Denne artikel er kun en appetit vækker. Hvis du går i gang med at studerer videnskaben om antahkaranaen, vil du på et tidspunkt blive undervist fra de indre planer. Det sker hen af Vejen i takt med, at du gør fremskridt. Hele denne lange oplysningsproces sker ikke i et liv, det foregår p.t. over adskillige liv.

Det skal pointeres; når du læser dette, så får du ikke en manual til bygning af din anthkarana. Det gør du heller ikke, når du læser og studere Alice A. Baileys bøger: ”Undervisning i den nye tidsalder” eller ”Strålerne og indvielserne” eller ”Stof til eftertanke.” I de to første bøger står en del om anthkaranaen. Den sidste bog giver et godt overblik over alle Alice A. Baileys litteratur.

Definition af Antahkaranaen

I teosofien defineres antahkaranaen af Alice A. Bailey som følger:

Antahkaranaen er den bro, som mennesket bygger – gennem meditation, forståelse og sjælens magiske skabende arbejde – mellem de tre aspekter af sindet eller tænkeevnen. Derfor vil hovedformålet med fremtidig undervisning blive:

1. At koordinere og samstemme tænkeevnen og hjernen gennem en korrekt forståelse af menneskets indre konstruktion, især af det æteriske legeme og kraftcentrene.

2. At bygge bro mellem hjerne-tænkeevne-sjæl og således skabe en integreret personlighed, som er et stadigt bedre udtryk for den iboende sjæl.

3. At bygge broen mellem den lavere tænkeevne, sjælen og den højere tænkeevne, således at en oplysning af personligheden bliver mulig.

Før et menneske kan betræde Vejen, må han blive Vejen selv. Antahkaranaen er, symbolsk udtrykt, Vejen. Dette er en af den esoteriske videnskabs paradokser. Citaterne er fra bogen ”Stof til eftertanke” side 29. Så langt Alice A. Bailey i første omgang.

Er disse udsagn af Alice A. Bailey stadig gyldig? Er der sket en udvikling, siden hun formulerede ovennævnte udsagn? Ja, det er der, men udsagnene er stadig gyldige.

Men først; hvad betyder ordet anthkarana? Ordet kommer fra sanskrit. Ordet ”antar” betyder midterste eller inderste. Ordet ”karana” betyder årsag eller redskab. Ordet betyder altså: Det midterste redskab eller det inderste redskab. Antahkaranaen kaldes også ”broen” eller ”regnbuebroen.”

Hvad mener Alice A. Bailey nærmere med det tredje udsagn? At bygge broen mellem den lavere tænkeevne, sjælen og den højere tænkeevne, således at en oplysning af personligheden bliver mulig.

Lad os taget et ord af gangen:

– Hvad er den lavere tænkeevne? Det er de processer der sker i mentallegemet, og som kommer til udtryk i hjernen i form af tanker.

– Hvad er sjælen: Om det skriver Alice A. Bailey: ”På vort tilværelsesplan er stoffet vehikel for sjælens manifestation, og på et højere plan er sjælen vehikel for åndens manifestation, og disse tre er en treenighed, hvis syntese er livet, der gennemtrænger dem alle.” Citat fra bogen ”Stof til eftertanke” side 439.

– Så kommer det springende punkt: Hvad er den højere tænkeevne? Som jeg ser det, så er det fx intuition. Selv det, at hente visdom og kærlighed fra det buddhiske plan. Det er min konklusion, der underbygges nedenfor.

– Hvad siger Alice A. Bailey om intuition? Intuition er den syntetiske forståelse som er sjælens privilegium, og den bliver først mulig, når sjælen på sit eget plan arbejder i to retninger: Mod monaden og mod den integrerede og måske (omend kun lejlighedsvis) koordinerede og samstemte personlighed. Intuition er det første tegn på en dyb subjektiv forening, som når sin fuldbyrdelse ved tredjeindvielse… Intuition er selve lyset, og når den er virksom ses verden som lys, og alle formers lyslegemer bliver efterhånden synlige… Intuition bringer derfor tre kvaliteter med sig: Indre oplysning… Forståelse… Kærlighed… Citat fra bogen ”Stof til eftertanke” siderne 265/266.

– Og så det sidste af Alice A. Baileys udsagn: ”Før et menneske kan betræde Vejen, må han blive Vejen selv. Antahkaranaen er, symbolsk udtrykt, Vejen. Dette er en af den esoteriske videnskabs paradokser.” Så langt Alice A. Bailey i første omgang. I artiklen ”Vejen” kan du læse mere om dette teosofiske begreb.

– Hvad siger Alice A. Bailey om bygningen af antahkaranaen? Hun skriver: Bygningen af antahkaranaens anden halvdel (den som slår bro over bevidsthedskløften mellem sjælen og den åndelige triade) kaldes visionens videnskab, for ligesom den første halvdel af broen bygges gennem anvendelse af mental substans, så bygge den anden halvdel gennem anvendelse af lys-substans. Citat fra bogen ”Stof til eftertanke” side 41.

Her følger min konklusion ud fra ovennævnte argumenter:

Refleksion over Alice A. Baileys udsagn

– Antahkaranaen en indre kanal. Den er et bevidstheds redskab, der etableres og kontinuerligt udbygges mellem din personlighed og sjæl, når du betræder Vejen. Det vil sige i perioden fra lidt før første indvielse til og med fjerde indvielse. I forbindelse med tredje indvielse intensiveres forbindelsen mellem din sjæl og de øvre plan helt op til Monaden. Det vil sige: Nu strømmer der flere impulser fra de tre øverste planer til sjælen fra det monadiske, atmiske og buddhiske plan. Sjælen omsætter så disse impulser til noget brugbart. Det sker via mentallegemet, astrallegemet og når så frem til et menneskes hjerne, bl.a. via det æteriske legeme. Fra hjernen er det så muligt for et menneske, at bringe budskaber videre ud i verden bl.a. via tale og skrift fx via foredrag, film, bøger og ved brug af de sociale medier. Ved fjerde indvielse bliver antahkaranaen færdig bygget. Symbolsk sagt om antahkaranaen: Den er et spirituelt lyslederkabel eller pipeline.

– Konklusionen udtrykt i jungianske termer: Du forbindes først til dit personlige ubevidste, for senere at blive forbundet til det kollektive ubevidste og dets arketyper.

Antahkaranaen og bevidsthed

Jeg har hævdet: Antahkaranaen er et bevidstheds redskab. Hvad mener jeg med det?

Antahkaranaen er en vigtig og central kanal, der sætter et menneske i forbindelse med tre niveauer af bevidsthed. Lad os kalde dem:

1. Shambhala bevidsthed. Det vil sige en vished for; at Shambhala og din monade er kendsgerninger. Det kan ske ved, at et menneskes bevidsthed på et tidspunkt løftes op på monade niveau, så du oplever din egen monade. Du kan også få æterisk bevidsthed. Det vil sige, du kan mærke de æteriske energier. (Læs energiernes vibration). Det er de to egenskaber jeg har oplevet/mærket i forbindelse med Shambhala bevidsthed. Denne bevidsthed gør det også muligt, at modtage impulser fra monaden og Shambhala. Jeg fristes til at bruge udtrykket direktiver i stedet for impulser. Mere præcist så er det impulser, der skal tolkes. De kan fremstå på den indre skærm som lyssymboler eller specielle farver/mønstre. Alice A. Bailey hævder: ”På et tidspunkt i fremtiden bliver det muligt for mennesker at udvikle æterisk syn.” Det vil sige, at se og sanse æteriske legemer og energier.

2. Hierarkisk bevidsthed. Det vil sige en vished for, at Hierarkiet eksisterer og arbejder på det buddhiske og atmiske plan. Det kan ske ved, at et menneskes bevidsthed løftes op på dele af det buddhiske og atmiske plan. Det kan også ske ved, at en Mester giver sig til kende på forskellige måder. En anden mulighed er, at engle af forskellige art kontakter dig. Den sidste måde har jeg bl.a. oplevet Hierarkisk bevidsthed på. Det vil sige, at Verdensmoderen i 2015 kontaktede mig og gav mig belæringer. Det gør hun i øvrigt stadigvæk med jævne mellemrum. Kort sagt så handler hierarkisk bevidsthed om sjæls kontakt og udøvelse af forskellige kærligheds relationer. Helt præcist, så handler det om, at praktisere kærlighed og udvise visdom i dagligdagen, er det korte budskab fra Maria.

3. Menneskelig bevidsthed. Det vil sige den bevidsthed, der vedrører personligheden og forskellige aspekter af intelligens og tænkeevne, samt hele dit følelsesregister. Det handler altså om, at beherske og bruge mentallegemet, hele astrallegemet og kroppen med dens tilknyttede bevidsthed. Det vil sige kropsbevidsthed. Overordnet set, så handler det om, at de tre omtalte legemer bliver pålidelige redskaber for sjælen og Hierarkiet. Du tjener!

Kropsbevidsthed indbefatter evnen empati. Det er en spirituel evne, hvor et menneske forstå, føle og fornemme et andet menneske i sig selv. Det gælder også medfølelse med en selv. Empati er især knyttet til det æteriskelegeme, og vores chakraer. Empati er et udtryk for kærlig indføling og forståelse, og er vokset frem af lidelses erfaringer, gjort liv efter liv… Ret beset er empati en energetisk evne. Energien derfra er på engang stille og dynamiske. Den medfører holdningsændringer og senere forandringer i et menneske liv.

Når du bygger din Anthkarana, bygger du samtidig en lille lystråd i Jordens Anthkarana. Vi kan jo kalde denne anthkarana for Den Planetariske Anthkarana. Det er den, der stråler og forbinder Solen og Jorden. Da jeg på et tidspunkt, under en rejse i Israel, stod foran Alle Nationers Kirke, fik jeg et syn, hvor jeg oplevede Den Planetariske Anthkarana. Det er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har oplevet. Den danske teosof, Asger Lorentsen kalder denne proces for solen i hjertet. Hvad skriver Alice A. Bailey om antahkaranaen kontra bevidsthed?

Alice A. Bailey om antahkaranaen og bevidsthed

Hun skriver bl.a.: Den studerende må lære at skele mellem livstråden og bevidsthedstråden (sutratma og antahkaranaen). Den ener er basis for udødelighed, den anden for kontinuitet. Forskeren må være opmærksom på denne subtile forskel.

Sutratmaen er den direkte livsstrøm, ubrudt og uforanderlig, og kan symbolsk betragtes som en levende energistrøm, der flyder direkte fra selve centrum til periferien, fra kilden til dens ydre udtryk eller synlige form. Den er livet…

Bevidsthedstråden (antahkaranaen)… er den tråd, der spindes som følge af livets tilsynekomst, at sutratmaen virker ovenfra og ned og er livets nedstigning til ydre manifestation. Antahkaranaen væves, udvikles og skabes som følge af denne oprindelige skabelse, og den strækker sig nedefra og op (eller udefra og ind) fra fænomenernes ydre verden til virkelighedens indre verden, betydningens verden.

Antahkaranaen er følgelig en tråd vævet af bevidsthed, af intelligens, og er den modtagende formidler i alle følsomme reaktioner. Citaterne er fra side 41/42 i bogen ”Stof til eftertanke.”

Antahkaranaen kontra indvielse

Dette handler om et yderst vigtigt og overset forhold. En indviet sjæl der har passeret den tredje indvielsesport, som er på vej mod den fjerde port, og som har en krop i inkarnation, bliver et vigtigt redskab for en Mester. Det vil i praksis sige: Den pågældende person, lad os kalde ham/hende for X, stiller i korte eller længere perioder sine sanser til rådighed for en Mester. Dette skal tages meget bogstaveligt. Gennem den inkarnerede person kan en Mester indhente konkrete oplysninger om, hvad der sker forskellige steder på jorden. Symbolsk sagt: En Mester ser ud gennem X ´ses øjne. Det vil sige; en Mester kan gøre brug af X´ses mentallegeme, følelseslegeme og det æteriskelegeme.

Det kan også siges på en anden måde: En Mester har en usædvanlig udviklet empati. Symbolsk sagt: Mesteren rummer den indviede. Den traditionelle teosofi hævder: En mester kan se et menneskes aura. Ja, og dermed kan en Mester også se et menneskes tankeformer. Men som sagt: Det rækker videre. Det må heller ikke glemmes: Mestrene får en første træning i bevidsthedsmæssigt at blive allestedsnærværende, det sker især i forhold til deres disciple.

Antahkaranaen i historisk lys

Nu vil nogen måske spørge: Kan begrebet anthkarana spores tilbage i tiden? Ja, det kan den. Som jeg anskuer det, så er Jakobsstigen en symbolsk beskrivelse af anthkaranaen. Det rejser et spørgsmål: Hvad er Jakobsstigen? Begrebet Jakobsstigen stammer fra Det Gamle Testamente, hvor patriarken Jakob så en stige i en drøm. Stigen rakte fra jorden og op til himlen. På stigen så Jakob engle der gik op og ned af stigen. (Første Mosebog 28. 10/16) I kristendommen er Jakobsstigen et symbol på menneskets vej hjem til himlen/Gud. Jakobsstigen kaldes også Himmelstigen. I Det Nye Testamente er der også en henvisning til Jakobsstigen. Det sker i Johannesevangeliet 1: 51. hvor Jesus siger: Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen. Flere af de tidlige kirkefædre beretter også om en forbindelse mellem jord og himmel.

 

Bøger der har relationer til denne artikel:
Astrallegemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Den Æteriske dublet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Bibelen. Det Danske Bibelselskab 1992 udgaven
Bibelens skjulte visdom. Bind 1 og 2. Geoffrey Hodson. Visdomsbøgerne
Bogen om Bibelen. P. og D. Alexander. Forlaget Aschehoug
De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
En ufuldendt selvbiografi. Alice A. Bailey. Visdomsbøgerne
Esoterisk psykologi 1. og 2. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag.
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Kausallegemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Menneskets indre univers. Asger Lorentsen. Forlaget Borgen
Mentallegemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Reinkarnation. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Solsystemet. Arthur E. Powell. Visdomsbøgerne
Sjælen, livets kvalitet. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Stof til eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Strålerne og indvielse. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Teosofien i grundtræk. Geoffrey Hodson. Visdomsbøgerne 2012
Undervisning i den nye tidsalder. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag

NB.
Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop.
Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.
Se mere på: www.dengyldnecirkel.dk.

 

Kærlig hilsen, Finn B. Langgaard.