Denne artikel handler om det teosofiske begreb: De Sorte Mestre, de kaldes også De Sorte Brødre eller Modstandskræfter. Først nogle korte citater fra Alice A. Baileys litteratur, om dette emne. Derefter følger hvordan Modstandskræfter virker, og et spørgsmål rejses: Er de nødvendige? Så kommer der et afsnit om guruen Sai Baba, det drejer sig om: Tjente han Lyset eller Mørket? Derefter følger et uddrag fra Asger Lorentsens bog ”Det levende verdensbillede.” Her møder Asger en Sort Mester. Derefter præsenteres seks forskellige Sort Mestre og hvordan de arbejder. Artiklen rundes af med et nyt begreb ”Det ondes Godhed” og en række tankefrø/visdomsord om lys/mørke.

Om mørkets kræfter skriver Alice A. Bailey

1. Jeg kan her berøre en sideløbende aktivitet af de kræfter, der arbejder for at forhindre eksternaliseringen af Lysets Hierarki, eftersom en sådan tildragelse uundgåeligt ville betyde øget magt. Som I ved, eksisterer der på det astrale og det mentale plan centre, der kaldes ”mørke centre,” fordi deres aktivitet lægger vægt på manifestations materielle aspekt, og på den materielle substans aktivitet; al energi underordnes rent selvisk formål. Som jeg tidligere har nævnt, arbejder lyskræfterne med den sjæl, der findes skjult i enhver form. De tager sig af gruppeformål og af at grundlægge gudsriget på jorden. De mørke kræfter arbejder med at udtrykke formsiden og med at oprette et kontrolcentrum, der alene beherskes af dem, og som vil tvinge alle levede former i alle naturriger ind under deres specielle befaling. Det er den gamle historie, der kendes fra bibelske udsagn om verdens riger og Kristi Rige, om antikrist magt og Kristi magt. Dette fremkaldte et stort klimaks i de atlantiske tider, skønt Lysets Hierarki sejrede, var det en kneben sejr. Slaget blev udkæmpet på det astrale plan, selvom det på det fysiske plan havde sin modsvarighed i en stor verdenskonflikt, således som den gamle legende fortæller os. Det endte med syndfloden. Lige siden den tid har hadets og adskillelsens sæd været næret, og de tre måder, hvorpå mørkets kræfter søger at beherske menneskeheden, er had, aggression og separatisme. De tre store, åndelige modsvarigheder er kærlighed, uselvisk fordeling og syntese.

De kræfter, der modarbejder det levende kærlighedsprincip, (det som er legemliggjort i Hierarkiet), vinder imidlertid ikke fodfæste i dag, fordi menneskehedens respons på det gode og det, der skabe syntese, sker meget hurtigere og er mere almindelig, end det var tilfældet for få århundrede siden. Der er al mulig grund til at håbe, at det uønskede herredømme stadig vil aftage. De mørke kræfter på det fysiske plan af en gruppe på seks orientalske og seks vesterlandske ledere; de orientalske er de mest erfarne, fordi de racemæssigt er de ældste og derfor de mest erfarne. De arbejder ved at intensiver blændværk og at stimulere de laver psykiske evner. I vor tid angriber de særdeleshed gruppen af verdens disciple og indviede, da denne gruppe er ansvarlig for, at kærligheden udvikles i verden, og at mennesker knyttes sammen i enhedens ånd. Hvis deres angreb ikke lykkes, skulle Hierarkiets eksternalisering blive mulig, og indflydelse af de såkaldte onde kræfter blive mindre.

2. Det stærkeste våben som nu anvendes af ondskabens forende kræfter er kaos, splittelse, mangel på grundlæggende sikkerhed, og som deraf frygt… Hele rytmen i den internationale tænkning må ændres, og det er en langsom og besværlig proces; de onde personligheder som i alle lande er ansvarlig for dette kaos, og denne usikkerhed, må en dag udskiftes med dem, der kan arbejde sammen med den syvende stråle og således frembringe ordnede forhold og skønhed. Citaterne er fra bogen ”Stof til eftertanke” siderne 370/373.

Kommentar: Det stærkeste våben som nu anvendes af ondskabens forende kræfter (læs: De Sorte Brødre) er kaos, splittelse, mangel på grundlæggende sikkerhed, og som deraf frygt… I dagens verden anno 2017 vil jeg hævde: Det Alice A. Bailey her beskriver under punkt 2. er til fulde indtruffet og ses tydeligt, hvis man skuer ud over jordkloden. Det vender jeg tilbage til sidst i artiklen.

Yderligere skriver Alice A. Bailey om de mørke kræfter:

– De onde kræfter var tættere på succes end nogen af jer har drømt om. Deres hensigt var så nær ved at lykkes i 1942, at der var fire måneder, hvor medlemmer af Hierarkiet gjorde alle mulige forberedelser til at trække sig tilbage fra kontakt med menneskeheden for en ubestemt og uforudset periode. Planerne for nærmere kontakt med evolutionsprocessen i de tre verdener og bestræbelsen på at blande og forene de to guddommelige centre – Hierarkiet og menneskeheden – til en samarbejdende helhed, så ud til at være dømt til undergang. Citat fra bogen Hierarkiets Fremtræden side 488.

– Det onde er alt det, der driver mennesket ind i dybere materialisme, som udelukker de højere livsværdier, som opmuntrer til egoisme, som opstiller barriere for rigtige menneskelige relationer, og som stimulerer separatisme, frygt og hævngerrighed. Citat fra bogen Hierarkiets Fremtræden side 189.

Hvordan virker Modstandskræfterne?

– De opflammer angst, had, grusomhed, separatisme og en kritisk holdning.
– De arbejder ved hjælp af vold, terror, tvang, afpresning og løgn.
– De prøver at blokere indstrømningen af alt nyt og livgivende.
– De prøver at hindre forståelsen af den nye tidsalder med dens spirende kultur.
– De arbejder for at monopolisere jordens råstoffer, fødevarer, industriprodukter og energi.
– De prøver at holde folkemasser nede gennem undernæring, fejlernæring og dårlig vilkår.
– De prøver at forhindre oplysning og uddannelse og holde uvidenheden ved magt.
– De er intelligente og total samvittighedsløse, og de findes i alle lande.
– De vænner folk til voldsanvendelse ved at overdænge dem med voldsfilm og krigsreportager.
– De bruger presse, radio og fjernsyn til fordrejning af menneskers opfattelse.
– De skaber angst og panik ved at forudsige nært forestående katastrofer.
– De sorte brødre ledes af Den Sorte Loge, der består at sorte Mestre.

Nu vil nogen måske spørge: Kan man beskytte sig mod modstandskræfter? Ja, det kan man! Her er gengivet en række udsagn om beskyttelse i forhold De Sorte Brødre eller Modstandskræfterne:

– Renhed i alle legemer – virkningsfulde angreb viser, at der er svagheder. Døren til det onde åbnes af mennesket selv.

– Udryddelse af al angst – angst føre til svaghed og svaghed til opløsning, en åbning modstandskræfterne kan trænge igennem.

– En fast og ubøjelig holdning – erkendelse af det negative behøver ikke betyde, at man selv er negativ.

– Ingen overanstrengelse af kroppen – arbejd i en rolig rytme, og leg når det er muligt. Megen søvn og kreativ aktivitet under søvnen.

– Korsets tegn – symbol på forening af ånd og stof. Beskytter mod angreb fra lavere devaer og elementaler. Udføres: Pande – hjerte, højre – venstre.

Udsagnene stammer fra teosoffen, Niels Brøndsteds undervisnings materiale til: ”Den toårige esoteriske skole.”

Er modstandskræfter nødvendige?

Der findes en plan (læs dharma) for hvert enkelt menneske, for menneskeheden, og for planeten Jorden. Lad os kalde jordens plan for: Planen. Hvad nærmere er denne plan? Den er et resultat af udstrømninger fra Gud, hvor lyd/vibration er en sammenbindende kraft, der samtidig driver impulser frem. Derud over er den et resultat af det karmiske princips virke og reinkarnation.

De tre omtalte planer er et udtryk for fremad skridende processer, der handler om fysisk og bevidsthedsmæssig evolution. Hvis nogle af processerne fx bremses eller modarbejders bevidst, er der tale om modstandskræfter. Disse kræfter er blottet for kærlighed, til gengæld er de yderste intelligente. Nu er det jo ikke sådan; hvis du fx møder et mennesker, der tjener modstandskræfterne, så er vedkommende blottet for kærlighed. Den kærlighed han/hun ikke mestre, er de dybe kærlighedsrelationer såsom: Næstekærlighed, alkærlighed og kærlighed til Gud. Den følermæssige kærlighed, det vil sige lysten til sex i forskellige afskygninger, kan til gengæld være stor – mega stor. Det sammen kan kærlighed til og stræben efter magt og materielle værdier være.

Mørkets kræfter arbejder ved at spred had, aggression og separatisme blandt mennesker. Lysets kræfter arbejder ved at sprede kærlighed, uselvisk fordeling og syntese. Det er så op til det enkelte menneske, hvad vedkommende respondere på. Den Sorte loge er aktiv, meget aktiv. Hvis man ser sig omkring, og møder et menneske der er yderst intelligent, men blottet for alkærlighed, næstekærlighed eller kærlighed til Gud, da har du måske mødt et menneske, der repræsentere eller arbejder for Den Sorte Loge. Døm ej, træd varsomt: Det kan også være et menneske, der ikke er særlig udviklet, eller som skal lære nogle specielle karaktertræk. Set over en bred front tror jeg ikke, der findes ret mange personer, der direkte arbejde for Den Sorte Loge. Deres arbejde sker især indirekte. Nu vil nogen måske spørge: Har disse modstandskræfter nogen navne, udover de nævnte i indledningen?

Ja. Den teosofiske lære operer også med begreberne De sorte Mestre, Den Sorte Loge og Det Sorte Broderskab. Sidstnævnte set i relation til Det Hvide Broderskab udgør et overordnet dualistisk princip, der er med til at skabe og udvikle det fysiske og åndelige univers. De Sorte Brødre eller Mestre er altså en nødvendighed. Nogen tale om en ”kamp” der finder sted mellem lys og mørke. I kristen regi taler man om antikrist magt og Kristi magt, eller et verdensrige kontra Kristi rige. Populært sagt: Der finder en kamp sted, om hvilket princip der skal herske på jorden. Er det; det onde eller det gode?

Så et Ja til det indledende spørgsmål.

Det næste afsnit handler om guruen Sai Baba. Her rejses spørgsmålet: Tjente han Mørket eller tjente han Lyset?

Hvem var Sai Baba?

Sai Baba (1926/2011) var en omstridt indisk guru. Han blev født i landsbyen Puttaparti i Indien, og han døde i sin hjemby på grund af sygdom. Hans store tilhængerskare, der på verdensplan tæller flere millioner tilhængere, betragtede ham som et guddommeligt væsen på linje med Buddha og Jesus eller som en avatar. Det vil sige en inkarnation af Gudsprincippet eller Gud på Jorden. Sai Baba så sig selv som en reinkarnation af en tidligere Guru Sai Baba fra Shirdi og den hinduistiske Gud Krishna.

Sai Baba anbefalede at leve et rent liv. Han lagde vægt på den nære forbindelse mellem ham og den enkelte discipel. Sai Baba blev beskyldt for fup og svindel, samt pædofili. Det sidste blev dokumenteret i en tv-dokumentar udsendelse i Danmarks Radio i 2002. Sai Baba var løbende under anklage for kriminelle forhold, men han blev aldrig dømt.

Var Sai Baba en af verdens bedste tryllekunstner? Sai Baba var især kendt for at materialiserer hellig aske, men også ure, smykker og halskæder indgik i Sai Babas mirakler. Den hellige aske strøede han om sig til besøgende i hans ashram Prasanthi Nilayam, der betyder ”Bolig for den højeste fred.”

Var Sai Baba en lys eller sort bror?

Her følger en række udsagn om guruen Sai Baba. Nogen af citaterne tillægger ham mørke sider, og andre gør det stik modsatte. Her følger først tre udsagn der belyser Sai Babas mørke sider:

Calle, kan du sige noget om Sai Baba?
En af mine kolleger i Danmark ringede til mig en dag for en del år tilbage og inviterede mig til at besøge en kreds i Åbenrå, hvor der skulle komme et medie. Min kollega havde forbindelse til en teosofisk lægefamilie. Både manden, kvinden og datteren var læger. Vi ankom til seancen og den velrenommerede læge, nydeligt menneske, kommer ind med et henkogningsglas med et gråt pulver i, henvender sig til mig og siger: ”De er jo clairvoyant, så De må kunne fortælle noget om dette pulver. Han åbnede så glasset, og jeg snusede til det, og det første, jeg tænkte var, det her er falsk, der er noget forkert. Det skulle jeg aldrig have tænkt, for i det samme stod Sai Baba i stuen. Jeg vidste ikke dengang, hvem han var. Fornemmede bare hans tilstedeværelse. De andre så ham ikke. Jeg rakte glasset videre, indtil alle havde snuset til indholdet. Ingen kunne gætte, hvad det var eller hvor det stammede fra. Det duftede meget orientalsk. Lægen fortalte så, at han havde fået det af Sai Baba i Indien. Som sagt kendte jeg ikke rigtig noget til ham. Men i det øjeblik fik alle tilstedeværende, på nær mig, åndenød. De kunne simpelthen ikke trække vejret. Da blev jeg klar over sammenhængen og gik ind og korrigerede min første tanke Derefter kunne alle trække vejret frit.

Da jeg senere gik ind for at se, hvem Sai Baba var, fik jeg et meget broget billede af ham. Han havde nogle beføjelser, men har, sådan som jeg ser det, totalt misbrugt sine evner. Og jo dybere jeg ser det, desto mere begrænset bliver billedet. Det er synd og skam. Senere har jeg direkte haft konfrontationer med hans tankeformer. Nej, jeg har ingen rar fornemmelse af alt det her. Og igen viser det sig jo også på det ydre plan, i form af gurudyrkelse af ham. Han har reduceret sine evner til Gøgl og tryllekunstner magi. Det er ærgerligt. Citatet er fra bogen ”Seeren fra Andalusien, den ny udgave” siderne 257/258. Bogen er skrevet af Lars Muhl.

Fight med Sai Baba:
Døde som nulevende personligheder havde det med at vise sig pludseligt for Calle Montsegur, og det lader til, at Sai Baba har spøgt flere gange i hans selskab. Også Benedikte har sammen med Calle været i selskab med den indiske guru til trods for, at de fysisk befandt sig langt fra hinanden.

Vi sad en aften hos en eller flere bekendte og talte om forskellige lande, som hver har en eller to viende personer, som man kan samle sig om. Så kom vi til at tale om Sai Baba, og jeg sagde, at jeg ikke mente, han var helt ren. Så sagde Calle: ”Pas på! Han står her nu!” Det var helt tydeligt, at han var i rummet som mørk energi. Det føltes som kulde og var voldsomt ubehageligt. Så bad jeg Calle spørge Sai Baba om alle de historier om snyd. ”Benedikt, nu tier du stille. Det taler vi slet ikke om nu, for denne energi er meget voldsom. Man skal ikke sige noget forkert nu.” Så tav jeg. Calle fortale bagefter, at han havde haft en ”lille Fight” med Sai Baba, som så forsvandt, og vi kunne trække vejret frit igen. Så voldsomt var det.

Calle fortalte, at den meget kraftige energi, som Sai Baba besidder, ganske rigtigt ikke er ren. Meget af det, han gør, er spil for galleriet, men han sidder inde med en stor viden og en stor kunnen, som han misbruger. Man behøver ikke holde hof og være guru for at være universernes tjeneste, og det var netop det, den store gurudyrkelse og de store ashrammer, hvor syge folk brugte tonsvis af penge uden at blive raske, Calle tog afstand fra. Hvorfor arbejdede Sai Baba ikke sammen med Mother Therese? Hvorfor hjælper han ikke alle de syge børn i Indien? Han er mørk, men magtfuld. Citatet er fra side 112 i bogen ”En moderne Troldmand, Seeren Calle Montsegur.” Bogen er skrevet af Dorte Kvist.

Selvet.dk Danmarks spirituelle webmagasin skriver om Sai Baba:

Under overskriften ”Sai Baba er bedrager” skriver de:

1. Sai Babas materialisationer er tryllekunster.

2. Sai Baba har udsat mange mennesker for seksuelle overgreb – herunder børn.

Det giver anledning til spørgsmålet: Er han Avatar?

Døm selv – se linkene… Derefter følger 4 videofilm fra You Tube…

Her følger fire citater, der hævder, at Sai Baba ikke tjente mørket:
Citaterne er hentet fra bogen Kali Yuga Odysseen, en åndelig rejse. Den er skrevet af Ross Jackson, dansk/canadisk økonom, forfatter og filantrop. Bogen tager læseren med på en spændende rejse, hvor forfatteren besøger nogen af jordens spirituelle personer.

1. Han (Sai Baba) var ved at genopbygge den indiske nations selvtillid og tro på sig selv. En tro, der var blevet glemt. Han siger: ”Ondskaben inficerer nu alle menneskers hjerter. Jeg må derfor rense menneskeheden for denne ondskab gennem udøvelse af kærlighed. Jeg må drage menneskene til mig og lære dem den rette vej.” Hans plan er at gøre det ved at give nyt liv til principperne i de gamle vedaer – Indiens tidligste hellige skrifter. Efter jordiske normer opbygger han et nyt, parallelt uddannelsessystem fra bunden af, inklusive grundskole, gymnasium, samt uddannelse på universitetsniveau baseret på det, han kalder de ”fem grundpiller,” sandhed, ret levevis, fred, kærlighed og ikke vold. Citat fra side 206 i bogen.

2. Han har offentlig udtalt, at han vil forlade verden i en alder af 96 år og komme igen få år senere som Prema Sai Baba for at færdiggøre det tredje ben i sin nuværende mission, der vil omfatte en spirituel renæssance i verden, som vil have sin rod i Indien. Citat fra side 207 i bogen.

3. Efter et møde med Sai Baba udtaler Ross Jackson: ”Enhver form for tvivl, som jeg måske havde haft omkring Baba, var helt forsvundet efter mødet.” Nu stod tilbage at fordøje det, der var sket og finde betydningen heraf… Citat fra side 210 i bogen.

4. Mange mennesker har oplevet disse (materialisationer) andre steder. For eksempel, på vejen mellem Bangalore til Mysore findes der det enestående tempel i byen Srirangapstnam. Her kan alle, der gør sig del ulejlighed at se efter, opleve to af Sai Babas mirakler ved selvsyn. Selv om jeg ikke selv har været der, har mange omtalt fænomenerne, inklusiv Peter. Det første mirakel er den vedvarende frembringelse af vibuthi på fotografier af forskellige åndelige lærere, inklusiv ham selv og Shirdi Sai Baba. Gæsterne er velkomme til at tage vibuthien med sig hjem, Det andet mirakel er et par medaljoner fra hvilken, der kommer en uendelig strøm af sød nektar. De kan beses på stedet. Man kan aftørre dem med en klud og herefter iagttage, hvordan der på ny begynder at strømme nektar fra dem… Citat fra side 211 i bogen.

Min opfordring lyder: Læs Ross Jacksons bog! Afsnittet om Sai Baba er på 10 sider. Det er generelt meget positivt i forhold til Sai Baba.

Forfatterens møder med mørkets kræfter

Nu vil nogen måske spørge: Finn, har du mødt Sai Baba? Ja. Tre gange har jeg mødt mørke kræfter. De to af gangene var det Sai Baba.

Det første møde med Sai Baba:
Første gang jeg mødte Sai Baba, var i en drøm, hvor jeg fik lyst til at tage kampen op mod ham. Drømmen starter med, at jeg betragter hele Jordkloden, der langsomt drejer rundt i universet. På Jorden er der nogle sorte lysspor eller lysveje. Jeg nærmer mig Jorden og pludselig ser jeg, at der kommer en kortege af store og sorte mercedes biler kørende på en af de sorte lysveje.

Pludselig er jeg nede på Jordkloden, og ser tydeligt en sort og stor lysvej, samt et lille sort lysspor, der går lige forbi, hvor jeg står. Kortegen af sorte mercedes biler svinger op af det lille lysspor og kommer lige imod mig. Jeg står på selv den sorte lysvej, og bilerne kommer lige imod mig. En tanke siger: Bliv stående og kæmp mod det onde, der er på vej. Jeg besinder mig, og træder til side. Kortegen kører forbi mig, mens Sai Baba stirrer ud af vinduet i den forreste bil.

Det andet møde med Sai Baba:
I perioden fra 18. til 25. maj 2009 står der gralssang på programmet. Det foregår på Les Contes, der i dag er et større spirituelt Bed and Breakfast House. Det ligger ved foden af bjerget Montsegur i katharernes gamle landområde i Pyrenæerne. På stedet foregår to kurser samtidig. Et kursus der er ledet af forfatter og healer Lars Muhl, og det handler om gralsvandring. Det andet kursus er ledet af lydhealer Githa Ben-David. Det er hendes kursus, jeg følger. Kurset handler om lydhealing, gralssang og lidt gralsvandring. En af nætter har jeg følgende oplevelse:

Da jeg gik i seng ved 22 tiden, sov jeg hurtigt ind. Pludselig fornemmer jeg, at der er nogen i værelset. Lysvågen på brøkdele af sekunder, åbner jeg øjnene og ser en sort skikkelse, der stå ved sengens fodende, og glor på mig. Jeg betragter ham uden tanker eller følelser, og efter en stund forsvinder han. Hvem han er, var mig ligegyldigt. Til læserens orientering så var det Sai Baba, han var let genkendelig på hans ansigt og frisure.

Lyset tændes, sengen forlades og jeg knæler: Tre gange takkes de blå engle også kaldet keruberne. De kontaktede mig og indgik en aftale med mig i Israel tilbage i 1997. For få minutter siden, stod jeg fast og stolede 100% på deres beskyttelse, og mit højere selv.

Klokken er godt tre, og tanker kommer og tanker går. Indsovning er en umulighed, så det ender med, at jeg står op, trækker gardinet til side, åbner vinduet helt, nyder nattens kølige brise, samt lysets komme, mens kildevand glider ned i en lind strøm sammen med oliven. Den helt enkle og simple glæde ved at være i live er tydelig mærkbar, meget tydelig.

Det må konstateres:

– Sai Baba behersker bilokation. Det vil sige: Han kan være flere steder på samme tid. Det er en meget sjælden evne at besidde. Han var formentlig bevidst til stede, begge steder? Det vil sig i hans hjemby og ashram i Puttaparti Indien og Les Contes i Pyrenæerne.

– Sai Baba var en omstridt religiøs person. Han havde sit eget private palads ”Yajur Temple.” Det hører med, han stod også bag byggeriet af hospitaler og skoler. Efter hans død fandt man store værdier i form af guld, sølv, diamanter, smykker, kostbare klæder, ca. 500 par sko heraf et par guldsandaler, samt adskillige millioner i kontanter. På nettet kan du finde langt flere beretninger om Sai Baba. Nogen af dem er ret uhyggelige, så dem vil jeg ikke omtale. Hans gerninger gennem livet var dybt problematisk. Intet tyder på, at Sai Baba var en af lysets brødre. Hvem og hvad han nærmere var i mørkes regi, det skal være usagt.

Det tredje møde med mørkets kræfter:
Tredje gang mødte jeg en sort broder. Det var under et spirituelt lederkursus, hvor jeg overnattede på kursusstedet. Jeg sov i et kælder værelse, vågnede, stod op, gik i bad og pludselig stod der er en sort skikkelse i en kælderdør. Jeg må sige: Skikkelsen lignede satan, jeg kunne kun se det øverste af skikkelsen i kælderskakten. Jeg kiggede lidt på vedkommende, og en samtale tog form. Jeg fortalte ham, at jeg respekterede hans arbejde som Sort Mester. Som jeg sagde til ham: Dit arbejde er nødvendigt, du er med til at trække sjæle ned i den fysiske materie – involution. Derefter kommer de lyse brødre til, og hjælper sjæle op til en lysverden af andre kaldet evigheden eller paradis. Uden mørke og lys ville det ikke være muligt for mennesker i inkarnation at opleve noget – dualisme. Den sorte broder nikkede, og væk var han. Mødet kan også udlægges på en anden måde. Fik jeg et tilbud om at gå venstrehåndsvejen, men takkede nej? Jeg tror det! Ovennævnte mødeberetning gengiver kun essensen af samtalen. Det vigtigste: Jeg blev ikke grebet af frygt. Bagefter måtte jeg en tur ned på knæ, og takke de, som takkes bør.

I skrivende stund må det blot konstateres, jeg blev prøvet. Jeg gik ikke ind i nogen former for kamp hverken fysik eller psykisk. Den sorte skikkelse lignede på ingen måde Sai Baba. Var det ham? Nej. Det var en Sort Mester! Dette kan skyldes: Jeg har haft flere kristne inkarnationer, hvor jeg bl.a. var med til at udbrede kristendommen. Det var nok en afskedshilsen, for når jeg skuer tilbage til mine tidligere 18 inkarnationer, er jeg ikke i tvivl om, at han har påvirket mig på forskellig måde i tidligere inkarnationer.

Nu vil nogen måske spørge: Er der er andre, der har mødt en sort mester? Ja.

Asger Lorentsen beretter om et møde med en mørk Mester:

I bogen ”Det levende verdensbillede” skriver Asger om et personligt møde med en mørk Mester. Det sker i bogens kapitel ”Den mørke pol på Jorden.”

Asger indleder: For at konkretisere forståelsen af Det Mørke Broderskabs forhold til den lyse pol på Jorden, gengives en usædvanlig kommunikation herom. Den opstod i dec. 2003 i forbindelse med, at jeg indtalte bånd med de udviklingsteknikker, der kaldes Det Gyldne Solprogram, som kan hjælpe åndeligt indstillede mennesker med at komme i en dybere kontakt med den levende strøm fra solvæsenets hjertecenter. En sådan kontakt vil relativ hurtigt kunne vække sjælsbevidstheden til live og hjælpe mange med at leve deres sjælsformål og guddommelige aftaler for deres opgaver på Jorden…

Her følger nogle uddrag/citater fra mødet med Den Mørke Mester:

D.M.M.: Med solprogrammet har du overtrådt vor aftale.

Asger: Hvem er du?

D.M.M: Jeg var den, der fik henrettet Jesus. Og gennem hele kristendommens historie har jeg stået for at stoppe lysets indtrængning.

Asger: Hvad er din opgave på Jorden?

D.M.M.: Jeg har modvirket den kristuskraft, der gik ned ved Golgata, for den kraft blev meget større, end jeg havde regnet med. Jeg ønsker, at mennesket skal udvikle alvor og målrettethed. For meget lys og kærlighed gør, at menneskene ikke tager livet alvorligt. Jeg ønsker, at de skal være jordnære og praktiske i deres livsindstilling. Følelser af åndelig frelsthed får dem til at tage for let på livet.

Asger: Hvorfor interesserer I jer for mit arbejde?

D.M.M.: Vi har stor respekt for dit arbejde, fordi vi har set, hvor vedholdende du har arbejdet gennem 2000 år. Men vi er imod, at I uddanner så mange lysarbejdere, for det var ikke en del af aftalen.

Asger: Hvordan har den balance, der har været mellem lys og mørke i de sidste 2000 år, svaret til den aftale, der har været mellem lys og mørke?

D.M.M.: For 2000 år siden var der megen personlighedsenergi i menneskene. Derfor var det nemt for os at finde meget viljestærke ledere i kirken, som vi kunne stimulere, så de misbrugte deres magt. I næsten alle ledere i kirken, som vi kunne påvirke, blev tærskelvogteren styrket, så disse ledere kunne være med til at skabe alvor og personlighedsenergi i kristendommen. Tilsammen har mørket nok fået lidt for meget indflydelse i forhold til aftalen.

NB. Tærskelvogteren er det aspekt af personligheden, der via egen vilje og ønske om at være noget særligt blokerer eller ”vogter” tærsklen til den universelle kærlighed.

Her indtræder en lille pause i samtalen, hvor Asger formentlig sunder sig lidt. Men samtalen fortsætter:

D.M.M.: Vi har fået en opgave af Gud, og den opgave tager vi meget alvorligt. Vi sætter ind overalt i menneskeheden for at stimulere det, der kan fremme vor opgave. Men vi er ikke grusomme, ondskabsfulde eller hadefulde.

Asger: Hvorfra stammer så herskernes grusomhed, og tortur-bødlernes ønske om at pine?

D.M.M.: Det er i de lavere netværk under vor indflydelse, at mennesker bliver ondskabsfulde, sadistiske etc. Dette skyldes, at de har personligheder, som er præget af begær, og når personligheden tager over, forvrænges vort arbejde.

Asger: Hvor meget kender I til Shamballas plan for de næste 2000 år?

D.M.M.: Vi kender dele af planen og af de forandringer, der skal komme på Jorden.

Asger: Hvor langt er I og Det Hvide Broderskab kommet m.h.t. at lave en ny aftale om balancen mellem lys og mørke i de kommende årtusinder?

D.M.M.: De fleste elementer af en ny aftale er allerede faldet på plads.

Samtalen er fra siderne 124/125 i Asgers bog. Derefter forklarer Asger om hovedlinjen i den nye aftale mellem Det Sorte Broderskab og Det Hvide Broderskab. Her ser vi: Der laves aftaler eller udarbejdes planer for De Sorte Brødres arbejde kontra De Hvide Brødre.

Nu vil nogen måske spørge: Hvem nærmere er De Sorte Mestre?

Seks Sorte Mestre:

Citaterne om de fem første Sorte Mestre er fra Hardy Bennis esoteriske artikel om Modstandeskræfterne, som de kommer til udtryk på Visdoms Nettet. I bogen ”Gennem forhænget” kan du læse meget mere om dette emne. Det er også fra denne bog Hardy Bennis har sin viden. Den sjette sorte mester er den mester som Asger Lorentsen møder og får en samtale med. Det er formentlig også den sorte mester, jeg mødte?

Med ordet ”sort” hentydes der naturligvis ikke til hudfarven, men udelukkende til den pågældendes destruktive natur.

Den første sorte mester:
Denne mester har som speciale at manipulere med de involutionære kræfter. Han er den farligste af de fem, for han har magt over en del af planetens elementale kræfter, der kan bruges til destruktive formål af den mest ødelæggende karakter – på samme måde som det skete på Atlantis. Han forsøger også at politikere, generaler og atomforskere til at foretage så mange atomsprængninger som muligt, for sprængningerne nedbryder det æteriske beskyttelseslag, der omgiver Jorden. Resultatet er, at indstrømmende ultraviolet og radioaktiv stråling kan få katastrofale følger for alt liv på Jorden.

Den anden sorte mester:
Denne mester står bag organisering, produktion og distribution af narkotika og de mange forskellige syntetiske drugs, der medfører, at primært unge menneskers liv ødelægges. Utallige menneskers fysiske inkarnationer og fremtidigt udvikling går til spilde, for narkotika medfører, at æterlegemet bliver så ødelagt, at der ofte skal bruges flere inkarnationer på at ”reparere” disse skader. Spiritus, tobaks- og medicinindustrien bliver på tilsvarende måde brugt til at underminere menneskehedens sundhed.

Den tredje sorte mester:
Denne mester søger at stimulere politikeres og magtfulde lederes svage sider. Korruption og udspekulerede metoder med afpresning, bestikkelse, nepotisme og seksuelle svagheder kan eksempelvis udnyttes til at få i øvrigt gode ledere fjernet fra posten. Det er vigtigt at huske, at alle mennesker har svage sider. Ingen er endnu fuldkomne. Denne mester udnytter svaghederne og forvirrer og vildleder systematisk beslutningstagere via rådgivere og spindoktorer, som kender manipulationens subtile kunst. Et godt redskab er mediernes ensidige fokusering på livets negative sider.

Den fjerde sorte mester:
Denne sorte mester har som speciale at arbejde på at sabotere verdensøkonomien ved at stimulerer tendensen til kapitalophobning og til ulige fordeling at verdens ressourcer. Han inspirer til spekulation og monopolisering. Hæmningsløs konkurrence og profittænkning, som systematisk skævvrider, fastholder og udvikler de enorme uligheder mellem mennesker i verden. Eksempelvis arbejder mesteren på at vedligeholde og forstærke frygtelementet på børsmarkederne. De globale finanskriser viser alt for tydeligt, at grådigheden og egoismen har et fast greb i verdens spekulanter, finans- og bankfolk. Disse karaktersvagheder udnyttes af de mørke kræfter.

Den femte sorte mester:
Denne mester har specialiseret sig i at underminere undervisning og skolevæsen. Børn påvirkes i dag massivt gennem computerspil og videofilm, der ofte bombarderer deres bevidsthed med destruktive og meget voldelige scener. Børn og unge mennesker får indtryk af, at sådan er verden, og forudsætningen for at klare sig i denne verden er egoisme, aggression og vold. Den sorte mester arbejder systematisk på at ødelægge undervisningssystemer, så standarden falder og tiltagende kaos breder sig i klasselokalerne. Målet er at fremme analfabetisme. Desuden arbejder han på at ulandsbistanden forspildes ved at sørge for, at den falder i hænderne på de forkerte og misbruges. Årsagen er, at uvidende, underkuede, fattige mennesker er villige marionetter. Et vigtigt element i hans arbejde er derfor, at fastholde naturvidenskaben i et forældet verdensbillede, der lukker øjnene for den forskning, der beviser, at mennesket levet i et multidimensionalt univers.

Den sjette sorte mester:
Denne mester har specialiseret sig i manipulation af mennesker, der arbejder med udbredelse af religion. Det har han gjort i mere end 2000 år. Det ses klart da Asger spørger den mørke mester: Hvem er du? Svaret lyder: Jeg var den, der fik henrettet Jesus. Og gennem hele kristendommens historie har jeg stået for at stoppe lyset indtrængning. Den Sorte Mester uddyber: Jeg har modvirket den kristuskraft, der gik ned ved Golgata, for den kraft blev meget større, end jeg havde regnet med. Jeg ønsker, at mennesket skal udvikle alvor og målrettethed. For meget lys og kærlighed gør, at menneskene ikke tager livet alvorligt. Jeg ønsker, at de skal være jordnære og praktiske i deres livsindstilling. Følelser af åndelig frelsthed får dem til at tage for let på livet.

Er der tegn på De Sorte Brødres arbejde i dagens verden anno 2017?

Ja, det vil jeg mene! Når jeg har set nyheder i TV eller læst dagens avis, da ser og fornemmer jeg: Had, løgn, korruption, mord, begær efter magt og separatisme for alvor tone frem. Det gælder fx:

– Præsident Rodrigo Duterte i Filippinerne. Hans regime myrder løs på landets befolkning. Hans idol er Hitler.

– Præsident Trump i U.S.A. – en hadets budbringer med alle hans løgne, diktatoriske tendenser, hævntørst og et umætteligt begær efter magt.

– Putins Rusland med hans løgne, mord og propaganda samt hans krigsførelse i Mellemøsten, annekteringen af Krim og bagmand bag oprøret i det østlige Ukraine.

– Statskuppet i Tyrkiet og Erdogans efterfølgende umættelige og modbydelige hævntørst, samt hans autoritære og diktatoriske tendenser. Vil han genoplive Sultanatet?

– Islamisk Stat og alle dens mange morderiske ugerninger.

– EU der er ved at kollapse bl.a. på grund af de store flygtningestrømme, splittede befolkninger i Europa og nationalkonservative højrefløje der styrkes.

– De mange terror begivenheder i Frankrig bl.a. hvor en præst myrdes under en gudstjeneste i en kirke.

– Terrorhandlinger i Tyskland bl.a. i Bayern og Berlin.

– Marine Le Pen i Frankrig med hendes separatistiske og racistiske holdninger, alternative fakta og propaganda.

– Geert Wilders i Holland med hans racistiske holdninger, et brændende had til muslimer og fortaler for en populistisk, stærkt højre orienteret nationalisme.

– Et højrenationalistisk spøgelse går gennem Europa med sit fremmedhad, racisme og splittelse. Det leder tankerne hen på Europa i trediverne. Spøgelset huserer også her i Danmark udtrykt ved Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

– Mange flere lande og personer kunne nævnes. Endelig er der hele jordens klima, der er under stærk forandring til det værre.

Ja: Had, løgn og ondskab stortrives. Modstandskræfterne arbejder på højtryk! Det næste emne relaterer også til de mørke kræfter.

Det ondes godhed:

Jeg vil fremdrage noget nyt, nemlig det ondes godhed. Hvad er så det? Flere af de store verdensreligioner, det gælder især jødedom, kristendom og islam, udgør i dag en barriere for udvikling og global samhørighed på grund af deres separatisme og fundamentalistiske tilbøjeligheder. Nogen få religiøse ledere formår at sætte sig ud over dette, men alt for mange gør det ikke. Flere grupperinger og ledere indenfor de store verdensreligioner er i dag blevet det ondes godhed. Ubevidst optræder eller tjener de i stedet modstandskræfter. De går mod udvikling, samt opdeler og splitter mennesker. Det sker bl.a. ved at dele mennesker op i vantro og troende, eller dem og os. Mange religiøse lederes sind er låst, og deres livsværdier er forældede. De er blevet ekkoer fra en svunden tid. Det er det jeg mener med: En del af de religiøse ledere optræder i dag som det ondes godhed. Kast et blik ud over dagens virkelighed, indenfor det religiøse univers, og du vil støde på sådanne mennesker i flere sammenhænge. Til alle tider har magtsyge og formørkede kræfter/mennesker udnyttet religion for at kontrollere og undertrykke uoplyste befolknings grupper. Nu vil nogen måske spørge: Hvem nærmere er disse religiøse ledere?

Mange religiøse ledere kunne nævnes, jeg har valgt ikke at sætte navne på. Men hvilken grupper snakker vi om? En meget stor del af de mange mennesker der tjener Romerkirken, mange dogmefaste præster og helvedes prædikanter fra de kristne trosretninger, samt flere stormuftier, ayatollaher og muftier, samt flere rabbinere og ortodokse jøder. Det gælder især alle dem, der uden at blinke er med til at sende mennesker i krig, eller selv drager i krig for at udbrede deres religion. Det gælder også dem, der går ind for tortur eller direkte udfører det. De fleste former for krig, især den såkaldte hellige krig, er ikke af det gode: Det er og bliver satans værk for at blive i det religiøse sprog. Det gør det endnu værre, at rabiate kræfter inden for islam udøver vold og terror og påstår; at sådanne ugerninger sker i Allahs navn. En stor vederstyggelighed er de såkaldte selvmordbombere. Al terrorisme, tortur og mord er og bliver terror, også når statsmagter står bag.

Nu vil nogen måske spørge: Findes der religiøse ledere, der handler anderledes? Til det er svaret: Ja!

Jeg vil fremhæve to, der ikke falder ind under begrebet: Det ondes godhed. Det hører med, jeg har mødt dem begge personligt i forskellige sammenhæng.

Dalai Lama:

Kina mishandler i uhørt grad det besatte Tibet, og det Tibetanske folk. Trods det, opfordrer Dalai Lama ikke til vold eller gengældelse, men til fred og fordragelighed. Navnet Dalai Lama betyder direkte oversat: Visdommens Ocean. Han er blevet et verdens symbol på kærlighed/visdom i forhold til levende væsner. For mange er han også en personificering af en fredskultur. Dalai Lama er en rejsende i fred. Selv om han er buddhismens første mand, ligger mission ham fjernt. Han er den nye tids budbringer. Han taler fredens, jordens og menneskehedens sag. Hvad Sokrates var for Athen, er Dalai Lama for hele Jorden. I sin sensommer taler Dalai Lama om, at den næste lama inkarnation kan blive en kvinde. Måske skal vedkommende findes uden for Tibet. Joe, Dalai Lama er åben for forandringer. Hans sind er ikke låst.

Ærkebiskop Desmond Tutu:

Desmond Tutu og Nelson Mandela var de store drivkræfter i kampen mod apartheid i Sydafrika. Desmond Tutus standpunkt var klokke klar: Apartheid skal afskaffes, og uden brug af vold. Han har sammen med Nelson Mandela inspireret menneskeheden til en ny type bevidsthed omkring menneskerettigheder, det vil sige: Forsoning/tilgivelse. En bevidsthed der bryder med hævn og straf. Det skete ved den såkaldte sandheds kommission. Den gik ud på, at dem der havde gjort noget forkert under Apartheid styrte og omvæltningen af samme, kunne blive tilgivet, hvis de fortalte åbent om deres ugerninger. Desmond Tutu er en af verdens store og få freds ikoner – en fredsrebel. I 1984 modtog han Nobels fredspris. Jeg forstår også hvorfor Desmond Tutu er blevet et freds og moral ikon rundt om på jorden. Han lyser op – et medmenneskeligt fyrtårn. Efter hans pensionering er han fortsat en kontroversiel person. Han taler staten Israel imod, i deres behandling af Palæstinenserne. Han gør det samme i forbindelse med Kinas behandling af Tibet og det tibetanske folk. Selv Sydafrikas regering taler han imod, og hævder; de gør ikke nok for at afskaffe fattigdommen.

Tankefrø/visdomsord om lys og mørke:

Lys:

De tænkte ord og tanker er indre lys.

Det indre lys er et transpersonligt lys. Der er verdener af lys, hinsides det fysiske univers.

Det lys du ikke umiddelbart kan se, er prisværdigt.

Dit indre lys vokser ud af mørke – urhavets mørke.

Først når du har mødt dit mørke, kan du se og forstå dit lys.

Glæde tænder lys.

Jo mere lys og kærlighed du oplever, jo tydeligere træder dit eget mørke frem.

Kærlighed spreder lys i mørke.

Lys er ikke kun et biled eller en metafor for evigheden. For dem der kan se, er det indre lys lige så virkeligt som den fysiske verden.

Lys fremkalder fred, selverkendelse og lyksalighed.

Lys indeholder alle det godes muligheder.

Mennesker er som blomster. De stræber mod lys, og åbner sig i sol.

Lys kontra mørke:

Et liv er en vandring mellem lys og mørke.

Først når du både elsker dit lys og mørke, kender du dig selv.

I universet er en intelligent blanding af lyse og mørke energier, der konstant er under forandring – i bevægelse. Symbolsk sagt: Jorden er en scene for kampe mellem lys og mørke.

Ingen lys uden mørke. Ingen mørke ude lys.

Jo længere nede i mørket du har været, jo højere op i lyset kan du komme. Når du er dybt i mørke og erkender, at du intet kan og dog kan alt, da løftes du mod lys.

Nogen beskriver forholdet mellem lys og mørke som en kamp. Det kan det også være og det kan gå hedt til. Mennesket er et redskab i denne kamp, men de har valgmuligheder.

Når du stander i mørke, og tror på lys, da vil du pludselig opleve lys.

Lys og mørke er universelle kræfter med forskellige muligheder og kvaliteter.

Lys og mørke er uundværligt.

Lys skabes ud af mørke, samtidig harmoniserer det skabte lyse mørke.

Lys skinner og udstråler, mørke tiltrækker og holder fast.

Lyse og mørke kræfter virkeliggøres gennem dig.

Mørke gør sine lærlinge til svende. Lys gør sine lærlinge til Mestre.

Mørke og lys er synligt, for dem der vil se.

Mørke og lys kan føles eller mærkes.

Mørke og lys påvirker dine tanker og følelser.

Mørke:
Et menneske rejser fra mørke mod lys – det ekspanderer.

Mød dit mørke med nysgerrighed, og ikke med fordømmelse.

Mørke er en magtfaktor, der virker fristende, tiltrækkende, hurtig og nem.

Mørke er magnetisk. Det holder dig fast, og giver dig mulighed for at vokse.

Mørke er uundværligt, det giver dig jordforbindelse.

Mørke indeholder alle det ondes muligheder.

Når du bekæmper mørke, lukker du bare mere mørke ind i dit sind. Mørke skal oplyses. Hvad oplyser mørke? Bevidsthedens klare lys!

Lysarbejde:
En lysarbejder er et menneske, der besvarer ånden, sjælen eller lysets kald.

En lysarbejder er en åndens gartner, den nye tids formgiver og bygmester.

 

Bøger der relaterer til denne artikel:
Dalai Lama, en autoriseret biografi. Mayank Chhaya. Forlaget Lindhard & Ringhof
En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
En ufuldendt selvbiografi. Alice A. Bailey. Visdomsbøgerne
De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Det levende verdensbillede. Asger Lorentsen. Den Gyldne Cirkels Forlag
Døden, det store eventyr. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
En moderne troldmand, seeren Calle Montsegur. Dorte Kvist. Peopels Press
Esoterisk psykologi, bind 1. og 2. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Fredsrebellen. Den autoriserede biografi om Desmond Tuto. John Allen. Forlaget Aschehoug
Fra intellekt til intuition. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Gennem forhænget. V. P. Neal, Ph. D. & S. Karagulla. T.S. Forlag
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Kali Yuga Odysseen, en åndelig rejse. Ross Jackson. Forlaget Hovedgaden
Karma og dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Kristi tilsynekomst. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Politikens Store Fremmed Ordbog. Politikens Forlag.
Reinkarnation. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Sai Baba, den lovede verdenslærer. Jørgen Hovgaard. Forlaget Blå Lotus
Seeren fra Andalusien, den ny udgave. Lars Muhl. Forlaget Lindhard & Ringhof
Sjælens Leksikon. Donald Watson. Forlaget Gyldendal
Stof til eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Strålerne og indvielserne. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Symbol ordbogen. J. E. Cirlot. Visdomsbøgerne

 

NB.
Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop.
Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.
Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

Kærlig hilsen, Finn B. Langgaard.