof til eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Strålerne og indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Teosofien i grundtræk. Geoffrey Hodson. Visdomsbøgerne 2012

NB.
Du kan læse yderligere om Shamballa og Sanat Kumara i artiklerne ”Shamballa og Sanat Kumara” & ”Det store hvide Broderskabs historie” & ”Shamballa indstrømningen år 2000.”
Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.

Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen, Finn B. Langgaard.