Denne artikel handler om hvad Shamballa er, og hvordan energien fra Shamballa fordeles og virker på Hierarkiet og Menneskeheden. Artiklen afsluttes med spørgsmålet: Hvordan kan vi samarbejde med Shamballaindstrømningen?

Asger indleder

I Alice A. Bailey litteraturen er det antydet, at der vil komme en shamballa indstrømning i år 2000. I den esoteriske gruppe, der er skabt af Michael Robbins under navnet Seven Rays University, er der den forståelse, at det bedste astrologiske tidspunkt for shamballa indstrømning, der på engelsk kaldes for The Shamballa Impact, er maj år 2000. Det forventes, at den især vil frigives ved den fuldmåne, der hedder Wesak, og som kulminerer d. 18. maj kl. 8,34 dansk tid. Da tidspunktet er umiddelbart forestående, vil vi her søge at forstå, hvad vi kan forvente af shamballa indstrømningen.

Shamballa som Guds viljes vibration

Shamballa er ”Centeret, hvor Guds vilje er kendt.” Det er den højst vibrerende af de tre stor centre på planeten, Shamballa, Hierarkiet og Menneskeheden. I Alice A. Bailey litteraturen kan vi finde følgende beskrivelse af dette center:

– Shamballa er blot et ord, der står for et uhyre stærkt fokus for energier, der er bragt sammen af Den Planetare Logos for at skabe en manifestation svarende til Hans/Hende udfoldende intention og planetare tjenester.

– Det eneste sted, hvor der er fuldkommen fred, er det center, hvor Guds vilje er kendt.

– Når fred ses som et udtryk for Shamballas vilje, skaber den balance, ligevægt og forståelse.

– Shamballa er et fokus for formål. Det er et formål, der ikke kan forstås, før Planen følges.

– Shamballa modtager energier fra forskellige solare væsner og fra væsner uden for vort solsystem f.eks. fra Venus, fra den centrale åndelige sol, fra det stjernekredstegn som vor sol passerer igennem, fra Store Bjørn og fra andre kosmiske centre. Indflydelsen fra Sirius, der er så vigtig en faktor i planetens åndelige liv, strømmer direkte ind i Hierarkiet og således sædvanligvis ikke igennem Shamballa.

– Shamballa er symbolsk set kronechakraet i vort planetare liv, der fokuserer vilje, kærlighed og intelligens i en stor og fundamental intention, og som holder dette fokuserede punkt gennem hele planetens inkarnation.

Citaterne er fra bøgerne: Discipelskab i den nye tidsalder 2. – Kristi tilsynekomst – Hierarkiets fremtræden.

Shamballas energi, der kaldes for Guds vilje, er opdelt i tre hovedstrømme:

1. Renselsens energi. Når shamballaindstrømningen går ind som en rensende indstrømning vil den have en mulighed for at rense menneskenes tankeliv og begærliv. Ved at bryde ind i menneskehedens lukkede universer kan den hjælpe os med at opløse de slør, som skaber separatisme, og de små verdeners ønsker og begær.

2. Destruktionens energi. Når shamballakraften strømmer ind som destruktionsenergi, vil den hav en tendens til at opløse formerne. Disse former kan være nogle fundamenter, som civilisationen bygger på, såsom økonomiske systemer, egoistiske nationale stater, magteliter og konkrete former som huse og byer. Men dybest set søger destruktionens energi at frigøre den levende ånd fra at være for bundet af stoffets kræfter.

3. Organisationens energi. Når shamballakraften går ind som organisationens energi søger den at få mennesket til at leve ud fra Den guddommelige Plan. I den guddommelige Plan findes selve grundmatrixen for livets udfoldelse på Jorden. Når personlighederne søger at tænke, føle og handle efter åndens gradvise udfoldelse af sin del af Den Store Plan, så skabes der harmoni, fred og kærlighed ud fra den overordnede organisering, som al ånd er fælles om. Organisationens energi skaber således ud fra enheden bag al manifestation.

Når Shamballa kan ses som et lysende kraftcenter i Jordens aura, vil vi lægge vægt på, at der er et center for Jordens Indre Konge. Omkring dette væsen findes det såkaldte Shamballa Råd. Dette råd har den opgave på Den Planetare Logos vegne at manifesterer Den Store Plan. Derfor består dette råd af indviede af den 8. og 9. grad, og af væsner, som aldrig har haft menneskelig inkarnation, såsom De seks Kumaraer omkring Sanat Kumara, De seks Aktivitetsbuddhaer og andre store væsner, der er på niveau med Nirmanakayerne. De har i lighed med andre væsner på det monadiske og guddommelige plan den opgave at formidle ekstraplanetare indstrømninger til udfoldelse i det planetare liv.

Når Shamballa ses som en vibration, vil vi lægge vægt på, at shamballakraften udtrykker sig igennem alle menneskelige monader. Shamballakraften forstærker således monaden – dvs. menneskets inderste ånd, som et kraftcenter for Guds Vilje. Guds Vilje bliver som regel misforstået som den strenge Guds Vilje, der bryder menneskenes vilje. Dvs. at vi omskaber Guds Vilje i et billede, der modsvarer vores egen vilje. I virkeligheden udstrømmer Guds Vilje fra Livets selv. Guds vilje kan ikke adskilles fra den levende vibration af selve guds væsen. Guds vilje er således en levende vibration af den retning, som er indbygget i alle monader, dvs. i menneskenes fælles ånd såvel som individuelle ånd. Når vi ud fra den forståelse åbner os for Guds Vilje, så åbner vi os for en vibration af den levende ild, som søger at vibrer igennem alle niveauer i vort væsen.

Guds vilje kan således opfattes som den vibration af ildagtigt liv, som på et vist trin i vor åndelige udvikling vækker ilden i den egoiske lotus, derefter i kronecenteret og hjertecenteret og derefter i den enkelte celle. Efterhånden som dette sker, vil vi opdage, at shamballa vibrationen forstærker den indre ånd, der gennemtrænger al bevidsthed i os, såvel som alle vore tanker, følelser og fysiske celler. Shamballa energi vil således være med til at udfolde vor ånd igennem os, således at vi opdager, at ikke bare den inderste del er et med Det uendelige Liv, men også at hvert eneste delelement i os er en del af det samme Liv. Gennem den forståelse vil vi opdage, at Guds Vilje er i os er uadskillelig fra Guds Kærlighed, fra Det universelle Tankesind og fra al manifestation. Gud Vilje er således levendegøreren af alt.

Frigørelse af shamballakraften

Igennem Alice A. Bailey er det beskrevet, at shamballakraften som hovedregel virker bag hierarkiet og igennem Hierarkiet, der er Center for Guds kærlighed/visdom. Menneskeheden får således en indflydelse fra Shamballa, der er modificeret og tilpasset igennem Det Store Hvide Broderskabs Ashram og vibration. Samtidig beskrives det, at shamballakraften to gange i historien er gået ind i menneskeheden udenom Hierarkiet. Og hver gang har den haft voldsomme virkninger på menneskehedens udvikling. Den første gang, hvor menneskeheden blev udsat for shamballakraften direkte var for 18.000.000 år siden, hvor shamballakraften løftede menneskeheden ud af dyreriget og satte mentallegemets udvikling i gang. Den anden gang, hvor shamballakraften gik direkte ind i menneskeheden, førte til Atlantis periodens undergang for ca. 12.000 år siden.

Nu udsættes menneskeheden for tredje gang for shamballakraftens direkte påvirkning. Når vi studerer denne tredje gang nærmere i Alice A. Bailey litteraturen, kan vi se, at denne tredje gang er beskrevet som en periode, der startede i 1825, og som endnu ikke er slut. Shamballakraftens tredje direkte indstrømning i menneskeheden kan således ses som en hjælp til, at vi ophører med individuel og national separatisme, og til at vi fanger den vilje til det gode og vilje til enhed og syntese, der stimuleres fra Centeret for Guds Vilje.

Hos A. A. Bailey kan vi se nogle antydninger af shamballakraftens nuværende indflydelse nuværende indflydelse i menneskeheden. Det er beskrevet, at indstrømningen i 1825 ligger bag den voldsomme udvikling, der er sket med tanke livets frigørelse fra gamle frihedsforståelse, der har ført til moderne demokrati og til en stigende anerkendelse af menneskerettighederne. Det antydes endvidere, at den var en shamballaindstrømning, der lå bag Den første og anden Verdenskrig. Denne shamballaindflydelse førte til ødelæggelse af stormager som Det Østrig/Ungarske kongerige, det Tyske kejserrige og Hitlers Tredje Rige, og den førte til en stigende forståelse af menneskehedens enhed, således som det blev udtrykt i Folkeforbundet og senere i FN. Denne Shamballaindflydelses vigtigste opgave var at lære menneskeheden at kende forskel på godt og ondt og at vælge at stå på det godes side.

Det er endvidere beskrevet, at der ville komme en shamballaindstrømning i 1975 og igen i år 2000. Indflydelsen i 1975 kan vi iagttage i kraft af en stigende økonomisk globalisering, som til en vis grad også Kan ses i negative virkninger. Indflydelsen kan ses som en primær årsag bag de ændrede værdier, som er kommet bag på de fleste politikere og økonomer, og som har ført til stigende miljøbevidsthed, en stigende optagethed af det indre frem for det ydre liv, en betydelig åndelig vækkelse og til begyndelsen af det, der kaldes for paradigmeskiftet i vor forståelse af universet.

Omkring shamballaindstrømningen i år 2000 er der kun givet nogle få antydninger. Antydningerne går især på, at den ikke bliver så destruktiv som da den startede i 1825, hvor den blev en medvirkende årsag til den renselsesperiode, der har udtrykt sig i revolutioner og krige. Problemstillingen i de tidligere dele af den tredje shamballaindstrømning har været, at shamballakraften kan stimulerer såvel den positive som den negative virkning med de uundgåelige følger, som vi har set kulminerer under Den anden Verdenskrig, hvor viljen til det gode og viljen til separatisme blev konfronteret med hinanden. Shamballaindstrømningen i år 2000 ventes at stimulerer den indre ånd i de mennesker, der er rede til at lade ånden blive en stærkere faktor i deres liv. Den ventes således at ”gå hen over hovedet” på de mennesker, som ikke har nået dette niveau i deres evolution.

NB. En kommentar af Finn B. Langgaard

Når vi snakker om shamballakraftens indstrømning efter år 2000, er der nogle forhold jeg tilskriver denne indstrømning. Det drejer sig om krigen i Afghanistan og Irak krigen der begyndte i 2003 og for så vidt er de ikke slut endnu. Siden 2010 har der været omfattende krigshandlinger i Syrien og igen i Irak, hvor adskillige nationer deltager herunder USA og Rusland. Resultatet er mange ødelagte byer i Mellemøsten, og millioner af mennesker der er på flugt. En gigantisk strøm af flygtninge truer Europas sikkerhed. Muslimer slås mod muslimer, ret beset er der en form for borgerkrig mellem sunni muslimer og shia muslimer. Den muslimske tro er dybt splittet. Tyrkiet rasler også med sablen for alvor, og er ved at forlade demokratiet og indfører et muslimsk diktatur.

Hvordan kan vi samarbejde med shamballaindstrømningen?

Shamballaindstrømningen i år 2000 vil først og fremmest virke som en fornyende kraft i os. Hvis vi ønsker at få direkte kontakt me den, fordre det, at vi omstiller os til, at ånden dvs. selve livet i os skal have mulighed for at vibrer som en levendegørende ild af selvopofrelse, af strømmende kraft, af grænseoverskridende og fornyende kreativitet og af universel kærlighed. Vi må da lade dette liv vælde frem indefra, åbne vore hjerter for det universelle liv, åbne vor mentale bevidsthed for at komme i samklang med Den store Plans organiserende vilje og åbne vor viljesbevidsthed i kronecenteret for synteses dynamiske kraft. I denne direkte samklang med shamballaimpulsen kan der ske en større vækkelse af vor evne til at virke indefra og ud, dvs. dybest set at virke fra årsagsplanet ud fra den levende ånd, der søger at smelte alle former, så de bliver en del af det sammenhængende liv, og som søger at åndeliggøre alt stof indefra.

Da kun ganske få mennesker er i stand til at respondere på shamballapulsen på den ultimative og direkte måde, må de fleste af os søge at komme i samklang med shamballa impulsensindirekte virkninger. Vi vil her kunne blive opmærksomme på en øget stimulering af åndslivs- og viljesaspektet i os. Dvs. at når vi går dybere ind i vore meditationer og i vort tjenestearbejde og i samklang med vort højeste åndelig mål, vil vi få mulighed for at kunne mærke den levendegørende og frihedsskabende ånd i os mere kraftfuld og tættere på, end vi hidtil har oplevet. Samtidig vil vi få muligheden for at samarbejde med en mangfoldighed af impulser, som påvirker vor mentale bevidsthed til at vælge det universelle frem for det separate og personlige. I denne vælgen vil vi se i større grad end tidligere kunne opfatte, hvorledes åndsimpulsen stimulerer kvaliteter som frihed, åbenhed, universalitet, enhed og grænseoverskridende menneskelighed. Hver gang vi giver efter for disse stimuleringer vil vi træde et lille skridt nærmere et samarbejde med lysverdenerne og med vibration, som allerede præger vor indre lysbevidsthed. Vi kan således sige at shamballaindstrømningen vil styrke vor indre lysbevidstheds evne til at trænge igennem den ydre personlighed og evne til at præge den ydre personligheds valg.

De to vigtigste valg, der bliver stimuleret i os, er valget af det levende liv frem for den begrænsende form og valget af helhedens interesser frem for det separate jegs interesser. Hver gang vi vælger at leve efter den åndelige friheds præmisser, får vi mulighed for en dybere kontakt med den vibration, som gør bevidstheden uafhængig af den materielle tryghed og af alle tankeformers begrænsninger. I samklang med det uendelige liv er vi åbne for den guddommelige væren, der gennemtrænger vor indre identitet uafhængigt af om vi er inkarneret eller ikke inkarneret. Jo mere vi formår at virke ud fra denne identitet, jo mere kan vi hjælpe vore medmennesker og menneskeheden med at komme i samklang med det universelle liv.

Hver gang vi vælger helhedens interesse frem for personlighedens interesse, kommer vi tættere ind i det store broder/søsterskab, der kaldes Den Nye Gruppe af Verdenstjener. Gennem denne ånd, der præger den nye gruppe af verdenstjenere, trænes vi i altid at se helhedens interesser som vigtigere en vor personligheds interesser, og det bliver gradvist mere og mere naturligt for os føle, tænke og handle på samme måde, som vi ville gøre, hvis vi ikke havde et fysisk legeme og dets begrænsninger. Når vi er i de indre verdener uden at være begrænset af en konkret inkarnation, så bevarer vi helhedens perspektiv og ønsker udelukkende at fremme helhed, kærlighed og broder/søsterskab på Jorden. Jo mere vi giver efter for shamballaindstrømningens indflydelse i vor bevidsthed, jo mere naturligt bliver det for os at opnå de indre verdeners perspektiv, selv når vi er fysisk inkarnerede.

Det bedste samarbejde med shamballaindstrømningen må opstå, når vi bliver bevidste om den muligheder og vælger at samarbejde med disse. Samarbejdet kan ske ved, at vi i vore meditationer søger mere direkte efter den levendegørende vibration, der findes i selve livet, i den selvopofrende ild og i den levendegørende stilhed, der er i den guddommelige væren. Det at vælge helheden, enheden, livet og den guddommelige vilje er næsten ikke muligt, før vi har fået en kontakt med den levendegørende ild, der er så vigtig en essens i shamballaindstrømningen. Jo mere vi bemærker denne ild, jo mere naturligt vil det være for os at lade os præge af den, at være i samklang med denne, at hvile i den, at lade vore tankemønstre transformeres af den og at lade beslutninger og handlinger præges af den.

Valget skal helst opstå ud fra en indre kontakt, for eller kan valgene ske på personlighedens begrænsede og måske selvfornægtende martyrieagtige præmisser. I virkeligheden er den åndelige ild det mest naturlige i vort væsen. Den er den naturlige urgrund i vor monade, den er den naturlige urgrund, hvorfra al skabelse på denne planet sker, og den er den naturlige urgrund, der ligger bag hele det manifesterede univers.

Asger Lorentsen slutter med ordene: Lad shamballakraften strømme ind i alle menneskers ånd. Lad livet sejre på Jorden.

Bøger der relaterer til denne artikel:

En afhandling om kosmisk ild. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
De syv stråler. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Den gyldne tråd. Natalie N. Banks. Esoterisk Center Forlag
Discipelskab i den nye tidsalder 1. og 2. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Den hemmelige lære. H. P. Blavatsky. Visdomsbøgerne
Hierarkiets fremtræden. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Indtryk fra ashrammen. Lucille Cedercrans. Kentaur Forlag
Karma og Dharma. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag
Stof til Eftertanke. Alice A. Bailey. Esoterisk Center Forlag

NB.
Du kan læse yderligere om Shamballa og Sanat Kumara i artiklerne: ”Shamballa og Sanat Kumara” & ”Det store hvide Broderskabs historie” & ”Hierarkiet.”

Når du læser esoterisk eller teosofisk litteratur, samt de tre nævnte artikler, så tænk over det, du læser! Tag ikke alt det du læser eller høre om for givet eller sandhed. Det gælder også det, jeg har skrevet. Asger Lorentsen vinkler det ud fra en side, Søren Hauge ud fra en anden og A.D.K. Luk ud fra en tredje og Finn B. Langgaard ud fra en fjerde. Trods det, at hovedkilden er Alice A. Baileys litteratur. Langt hen af vejen handler det også om tolkninger af den læste litteratur. Derfor forhold dig til det du læser, det er en god måde at træne din skelneevne på, og samtidig styrker det dit mentallegeme.

Hvis du vil vide mere om teosofi, åndsvidenskab og spiritualitet, så er det muligt at købe bøger og DVD´er om disse emner i vores bogudsalg eller via vores webshop. Du skal også være velkommen på vores forskellige kurser.